Verslag 18de ledenvergadering

(Bijgewerkt op: 12-10-2020)

 

VERENIGING VRIENDEN VAN DE ANVR

Verslag van de 18e Algemene Ledenvergadering d.d. 06 september 2019, bij Hipper en Kolfbaan in Gorinchem.

aanvang 10.00 uur.

Aanwezig zijn:

Anton Blok, Joop Boere, Gert en Bertine van Brakel, Heerke en Hanna Brouwer, Anne en Clara Bruinsma, Jos Burghouts, Gerard Couvreur, Anneke van Eembergen, Anja Groenenboom, Jerina Helmerhorst en Fred van Ommen, Lia Hooijmans, Liduine Hoyinck en Paul de Greef, Elly Hummelman en Peter Silbermann, George en Jorine Ioannides, Els Janssen en Pio Parziale, Piet en Reiny de Jong, Ton Kenter, Ger en Gonnie Kleingeld, Anke van der Linden, Pien Meester, Frank Paumen, Cees en Loek van Rantwijk, Elly en Bart Ras, Lia Stroober, Elly Timmermans, Leo en Ineke Verburg, Ria Verkerk, Bob en Tineke Witlam.

(43)

Afwezig, met bericht van verhindering, zijn:

Koos en Paula Aartsen, Wim en Esther Clement, Karina Franse, Luc en Marijke den Haan, Daan en Aadje de Haas van Dorsser, André en Anne Kok, Nico Koning, Piet en Tine Kuijs, Marijke Russ van Mook, Ger en Henja Swinkels, Anneke Vink, Marianne Weber.

1. Opening.

Voorzitter Frank Paumen opent de 18e Algemene Ledenvergadering dit keer in Gorinchem en heet de aanwezigen welkom. Hij memoreert dat ook dit keer weer door de Evenementencommissie is gekozen voor een oudhollandse vestingstad.

Vervolgens staat hij stil bij het feit dat in het afgelopen verenigingsjaar 5 van onze leden zijn overleden: Marga de Boer, Dick de Groot, Ben Kathman, Piet Polman en Rob Stroober en vraagt de aanwezigen hen staande gedurende enige tijd te gedenken.

In dezelfde periode zijn slechts 2 nieuwe leden tot de vereniging toegetreden: Luc en Marijke de Haan; zij zijn niet aanwezig.

Tenslotte worden de bestuursleden voorgesteld; om gezondheidsredenen moet Wim Clement helaas verstek laten gaan.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

Secretaris Anke van der Linden geeft aan dat, zoals gebruikelijk, een paar extra sets van de vergaderstukken, w.o. de agenda beschikbaar zijn op de bestuurstafel.

Van 19 leden is bericht van verhindering ontvangen. Vakantie is veelal een reden maar ook de gezondheid speelt een rol. Vrijwel allen wensen de Vrienden een goede vergadering. Bij binnenkomst bestond de mogelijkheid om voor een drietal Vrienden een “Jammer dat je er niet bij kunt zijn-kaart” te tekenen en zij vraagt de leden om deze, mocht het nog niet gebeurd zijn, dit alsnog te doen.

Van Peter Silbermann is een reactie gekomen op de verzonden Jaarcijfers 2018. Bij afwezigheid van de penningmeester zal Anton Blok, onder agendapunt 5, trachten een antwoord hierop te geven.

3. Mededelingen van het bestuur.

De voorzitter herneemt het woord en stelt dat het vandaag een bijzondere dag, een bijzondere tijd en een bijzonder moment is om iemand in het zonnetje te zetten. Namens het bestuur heeft hij de leden schriftelijk voorgesteld om de secretaris, Anke van der Linden, tot erelid te benoemen. Hij verduidelijkt dat dit gebeurt als erkenning voor haar tomeloze inzet vanaf vrijwel het begin van de oprichting van de vereniging, haar betrokkenheid aangaande het wel en wee van de leden, het meedenken met de verschillende commissies en het aandragen van steeds weer nieuwe ideeën.  Zij kent en herkent de leden en weet vaak wat hier speelt . Soms vindt ze zichzelf een bemoeial, maar dat heb je met een vereniging als deze vast nodig. Een soort van rots etc. Hij vraagt de aanwezigen om in te stemmen met het voorstel en een hartelijk applaus voor zo’n kanjer van een vrouw en ons mede bestuurslid. Hetgeen geschiedt.

