Van: Anke van der Linden-Blom <linden-blom@hotmail.com>
Verzonden: maandag 18 september 2023 11:19
Aan: Anke van der Linden-Blom <linden-blom@hotmail.com>
Onderwerp: Vriendennieuws N. 154C

Beste Vrienden,
Het laatste wapenfeit van jullie oud-secretaris, het verslag van de Algemene Ledenvergadering.
VRIENDENlijke groeten,
Anke van der Linden – Blom.

SECRETARIAAT Logo 2013VRIENDENNIEUWS NR. 154C

Alphen aan den Rijn, 18 september 2023.

Beste Vrienden,

Als bijlage stuur ik hierbij het verslag van de Algemene Ledenvergadering die op woensdag 6 september j.l. werd gehouden in Woudrichem.

Graag jullie speciale aandacht voor het nieuwe (mail-)adres van het secretariaat van de vereniging.

Vereniging Vrienden van de ANVR, Fritz Conijnstraat 43, 1063 CB Amsterdam,

tel. 0651.553.000 email:jerina@jerina-pr.com.

==============================================

VERENIGING VRIENDEN VAN DE ANVR

Verslag van de 22e Algemene Ledenvergadering d.d. 06 september 2023,

in het Raedthuys in Woudrichem

aanvang 10.30 uur.

Aanwezig zijn:

Koos en Paula Aartsen, Ruud en Hanny Beins, Anton Blok, Anne en Clara Bruinsma, Jos Burghouts, Pauline Goedegebuure, Paul de Greef en Liduine Hoyinck, Anja Groenenboom, Jerina Helmerhorst en Fred van Ommen, Ton Kenter, Anke van der Linden, Frank Paumen, Dick en Katja van der Ploeg, Leo Ringelberg, Marijke Russ van Mook, Margreet Sprik, Elly Timmermans, Leo en Ineke Verburg, Anneke Vink. (26)

Afwezig zijn met bericht van verhindering:

Joop Boere, Anneke van Eembergen, Gerard en Emmy Couvreur, Lia Hooijmans, Elly Hummelsman, Henk en Marianne Jansen, George en Jorine Ioannides, Vivian Kleyn, André en Anne Kok, Helna Konijn, Els Lengton (Jansen), Joke Otto, Dick Postma, Peter Silbermann, Ger en Henja Swinkels, Marijke Vink, Bea van ‘t Zand. (23).

1. OPENING.

Voorzitter, Frank Paumen opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom op al weer de 22e algemene ledenvergadering van de Vrienden van de ANVR. Hij begin met het voorstellen van het bestuur, t.w. hijzelf als voorzitter, Anton Blok, vicevoorzitter, Paul de Greef, penningmeester, Anke van der Linden, secretaris, en Jerina Helmerhorst, lid.

De overige twee bestuursleden, Gerard Couvreur en George Ioannides zijn om medische redenen helaas verhinderd. Wij wensen hen en alle overige zieken van harte spoedige beterschap toe.

Anton is er wederom in geslaagd een zeer unieke stek te vinden voor deze vergadering. Hopelijk is zijn veldwerk en creativiteit voor de komende vergadering nog niet uitgeput.

Welkom in dit bijzondere stadje Woudrichem. Sinds 1356 had dit plaatsje reeds stadsrechten. Gelegen aan de van de Maas afgedamde Waal en onderdeel van de zogenaamde Biesbosch Linie, vervolgens opgenomen in de Oude Hollandse Waterlinie en de Nieuwe Hollande Waterlinie.

Vroeger bekend om o.a. zijn zalm visserij, het zogenaamde armenvoedsel.

Het heeft maar 4000 inwoners en de bewoners spreken zelf over “Woerkum”

Vooral bekend om het Slot Loevestein, ten zuiden van Woudrichem. Hier zijn menige feesten gegeven, ook o.a. van de ANVR en diverse reisorganisatoren.

In de plaats zelf, de bekende gevangenpoort, die u zeker zult bezoeken tijdens een rondgang.

Aan de overkant ligt de plaats Zaltbommel, waar wij twee jaar geleden de Algemene Ledenvergadering hebben gehouden.

In de plaats Woudrichem werd o.a. de tv serie “Dokter Tinus” opgenomen, waarin Thom Hoffmann speelde.

 

2. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN.

Secretaris Anke van der Linden krijgt het woord; zij meldt dat er op de bestuurstafel nog een aantal vergaderstukken ligt mocht daar behoefte aan bestaan.

