VERENIGING VRIENDEN VAN DE ANVR

Verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering d.d. 07 september 2022,

in de Heeren van Montfoort in Montfoort

aanvang 10.30 uur.

 

Aanwezig zijn:

Koos en Paula Aartsen, Ruud en Hanny Beins, Anton Blok, Joop Boere, Bertine van Brakel, Clara Bruinsma, Jos Burghouts, Gerard en Emmy Couvreur, Anneke van Eembergen, Pauline Goedegebuure, Paul de Greef en Liduine Hoyinck, Anja Groenenboom, Jerina Helmerhorst en Fred van Ommen, Henk en Marianne Jansen, Pieter en Carla Kuijs, Nico Koning, Anke van der Linden, Frank Paumen Dick en Katja van der Ploeg, Inge te Riet Scholten, Peter Silbermann en Elly Hummelman, Margreet Sprik, Jan en Len Steijn, Elly Timmermans, Leo en Ineke Verburg, Ria Verkerk, Anneke Vink, Marijke Vink. (39)

Afwezig zijn met bericht van verhindering:

Gert van Brakel, Heerke en Hannah Brouwer, Anne Bruinsma, Thijs Hartog, George en Jorine Ioannides, Ton en Jenny Kenter, Vivian Kleyn, André en Anne Kok, Tine Kuijs, Els Lengton (Jansen), Pien Meester, Joke Otto, Bart en Elly Ras, Marijke Russ van Mook, Lia Stroober, Bea van ‘t Zand. (21).

1. OPENING.

Voorzitter Frank Paumen opent de vergadering en heet de 39 aanwezigen hartelijk welkom op de 21e Algemene Ledenvergadering aan het slot van ons 20 jarig bestaan.

Hij vraagt of iedereen de toegezonden parkeerkaart achter de ruit van zijn auto heeft gelegd.

Wellicht ten overvloede wordt het bestuur nog eens voorgesteld. Alleen George Ioannides ontbreekt dit keer.

De voorzitter wil 2 personen memoreren die, hoewel zij niet (meer) direct betrokken zijn bij onze vereniging, een bijzondere stempel hebben gedrukt op de ontwikkeling van het toerisme in Nederland in de naoorlogse jaren. Ab Houtzaager was mede-grondlegger van het huidige TUI Nederland, dit als tegenhanger van de toen net gestarte reisorganisatie Neckermann onder de bezielende leiding van René Klawer. Nol van Gennip van oorsprong een “bus-jongen” die een bedrijf had in Eindhoven. Door contacten binnen Philips is hem de mogelijkheid geboden vastzittende winstgelden in Egypte van dit bedrijf d.m.v. landarrangementen in bijv. Hurghada en speciale reizen in dit land vrij te krijgen. De reizen werden uitgevoerd door één van de eerste vliegcharters van MartinAir. Hij was echt “boerenslim” en één van de grootste touroperators van die tijd.

Frank stelt vast dat Anton er wederom in geslaagd is om een passende locatie voor deze bijzondere ledenvergadering te vinden. Het kasteel van Montfoort, gebouwd in 1163 door bisschop Godefried van Rhenen gebouwd ter verdediging van het Sticht (territorium van de bisschoppen van Utrecht) en het Graafschap Holland en bewoond door de burgraaf van Montfoort. In 1672 door de Fransen troepen van Lodewijk X1V verwoest/opgeblazen met uitzondering van de 2 torens. In 1648 werd het verkocht aan de Staten van Utrecht.

In 1833 werd het kasteel een kostschool. Hier zijn toen enige aanpassingen voor gedaan. Vooral aan de achterzijde van de torens met toepasselijk bebouwing. In 1859 kwam het in handen van de Dienst der Domeinen en werd het een gevangenis voor meisjes onder de zestien. Daarna kwam er een tuchtschool die in 1968 is opgeheven. (Dus ver weg van de wereld waarin wij verkeerden). Het oude poortgebouw werd in 2008 in gebruik genomen als restaurant.

2. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN.

De secretaris, Anke van der Linden, meldt vervolgens dat ervoor belangstellenden een kleine voorraad vergaderstukken op de bestuurstafel ligt.

Van 19 leden is bericht van verhindering ontvangen; zij wensen ons een goede vergadering en een gezellige dag. Helaas moesten de meesten vanwege fysieke klachten afhaken. Allen wordt sterkte en, voor zover mogelijk, een spoedig herstel toegewenst.

Anke bericht dat het bestuur er door één onzer leden op gewezen is dat er in de notulen van 2020 een onvolledigheid staat. In dat jaar waren Jerina Helmerhorst en Anke van der Linden aftredend en herbenoemd; deze tekst staat niet vermeld. E.e.a. zal met terugwerkende kracht alsnog worden genotuleerd in het betreffende vergaderstuk.

