SECRETARIAAT Logo 2013

 

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG is sinds mei 2018 handhaafbaar. Ook de Vereniging Vrienden van de ANVR heeft een privacyverklaring opgesteld. 
Hiermee voldoen wij aan de gevraagde maatregelen in deze wet.

Eén van de maatregelen is dat leden kennis moeten kunnen nemen van de privacyverklaring.

Privacyverklaring

De Vereniging Vrienden van de ANVR is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
– Voorletters en achternaam, straat, postcode en gemeente
– Telefoonnummer
– Emailadres
– Overige gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld via correspondentie of telefonisch

De Vereniging Vrienden van de ANVR neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

De Vereniging Vrienden van de ANVR bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en bijvoorbeeld de Belastingwet vereist.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Vereniging Vrienden van de ANVR. Dat betekent dat u bij de SECRETARIS een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover de Vereniging Vrienden van de ANVR beschikt uit een computerbestand te verwijderen.

De Vereniging Vrienden van de ANVR neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn kunt u contact opnemen met de Heerke Brouwer.

 

Privacyverklaring

Vereniging Vrienden van de ANVR

De vereniging Vrienden van de ANVR respecteert uw privacy en hecht aan de naleving van privacyregelgeving waaronder het bepaalde in de AVG (2016/679). Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Uw relatie met ons

Indien u lid wordt van de Vereniging Vrienden van de ANVR, levert u de navolgende persoonsgegevens bij ons aan: NAW-gegevens en contact-gegevens.

Deze persoonsgegevens voeren wij in in de ledenadministratie.

Doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

Om een beeld te krijgen van wat we met uw persoonsgegevens doen, noemen we het realiseren of faciliteren van:

  • Onze verenigingswebsite, www.vriendenvandeanvr.nl en www.vriendenvdanvr.nl ;
  • Toezending van het Vriendennieuws, uitnodigingen en overige informatie;
  • Onze financiële administratie (contributies etc.);
  • Het opnemen van foto’s in (het besloten deel van) de website en in uitnodigingen van de excursies.

Wij verwerken persoonsgegevens hoofdzakelijk op grond van ons gerechtvaardigde belang in het kader van de uitvoering van onze doelstellingen. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een wettelijke plicht, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waar u deel van uitmaakt, of op basis van uw toestemming.

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit (laten) verwerken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met het doel waarvoor wij deze persoonsgegevens hebben verkregen. Ook verwerken we niet méér persoonsgegevens dan nodig is voor het beoogde doel.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij over de persoonsgegevens beschikken, tenzij deze persoonsgegevens voor bepaalde tijd moeten worden bewaard op grond van (fiscale) wetgeving.

Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om, hiertoe hebben wij veiligheidsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en op veilige wijze worden verwerkt.

Uw rechten

U hebt het recht te verzoeken om inzage en rectificatie van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt tevens het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, u kunt verzoeken een verwerking te beperken of u kunt verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens. Indien een wettelijke plicht of bijvoorbeeld het gerechtvaardigd belang van ons zich hiertegen verzet kan zo’n bezwaar of verzoek worden afgewezen.

In sommige gevallen hebt u tevens een wettelijk recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, mag u deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken. U hebt tevens een wettelijk recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Heeft u een andere vraag of verzoek met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de contact persoon AVG – Heerke Brouwer (haf.brouwer@hetnet.nl)

1 augustus 2018.

Secretariaat Bartokhof 68, 2402 GG Alphen aan den Rijn.
T. 0172.420.478, M. 0651.384.054
E-mail: linden-blom@hotmail.com, www.vriendenvandeanvr.nl.