Tenslotte wenst hij iedereen een goede en sfeervolle vergadering.

4. Verslag van de 17e Algemene Ledenvergadering d.d. 06 september 2018.

De voorzitter vraagt of er op- of aanmerkingen zijn op het verslag van de vorige  Algemene Ledenvergadering. Na de constatering dat hierop geen reactie komt, wordt het verslag in de huidige versie goedgekeurd en getekend door de bestuursleden.

5. Financieel jaarverslag 2018.

De voorzitter geeft aan dat hij graag het woord had gegeven aan onze penningmeester, Wim Clement, maar dat deze de afgelopen jaren te kampen heeft gehad en nog heeft met een zeer vervelende medische aandoening en ook zijn partner Ester heeft regelmatig medische raad moeten vragen. Helaas is Wim weer opgenomen in het ziekenhuis en kan vandaag niet aanwezig zijn. Anton Blok zal – voor zover mogelijk – agendapunt 5 toelichten.

a. Financiële rapportage.

Anton Blok neemt het woord en deelt mee dat er door de Kascommissie verschillen zijn geconstateerd tussen de uitgaven en inkomsten van de evenementen. Van de bedragen die door de deelnemende leden moeten worden betaald stuurt hij altijd een E(igen) B(ijdrage) lijst naar de penningmeester. Tussen deze gegevens en die van de jaarcijfers zijn verschillen geconstateerd. Al met al een verschil van ca. € 600,–. Er zal hiernaar door het bestuur een onderzoek naar worden gedaan. Mogelijk is de gezondheid van Wim waardoor hij steeds meer problemen met typen krijgt, een factor. Leo Verburg zegt dat het boekhoudsysteem dat Wim van zijn voorganger, Dick van der Ploeg heeft geërfd, erg ingewikkeld is en heeft hem een ander systeem aangeraden. Ook Anton heeft  een  rekeningstelsel gemaakt en stelt dat ter beschikking. Alle hulp wordt in dank aanvaard.

b. Verklaring van de Kascommissie.

Gezien het bovenstaande onder punt 5a, heeft de Kascommissie, bestaande uit George Ioannides en Leo Verburg, moeten besluiten enkele bemerkingen te maken over het gevoerde beleid.

c. Décharge van het bestuur voor het gevoerde beleid.

Er kan hierdoor geen décharge worden verleend.

d. Benoeming Kascommissie 2020.

Jan Steijn is aftredend; Leo Verburg en Clara Bruinsma worden benoemd tot lid van deze commissie en Jos Burghouts en Wim Clement stellen zich kandidaat als reserve. Peter Silbermann biedt aan om in 2021 reservelid te worden.

e. Contributie 2020.

De contributie voor het kalenderjaar 2020 wordt, ongewijzigd, op € 40,00 per persoon gesteld.

6. Financieel voortgangsverslag 2019.

Om reeds bovengenoemde reden – gezondheid van de penningmeester – ontbreekt het financieel voortgangsverslag 2019.

7. Begroting 2020.

De begroting voor 2020 wordt goedgekeurd. Anton voegt nog toe, dat er behoudend is begroot.

8. Bestuursverkiezing.

Penningmeester Wim Clement heeft aangegeven zijn werkzaamheden na 13 jaar per 31 december a.s. te willen/moeten beëindigen. Hij zal, op een later tijdstip, alsnog worden bedankt voor het vele werk dat hij verricht heeft in deze tijd.  Elly Hummelman heeft zich akkoord verklaard om de werkzaamheden van de  penningmeester  waar te nemen. Inmiddels zal het bestuur zich inspannen om een nieuwe penningmeester te vinden.

De leden wordt verzocht nog eens bij zichzelf na te gaan of zij deze bestuursfunctie zouden willen bekleden. Het functioneren van Peter Silbermann als reservelid Kascommissie 2021 is daarmee niet strijdig.

