.

ENQUETE OVER DE TOEKOMST VAN DE VRIENDEN VAN DE ANVR

Tijdens de komende ledenvergadering d.d.8 september a.s. viert de Vereniging Vrienden van de ANVR haar 20ste verjaardag. Reden voor een terugblik maar ook om in de toekomst te kijken. Gaan we door? Hoelang? Wat gaan we doen?

Het bestuur heeft daar wel een idee over, namelijk doorgaan! Hoelang zien we wel. Doorgaan met wat wij afgelopen jaren hebben gedaan en het introduceren van nieuwe interessante activiteiten. Is het dus al geregeld? Nee! Onze vriendenclub is een democratisch gebeuren, waarbinnen alle leden worden geacht mee te denken en mee te beslissen. Vandaar deze enquête. Maar eerst wat informatie:

  1. De Vrienden begon in 2002 met 125 leden. Het ledental wisselde tussen deze 125 en 200 om in dit jaar, 2022, uit te komen op 113. Een terugloop dus, maar niet zodanig dat opheffing op de deur klopt .
  2. Er kunnen en zullen ook de komende jaren nog voldoende evenementen worden aangeboden om even afstand te nemen van het dagelijkse leven en om als vrienden elkaar te ontmoeten en bij te praten.
  3. Via het Vriendennieuws zal je door bestuur en secretariaat voldoende worden geïnformeerd over nieuwtjes en activiteiten.

Het bestuur heeft zich met enige regelmaat afgevraagd waarom niet meer vrienden zich hebben aangemeld voor ledenvergaderingen en evenementen, afgezien van de beide coronajaren. Over de 20 jaar hebben gemiddeld 56 vrienden aan de ledenvergaderingen deelgenomen, terwijl, behoudens de Nieuwjaarlunch en de Jeu de Boules, de evenementen gemiddeld een 25 vrienden trokken. Dat hadden er, gezien het aantal leden, meer kunnen zijn.

ALLE leden van de Vrienden wordt gevraagd aan dit onderzoek deel te nemen. Degenen, die met regelmaat aanwezig zijn maar ook en vooral degenen, die om hun moverende redenen niet aan activiteiten hebben deelgenomen.

Het bestuur zal het bijzonder op prijs stellen om op 5 juni in het bezit te zijn van de antwoorden van alle leden. Dan zal het resultaat worden geëvalueerd. De uitkomst en de conclusies zullen worden opgenomen in het gedenkboek “20 jaar Vrienden”, dat in de Ledenvergadering op 8 september wordt uitgereikt en besproken.

Voel je vrij bij het beantwoorden van de vragen. Kritische kanttekeningen zijn welkom, ook in de anonimiteit door zonder naamsvermelding per post de reactie te sturen aan het secretariaat bij Anke van der Linden. Is dat niet nodig, dan de reactie op de vragen graag per email aan Anke. Dan nu de vragen, vermeld op de volgende pagina, die ingevuld kan worden per email teruggestuurd.

VRAGENLIJST ENQUETE VRIENDEN VAN DE ANVR

.

Ingevuld door …………………………en ………………………………….

.

S.v.p. uiterlijk op 5 juni a.s. per email: antonhblok@planet.nl toezenden aan Anton of per post aan Anton Blok, van Holtenserf 7, 7451 VE Holten.

.

De vragen:

1.Kan het bestuur wat jou betreft ervan uitgaan, dat met de tot nu toe aangeboden activiteiten kan worden doorgegaan?    Ja/Nee

.

2.Zo nee, welke evenementen moeten worden geschrapt en waarom?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

.

3.Heb je ideeën voor nieuwe activiteiten?         Ja/Nee

.

4.Zo ja, welke?
………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

.

5.Indien je zelf vindt dat je aan de activiteiten (te) weinig deelgenomen, waardoor kwam dat?
a.Om gezondheidsredenen 0
b.Om financiële redenen 0
c.Geen interessante activiteit 0
d.Mobiliteitsredenen 0
e.Teveel bezet door andere bezigheden 0
f.Ben geen lid geworden/ gebleven om aan activiteiten deel te nemen 0
g.Privé omstandigheden 0
h.Overig, t.w
…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

.

6.Denk je, onder voorbehoud van gezondheidsbeperkingen, de komende jaren actief/actiever aan Vrienden-evenementen te blijven / zullen deelnemen?                 Ja/Nee

.

7.Wil je het bestuur verder nog wat laten weten wat in deze relevant is?
a.over de afgelopen 20 jaar Ja/Nee

Zo ja, wat?
………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

b.over de komende jaren.Ja/Nee

Zo ja, wat?
………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….