VERENIGING VRIENDEN VAN DE A.N.V.R.

Verslag van de Kascontrole Commissie inzake boekjaar 2018.

De kascontrolecommissie 2018 van de vereniging Vrienden van de ANVR, bestaande uit de leden Leo Verburg en George loannides is bijeen geweest op vrijdag 16 augustus 2019 ten huize en in aanwezigheid van de penningmeester, teneinde de controle te verrichten op de jaarcijfers 2018 aan de hand van de bijbehorende stukken, tw.:

  1. de rekening van Baten en Lasten 2018 met een voorlopig positief resultaat van € 2.062
  2. de staat van Bezittingen en Schulden per 31 december 2018 met een voorlopig balanstotaal van € 16.540
  3. Een nadere toelichting op enkele posten van sub 1 en sub 2.

Deze stukken, de bankafschriften, de onderliggende hoekstukken, alsmede het grootboek zijn gecontroleerd.

Bij kontrole door de penningmeester van velschillende evenementen bleek een verschil te zitten bij de “Linge vaartocht” en “de architectuur tocht Antwerpen”. De penningmeester zal trachten het verschil vast te stellen en te rapporteren aan de ALV

Op grond hiervan is de kascommissie van mening dat de jaarrekening een betrouwbaar beeld geeft van de financiële status van de vereniging.

Wij stellen de Algemene Ledenvergadering voor het bestuur Décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het boekjaar 2018..

Getekend te Oud Gastel, 16 augustus 2019,