9. Terugblik op 2019.

Tot nu toe vonden in dit kalenderjaar, vandaag incluis, 9 evenementen plaats die, over het algemeen, goed werden bezocht.

Het jaar werd – zoals gebruikelijk – geopend met de succesvolle Nieuwjaarslunch in “De Hoefslag” op donderdag 03 januari.  Er waren 58 Vrienden die elkaar het beste wensten voor het nieuwe jaar.

Een paar dagen later, op dinsdag 08 januari werd een ad hoc bezoek gebracht aan de Caravaggio tentoonstelling in Utrecht. Hieraan namen 21 leden deel.

Het RMO in Leiden wachtte ons, 24 deelnemers,  op dinsdag 19 februari voor een bezoek aan de afscheidstentoonstelling van Dr. Maarten Raven die als titel “Goden van Egypte” meekreeg. Wij hadden het grote voordeel en genoegen dat de samensteller ook de introductie verzorgde.

George Ioannides werd bedankt omdat hij ons, via zijn zoon Dimitri, een leuk en interessant dagje bij TUI bezorgde. Ten eerste om het nieuwe kantoor te zien maar ook om een beetje inzicht te krijgen in de huidige wijze van touroperaten. Ondanks dat juist die dag de grote problemen met de Boeing Dreamliner aan het licht kwamen, nam de directie toch de tijd om ons te begroeten. Voor deze dag hadden 30 leden belangstelling.

De Architectuurtour bracht ons –  24 man en vrouw sterk – dit jaar naar Den Bosch en Eindhoven. Gelukkig was ook dit jaar Reinout Crince van de party om ons te vergezellen.

Het leukst van de dag was wel het verschil tussen het oud (Den Bosch) en nieuw (Eindhoven).

Een absoluut hoogtepunt was de zeiltocht met de Brigantijn over het IJsselmeer naar een nieuw stukje Nederland op donderdag 09 mei. De Vrienden konden actief deelnemen aan het hijsen van de zeilen. Onder wonderbaarlijk goede weersomstandigheden scheepten 35 Vrienden zich in voor een heel gezellige dag met uitstekende verzorging.

De interesse voor onze Jeu de Boulesdag is wat tanende, helaas. Slechts 18 leden reisden af naar de St. Helenahoeve, waar onder weer een schitterend schijnend zonnetje, de strijd werd gestreden.

Een nieuw uitje dit jaar was de Vriendenlunch, ter vervanging van de Vriendenborrel. Op vrijdag 09 augustus werd door 25 leden in het Westeinderpaviljoen in de Kwakel bij Aalsmeer gezellig gepraat en genoten van een heerlijke lunch.

De voorzitter stelt dat de evenementencommissie als doelstelling heeft geen standaard uitjes te programmeren en professionele uitleg en begeleiding een absolute eis is. Het is zoeken naar een evenement dat meerwaarde biedt en dat valt niet altijd mee. Voor het komende jaar is o.m. de mogelijkheid onderzocht voor een gezamenlijk bezoek aan Sail in Amsterdam, maar daarvoor bleken de kosten veel te hoog.

Hij vraagt de aanwezigen om een applaus voor voorzitter en leden van de Evenementencommissie.

10. Evenementenprogramma 2019.

Anton Blok, voorzitter van de Evenementencommissie, krijgt wederom het woord om de laatste evenementen van 2019 toe te lichten, t.w. de Herfsttintentoer en Verlichte Boerderijenrit, waaraan voorafgaand een Golftoernooi, op dinsdag 22 en woensdag 23 oktober a.s. En tenslotte het bezoek aan de tentoonstelling Jonge Rembrandt in de recent heropende Lakenhal in Leiden op donderdag 21 november a.s. De uitnodiging voor het laatste evenement zal op een later tijdstip worden verzonden.