 

3. Mededelingen van het bestuur.

De voorzitter herneemt het woord en meldt dat de vereniging momenteel 113 leden telt.

Gelukkig zijn er in het afgelopen jaar geen Vrienden overleden.

Van de ANVR werd wederom € 2.000,– ontvangen, waarvoor we zeer erkentelijk zijn.

Ook in het afgelopen jaar werden nog de coronaperikelen gevoeld bij de uitvoering van de evenementen: de Nieuwjaarslunch werd uiteindelijk een druk bezochte Valentijnslunch op 14 februari en ons bezoek aan Rotterdam moest komen te vervallen.

Dan vraagt Frank aandacht voor een onderwerp dat niet op de agenda staat: het voorstel van het bestuur om Gerard Couvreur, oprichter van deze vereniging en gedurende 20 jaar actief in het bestuur en de evenementencommissie, tot Erelid te benoemen. Hij vraagt de aanwezigen met handopsteken te laten weten of hiertegen bezwaar bestaat. Op een eerder tijdstip had het bestuur via het secretariaat dit voorstel al aan alle leden voorgelegd; van de 113 leden minus natuurlijk 2x Couvreur,= 111 kwam slechts 1 bezwaar en dus wordt Gerard bij acclamatie officieel tot Erelid van onze vereniging benoemd. Als bijkomend blijk van dank ontvangt hij een VVV-bon.

4. VERSLAG VAN DE 20E ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 8 SEPTEMBER 2021.

Het verslag van de 20e Algemene Ledenvergadering op 8 september 2021 wordt ongewijzigd goedgekeurd en de secretaris bedankt.

5. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2021*

Vervolgens krijgt Paul de Greef, penningmeester van de vereniging het woord

a. Financiële rapportage.

Hij herinnert de aanwezigen er aan dat de financiële gegevens al per mail zijn toegezonden.

De vereniging heeft een eigen vermogen van € 15.600,–.

T.a.v. de exploitatie was het een bijzonder jaar omdat er slechts 4 evenementen konden doorgaan. Er is een positief resultaat van € 630,– en er werd € 4.600,– aan contributie ontvangen. De bestuurskosten van dit jaar zijn hoger uitgevallen omdat er een aantal bestuursleden met partner werd “uitgegeten” en dat was een aantal jaren niet aan de orde.

Oud-penningmeester Dick van der Ploeg vraagt aan het bestuur naar de plannen ter besteding van de € 15.000,– die in kas is. Het bestuur zegt toe daarvan wat ten gunste van de leden te besteden, maar geeft ook aan dat er dit jaar een bedrag van € 3.000,– ten laste van de reserves zal komen.

b. Verslag van de kascommissie.

Mede namens Jos Burghouts leest Peter Silbermann de kasverklaring voor. Hij meldt dat Jos en hij alle financiële gegevens tijdig – thuis – hebben ontvangen en daar e.e.a. konden controleren. Bij het bezoek aan Paul in Arnhem bleek de administratie een getrouw beeld van de werkelijkheid te zijn.

c. Décharge van het bestuur voor het gevoerde beleid.

Gezien het gestelde in de Verklaring van de Kascommissie stelt de voorzitter van de Kascommissie voor het bestuur décharge voor het gevoerde beleid te verlenen, hetgeen wordt aangenomen.

 

d. Benoeming Kascommissie 2022.

In het afgelopen jaar zaten Jos Burghouts (nu aftredend) en Peter Silbermann in de Kascommissie en was Wim Clement reservelid. De nieuwe Kascommissie bestaat derhalve uit de leden Peter Silbermann en Wim Clement en als reservelid stelt Marijke Vink zich beschikbaar.

e. Vastelling contributie 2023.

Het bestuur stelt voor de contributie voor 2023 ongewijzigd vast te stellen op € 50,– p.p.

6. FINANCIEEL OVERZICHT UITGEVOERDE EVENEMENTEN T/M AUGUSTUS 2022.

Van het evenementenprogramma 2022 werden tot nu toe 6 evenementen uitgevoerd, aldus Anton. Alleen de Jeu de boulesdag gaf een resultaat net boven begroting (met

€ 117,–); alle andere bleven onder begroting. In totaal werd aan subsidie ten laste van de clubkas

€ 5.324,– betaald; daarmee € 1.726,– onder begroting.

7. BEGROTING 2023; TOELICHTING OP DE BEGROTING.

Opnieuw krijgt de penningmeester het woord. Ook de begroting is tijdig naar de leden toegezonden. Er is uitgegaan van 104 leden. Voor de evenementen is een bedrag van

€ 8.000,– gebudgetteerd. Een tekort van € 1.800,– komt ten laste van de reserves.