Van 23 leden is bericht van verhindering ontvangen. Deze leden wensen ons een goede vergadering, wensen alle aanwezigen het beste en een prettige dag.

3. MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR.

Voorzitter Frank Paumen herneemt het woord:

Vermeldenswaard is dat onze Anke 15 jaar reeds in het bestuur zit. Graag hiervoor applaus. En hierbij kunnen bloemen natuurlijk niet ontbreken.

De vereniging telt momenteel 96 leden. Er wordt getracht ook binnen de ANVR aanvullende reclame te maken voor onze vereniging.

Verder geen bijzondere mededelingen vanuit het bestuur.

4. VERSLAG VAN DE 21E ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 7 SEPTEMBER 2022.

Het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering wordt doorgenomen en ongewijzigd goedgekeurd. De voorzitter dankt de secretaris voor het maken van de notulen.

5. FINANCIËEL JAARVERSLAG 2022.

5a. Financiële Rapportage.

Exploitatierekening 2022 en Balans 2023.

Paul de Greef, de penningmeester, wijst er op dat er een tekort van € 386,45 is ontstaan in 2022; dit is voornamelijk te wijten aan het laten drukken van ons Jubileumboekje, dus een éénmalige uitgave.

De reserves bedragen ca. € 15.000,– . De jaarlijkse bijdrage van de ANVR van € 2.000,-wordt apart gememoreerd met een woord van dank.

Ton Kenter reageert hierop met de opmerking dat we een gezonde club hebben, waarop Anton Blok pareert dat het toch ooit zal ophouden omdat het ledental sterk terugloopt.

Begroting 2023.

Op de begroting van 2023 staat een tekort van € 1.800,–; deze was geënt op een ledental van 104 leden en het zijn er nog maar 96. Dat betekent € 500,– minder inkomsten. Het tekort komt ten laste van de extra reserves.

Er zijn geen verdere vragen onder de aanwezigen.

5b. Verslag van de kascommissie.

De Kascommissie bestaande uit Peter Silbermann en Marijke Vink zijn samen met de penningmeester bijeen geweest en hebben een verklaring afgegeven. Het derde lid van deze commissie, Wim Clement kon om hem moverende redenen helaas niet aanwezig zijn. Verklaring wordt door de voorzitter voorgelezen. Een kopie wordt met dit verslag meegezonden, zij het dat die nog getekend moet worden door Marijke Vink, die momenteel in het buitenland verblijft.

5c. Décharge van het bestuur voor het gevoerde beleid.

De aanwezige leden verlenen décharge voor het gevoerde beleid.

5d. Benoeming Kascommissie 2023.

Dit jaar treed Peter Silbermann uit de Kascommissie; omdat Marijke Vink in het bestuur

zal plaatsnemen, kan zij ook niet langer in de Kascommissie fungeren. Op verzoek van het bestuur zijn Nico Koning, Ineke Ringelberg en als reserve lid Henk Jansen bereid deze lacune in te vullen. Het voorstel wordt goedgekeurd.

5e. Vaststelling contributie 2024.

Het bestuur stelt voor om de contributie ongewijzigd op € 50,– te handhaven.

6. BEGROTING 2024.

De begroting van 2024 is op 90 leden berekend en dat levert een tekort op van € 2.500,-

Het eigen vermogen wordt dan € 11.000,–.

De aanwezige leden zijn op de hoogte van het feit dat de bestuursleden geen enkele vergoeding ontvangen. Wèl worden de aftredende bestuursleden met hun partner door het bestuur met hun partners zgn. “uitgegeten”. Alleen de kosten voor de aftredende leden met hun partner komen ten laste van de kas; de overige bestuursleden betalen zelf. De aanwezige Vrienden zijn van mening dat de bestuursleden toch tenminste wel één keer per jaar deze kosten kunnen declareren, als tegemoetkoming voor het verrichte werk voor de vereniging.

7. BESTUURSVERKIEZING.

Dit jaar zijn Jerina Helmerhorst en Anke van der Linden aftredend. Anke heeft aangegeven niet meer herkiesbaar te zijn. Het bestuur stelt voor Marijke Vink als nieuw bestuurslid te benoemen en Jerina zal een jaar als ambtelijk secretaris fungeren, mits hiervoor toestemming van de leden wordt verkregen.

De voorzitter bedankt de dames voor hun inzet; zij worden gefêteerd op een schitterend boeket bloemen. De voorzitter vindt het fijn te vernemen dat Jerina de taak van Anke wil overnemen als ambtelijk secretaris.

