SECRETARIAAT Logo 2013

Agenda van de 22e Algemene Ledenvergadering

d.d. woensdag 06 september 2023 in Woudrichem

aanvang 10.30 uur.

1. Opening.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

3. Mededelingen van het bestuur.

4. Verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering d.d. 07 september 2022.

Zie bijlage.

5.* Financieel jaarverslag 2022

a. Financiële rapportage.

b. Verslag van de kascommissie.

c. Décharge van het bestuur voor het gevoerde beleid.

d. Benoeming Kascommissie 2023.

e. Vaststelling contributie 2024.

6. Begroting 2024.

Zie bijlage.

7.* Bestuursverkiezing.

8. Terugblik op 2023.

9. Evenementenprogramma 2023.

10. Financieel overzicht uitgevoerde evenementen t/m augustus 2023*.

Zie bijlage.

11. Evenementenprogramma 2024.

12.* Verlenging van de wettelijke termijn voor de Algemene Ledenvergadering 2024.

13. Website.

14. Rondvraag en wat verder ter tafel komt.

15. Sluiting.

*Zie toelichtingen

 

Toelichting op de agenda:

Agendapunt 5.

Financieel jaarverslag 2022.

1e bijlage

a. Financieel jaarverslag 2022.

a1. Exploitatierekening en balans per 31 december 2022.

a2. Begroting 2023.

a3. Begroting 2024

d. Benoeming Kascommissie 2023.

De Kascommissie 2022 bestond uit de leden Peter Silbermann en Wim Clement;

reservelid was Marijke Vink. Doordat Marijke Vink plaats zal nemen in het bestuur is er ook een nieuw reservelid nodig.

Het bestuur stelt voor om in plaats daarvan Nico Koning, Ineke Ringelberg en Henk Jansen te benoemen.

e. Contributie 2024.

Het bestuur stelt voor de contributie met ingang van 01 januari 2024 niet te verhogen en onveranderd vast te stellen op € 50,– .

Agendapunt 7.

Dit jaar zijn Jerina Helmerhorst en Anke van der Linden aftredend. Anke heeft aangegeven niet meer verkiesbaar te zijn. Het bestuur stelt voor Marijke Vink als nieuw bestuurslid te benoemen en Jerina zal een jaar als ambtelijk secretaris fungeren, mits hiervoor toestemming van de leden wordt verkregen. Medekandidaten voor een bestuursfunctie wordt gevraagd dit binnen 14 dagen na heden kenbaar te maken bij het secretariaat.

Agendapunt 12..

Vaststelling termijn Algemene Ledenvergadering 2024.

De Algemene Ledenvergadering wordt, tot nu toe, gehouden in september. Dit is in

afwijking van het wettelijk gestelde in het Burgerlijk Wetboek Artikel 2.48.1, waarin bepaald is dat deze binnen zes maanden na afloop van het boekjaar moet plaats vinden, “behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering”.

Het bestuur stelt voor aan de leden om in 2023 met een verlenging van 6 naar 9 maanden akkoord te gaan en de Algemene Ledenvergadering te houden in september 2024.

Secretariaat Bartokhof 68, 2402 GG Alphen aan den Rijn.

0172.420.478, M. 0651.384.054.