8. TERUGBLIK OP 2022.

Frank zegt dat er dit jaar geen wijzigingen in het bestuur zullen plaatsvinden; ieder zit nog binnen zijn/haar zittingstermijn. Hij hoopt dat, naast de bestuursleden, ook de leden hier content mee zijn.

 

9. EVENEMENTENPROGRAMMA 2022.

Frank verhaalt dat op de oorspronkelijke evenementenkalender 9 activiteiten stonden.

De Nieuwjaarslunch werd zoals eerder gememoreerd een Valentijnslunch met een zeer bijzondere tafelgoochelaar. Het vond plaats is ons vertrouwde restaurant De Hoefslag in Bosch en Duin en hier namen 34 leden aan deel.

Het bezoek aan Rotterdam moest jammer genoeg worden gecanceld. Een en ander had tevens te maken met de enorme hoge kosten.

De Architectentuur Arnhem/Nijmegen was wederom een unieke kennismaking met twee bijzondere plaatsen en omgeving. De deelnemers werden hierbij verrast met wat lekkers uit Arnhem (Arnhemse meisjes); 20 leden

De Zwerftocht door de Achterhoek en Salland liet werkelijk de mooiste stukjes van dit deel van Nederland zien met een mooie boottocht, de kleinste gemeente van Nederland (70 inwoners) en de kleinste kerk. De deelnemers aan deze reis ontvingen een heel bijzondere deurmat met een afbeelding van het wapen van de Achterhoek er op; 14 leden.

Het Jeu de Boulestoernooi te Doorn op 18 juli was een groot succes. Er werd op meerdere banen fanatiek gespeeld en aan het eind van het toernooi was er een zeer bijzondere attentie in de vorm van 2 heerlijke stukjes kaas van een lokale kaasmakerij; 35 leden.

De Vriendenlunch op 12 augustus vond in plaats bij De Watergeus aan de Nieuwkoopse plassen. Een overheerlijke lunch en alle 30 deelnemers gingen naar huis met een fles wijn met een bijzonder etiket.

En, vandaag, de Algemene Ledenvergadering, hier in Montfoort.

10. EVENEMENTENPROGRAMMA 2023.

Anton neemt het nieuwe evenementenprogramma door dat hierna zal worden uitgedeeld.

Er staat een aantal succesvolle activiteiten uit voorgaande jaren, maar ook enkele nieuwe. Zo gaan we varen door het Groene Hart en brengen een bezoek aan de grote Vermeer tentoonstelling. Anton wijst er nog een op dat het voor de organisatie heel belangrijk is vroegtijdig te weten of er, en zo ja hoeveel, belangstelling bestaat. Daarom nogmaals: meld je vroegtijdig (voorlopig) aan.

11. ENQUÊTEFORMULIER.

Anton meldt dat er van slechts 34 leden een reactie op het enquêteformulier is ontvangen.

Als belangrijkste conclusie kan worden gesteld dat de leden voor continuering van de huidige gang van zaken zijn. Van de overige opmerkingen zal, voor zover mogelijk en zinvol, in de toekomst dankbaar gebruik worden gemaakt. Jammer genoeg werd geen duidelijkheid verkregen waarom er steeds minder leden deelnemen aan de activiteiten.

12. BLUEBIZ.

Zoals al eerder aangegeven heeft KLM ons definitief uit het Bluebizprogramma gewipt. Zij geven eigenlijk retourcommissie aan hun grootste klanten, hetgeen vroeger “not done” was. Het programma heeft de clubkas in de loop der jaren toch wel het mooie bedrag van € 1.803,– opgeleverd. Dit alles volgens Anton.

13. VERLENGING VAN DE WETTELIJKE TERMIJN VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2023.

De vergadering stemt ermee in dat deze verlengd wordt naar 9 maanden.

14. WEBSITE.

In het afgelopen jaar heeft Jos Burghouts als opvolger van Cees van Rantwijk de werkzaamheden van onze website overgenomen.

Hij heeft er zelfs een geheel nieuw programma voor geschreven. Vandaag ontvangen alle aanwezige leden ook nog een korte memo met de details (waaronder de inlogcode) waarmee de leden op het besloten gedeelte van de website kunnen inloggen. Op de site staan de verslagen van de Algemene Ledenvergadering, het Evenementenprogramma, foto’s van diverse evenementen, recepten, etc. De moeite van een bezoek hieraan meer dan waard.

Jos vraagt het woord en adviseert om niet in te loggen via de googlebalk, maar via de adresbalk. Hij geeft aan deze dag beschikbaar te zijn om uitleg en informatie te geven. Ook spreekt hij daarnaast zijn grote waardering uit voor al het werk dat Cees en ook Loek hebben verricht met het bijhouden van de site. Er volgt een applaus als dank.

 

15. RONDVRAAG EN WAT VERDER TER TAFEL KOMT.

16. SLUITING.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst naar Montfoort en sluit de vergadering.