Anke heeft aangeboden om, indien gewenst, nog wel het tweemaandelijkse Vriendennieuws te schrijven. Dit voorstel wordt door de leden met applaus begroet.

8. TERUGBLIK OP 2023.

Voorzitter Frank geeft een terugblik op 2023. Momenteel telt de vereniging 96 leden. Door het afnemende aantal leden ontstaan ook aanmerkelijk minder inkomsten via de contributie.

Wel hebben we gelukkig wederom € 2.000,– ontvangen van de ANVR, waarvoor onze hartelijke dank.

Ook dit jaar zijn wederom enige leden overleden: Gert van Brakel en Jenny Kenter zijn ons dit jaar ontvallen. Ook het overlijden van ons oud lid Ad Bos, bekend als voorzitter Itac en Skal willen wij zeker niet onvermeld laten. Hij vraagt de aanwezigen te gaan staan en hen gedurende één minuut stilte te herdenken.

Tot op heden was het een zeer succesvol jaar met veel deelname aan alle evenementen.

Over het algemeen werkte het weer behoorlijk mee.

Nieuwjaarslunch (42) was zeer gezellig. We hebben hierover wel enkele bemerkingen gekregen en hier wordt actief onderzoek naar gedaan.

De Architectuurtour door Den Haag (20) was wederom een totale verrassing. Wat een bijzondere gebouwen kent toch het regerings- en bestuurscentrum waarbij ook de rechtelijk macht hier een bekend steunpunt heeft. Zoals gebruikelijk was de uitleg door Reinout Crince subliem.

De Vermeer tentoonstelling (27) kende een enorme belangstelling en door het op een juiste manier manoeuvreren van onze evenementen voorzitter konden op tijd de kaartjes worden veiliggesteld. Chapeau!

De Lente-Vaartocht door het Groene Hart (35) gaf meer inzicht in de natuur en de mooie waterwegen en vooral ook hoe asperges groeien en gestoken worden.

Jeu de Boules (33) is een vast programmaonderdeel, jammer dat het weer soms niet helemaal meewerkte. Echter aan fanatisme geen gebrek. Er schijnen magneetjes in de handel te zijn die zorgen dat je minder hoeft te bukken.

De Vriendenlunch (39) had het weer wèl aan haar zijde. Veel leden genoten van een overheerlijke lunch en het uitvoerig uitwisselen van allerlei zaken.

De Algemene Ledenvergadering (26) in Woudrichem biedt wederom allerlei leuke en bijzondere zaken.

Als laatste staat op het programma een bezoek aan Valkenswaard. Het is een ander programma geworden waarbij niet het rijtuigmuseum wordt bezocht maar geheel andere zaken. Hierover zal Anton straks meer vertellen.

9. EVENEMENTENPROGRAMMA 2023

Anton krijgt het woord en bericht dat er in dit kalenderjaar tot nu toe 228 leden hebben deelgenomen een de diverse evenementen.

Hij begint met het memoreren van de organisatie rondom de Vermeer tentoonstelling in het Rijksmuseum op 2 mei j.l. Zoals gebruikelijk moest er eerst een slottijd worden bepaald. Ook de toegangsbewijzen moesten zeer tijdig en rekening houdend met de diverse kortingskaarten worden gekocht. De vraag naar kaartjes uit de Verenigde Staten was op een ogenblik zò groot dat hij, door onze voorraad te vèrkopen, wel € 28.000,– had kunnen genereren voor onze club……

In het komende jaar staat een bezoek aan de tentoonstelling van Frans Hals gepland. De opzet is soortgelijk, met dien verstande dat er geen extra toeslag (meestal € 30,– tot

€ 35,–) wordt berekend. Alle deelnemers aan de Vermeer tentoonstelling zijn inmiddels geïnformeerd.

De overige evenementen zijn, over het algemeen, verlopen zoals verwacht. Dit jaar stond nog een bezoek aan het Rijtuigenmuseum op het programma. Op de diverse mails werd echter nooit antwoord ontvangen tot eind augustus. De vraag of dit bezoek nog doorging was snel beantwoord. In plaats hiervan is er op woensdag 18 oktober een Dagje Valkenswaard geprogrammeerd. We bezoeken het unieke Steendrukmuseum en het Frans van Bestpark met een bijzondere tentoonstelling van vogelverschrikkers. De ontvangst, lunch en afscheidsborrel vinden plaats in de Kunstkeuken. En dit is dan het laatste evenement in 2023.