11. Evenementenprogramma 2020.

Alvorens de boekjes uit te delen waarin alle evenementen die voor 2020 gepland staan, geeft Anton Blok een opsomming van het programma. Er staan – wederom – 11 bijeenkomsten op de kalender, waaronder een aantal oude bekende. Nieuw in 2020 is het bezoek aan de tentoonstelling met schilderijen van Pieter de Hooch in Delft. We gaan in Rotterdam in een nostalgische tram rijden en een bezoek brengen aan het Douane- en Belastingmuseum. De Architectuurtoer is – op aanraden van Reinout Crince – in Leidsche Rijn, een voorstad van Utrecht. De reis naar West Griekenland kan nog wel wat belangstelling gebruiken; een aantal deelnemers moest toch weer afhaken wegens gezondheidsomstandigheden. Gezien de belangstelling voor een dagje varen, is er dit keer gekozen voor een tochtje over de Utrechtse Vecht. De Algemene Ledenvergadering staat gepland in het oude vestingstadje Oudewater. En als laatste evenement staat een bezoek aan de Hermitage, waar een tentoonstelling van Hollandse Meesters uit St. Petersburg te zien zijn.

12. Bluebiz.

Anton stelt dat er helaas een teruggang valt te constateren voor onze deelname in KLM’s Bluebiz programma. Niet alleen de KLM lijkt wat achter te lopen in het melden van nieuwe punten: in de laatste 3½ maand werden geen bijschrijvingen meer ontvangen, maar ook de Vrienden reizen aanmerkelijk minder, of, minder met KLM en de poolpartners. Hij wijst nog eens op de voordelen, van het reizen tegen 50% van de kosten. Daarbij ontvangt onze clubkas de overige 50%, ook heel fijn; sinds onze deelname is er een bedrag van € 1911,- bijgeschreven. KLM heeft een aantal dingen veranderd: zo worden de punten niet meer toegekend naar boekingsklasse, maar naar omzet.  Ook de cadeauwebwinkel is opgeheven. Als je in het bezit bent van een Flyingbluekaart kun je, in je profiel, ons deelnemersnummer NL22940, (laten) vermelden, zodat de punten altijd zullen worden geregistreerd. Bij problemen is hij graag bereid te assisteren.

13. Vaststelling termijn Algemene Ledenvergadering 2020.

De Algemene Ledenvergadering wordt, tot nu toe, gehouden in september. Dit is in

afwijking van het wettelijk gestelde in het Burgerlijk Wetboek Artikel 2.48.1, waarin bepaald is dat deze binnen zes maanden na afloop van het boekjaar moet plaats vinden, “behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering”. 

Het bestuur stelt voor aan de leden om in 2020 met een verlenging van 6 naar 9 maanden akkoord te gaan en de Algemene Ledenvergadering te houden in september 2020. Het voorstel wordt, staande de vergadering, aangenomen.

14. Privacywet/Website.

De voorzitter geeft het woord aan Anke van der Linden.          

Door de toepassing van de Privacywet is het niet langer mogelijk sommige documenten per mail naar de leden te zenden, zoals bijv. de ledenlijst. Deze gegevens staan echter, dankzij webmaster, Cees van Rantwijk,  nu op het besloten gedeelte van de website. Het wachtwoord wordt vervolgens mondeling vermeld. Mocht je (nog) niet in het bezit van het wachtwoord zijn: bel het secretariaat.

15. Ledenwerving.

De secretaris meldt dat we in het afgelopen Vriendenjaar slechts 2 nieuwe leden hebben mogen verwelkomen, t.w. Luc en Marijke de Haan.

Het aantal leden per heden bedraagt 139 en er zitten nog een    paar aanvragen in de pijplijn. In aanmerking nemende dat opzegging eigenlijk altijd te maken heeft met overlijden of afnemende gezondheid mogen we, denkt zij , toch niet mopperen.

16. Rondvraag en wat verder ter tafel komt.         

Het secretariaat heeft op 30 augustus j.l. een mail van Gerard Couvreur ontvangen over het afsluiten van (reis-)verzekeringen als vereniging. Hierover wil het bestuur in de eerstkomende bestuursvergadering overleggen.

Peter Silbermann merkt op dat in het besloten deel van de website een deel van de statuten verminkt is. Cees van Rantwijk en hij zullen hierover nader contact hebben.

17. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen een heerlijke lunch en prettige middag toe.