10. FINANCIËEL OVERZICHT UITGEVOERDE EVENEMENTEN T/M AUGUSTUS 2023.

Anton vervolgt met de mededeling dat er zich vrijwel geen overschrijding van de evenementen heeft voorgedaan. Tot vandaag zijn we € 77,– onder de begroting gebleven.

11. EVENEMENTENPROGRAMMA 2024.

Zoals gebruikelijk de laatste jaren beginnen we ook dit keer met de Nieuwjaarslunch op

vrijdag 5 januari. De plaats blijft nog even een verassing.

Op woensdag 20 maart gaan we o.l.v. Reinout Crince de architectuur in Leiden verkennen.

Dan vindt op donderdag 18 april ons bezoek aan de Frans Hals tentoonstelling plaats. Ook Marina Marijnen en Brasserie de Keijzer doen weer mee.

Donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, worden de zeilen gehesen van de Bounty, het zeilschip waarmee we 5 jaar geleden de Marker Wadden bezochten.

Op voorwaarde dat er voldoende belangstelling bestaat gaan we van zaterdag 8 juni t/m dinsdag 11 juni Tuinen in Limburg bekijken.

Wellicht het leukste evenement, de Jeu de boulesdag, vindt plaats op maandag 15 juli.

Omdat het er altijd mooi weer is, het zo prachtig is gelegen en vanwege het heerlijke eten, staan de tafels klaar bij de Watergeus in Noorden op dinsdag 13 augustus.

Voor de volgende Algemene Ledenvergadering is weer een leuke locatie gevonden in een oudhollandse stad: Elburg. Hier ontmoeten we elkaar op vrijdag 6 september.

Het jaar wordt besloten op vrijdag 25 oktober met een bezoek aan de grootste Zeesluis ter wereld, in IJmuiden.

Tenslotte wijst Anton er nogmaals op dat het vroegtijdig aanmelden heel fijn voor de organisatie is en voordelen heeft voor het betreffende lid.

Hierna worden Evenementenprogrammaboekjes uitgedeeld, met de details.

12. VERLENGING VAN DE WETTELIJKE TERMIJN VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2024.

Frank vraagt om aandacht voor het vaststellen van de termijn tot de Algemene Ledenvergadering 2024.

“De Algemene Ledenvergadering wordt, tot nu toe, gehouden in september. Dit is in afwijking van het wettelijk gestelde in het Burgerlijk Wetboek Artikel 2.48.1, waarin bepaald is dat deze binnen zes maanden na afloop van het boekjaar moet plaats vinden, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering”.

De vergadering stemt in met deze verlenging.

13. WEBSITE.

De voorzitter memoreert dat we toch een prachtige website hebben, die door Jos Burghouts verder is ontwikkeld op indignatie van de oude website van Cees van Randwijk. Belangrijk is dat deze ook door de leden en potentiële leden meer gebruikt gaat worden. In deze huidige elektronische wereld zit menigeen aan zijn telefoon of computer gekluisterd. Echter het face to face gesprek is erg belangrijk. In andere verenigingen, waar ik lid van ben, wordt vaak over dit soort zaken gesproken. Maar elektronische eenzaamheid is soms erg extreem.

Jos heeft toegezegd hierover nog een korte presentatie te geven zodat e.e.a. nog duidelijker en informatiever wordt.

Hierop krijgt webmaster Jos Burghouts het woord; hij betreurt het dat de website niet vaker wordt bezocht. Naast de ledenlijst, het evenementenprogramma, vergaderstukken, verslagen van de Algemene Ledenvergaderingen, foto’s van de diverse evenementen, etc. staan hier ook recepten op. Kortom het is zeer de moeite waard en minder moeilijk dan

je denkt. Het nieuwe wachtwoord, ingaande 1 januari 2024 wordt bekend gemaakt. Helaas mag dit niet via de mail worden verspreid, maar een cryptische omschrijving kan tot de oplossing leiden:

eerst in HOOFDLETTERS de naam van een vroeger grote reisorganisatie uit Enschede, opgegaan in TUI.

dan een !

gevolgd door 24.

Lukt vast wel, succes.

14. RONDVRAAG EN WAT VERDER TER TAFEL KOMT.

Frank meldt dat het nieuwe adres van het secretariaat wordt met onmiddellijke ingang:

Fritz Conijnstraat 43, 1063 CB Amsterdam,

tel.0651.553.000 email:jerina@jerina-pr.com.

Staat vermeld op de website !

15. SLUITING

De voorzitter sluit de vergadering, dankt de aanwezigen voor hun komst naar Woudrichem en wenst hen een prettige voortzetting van de dag.