Agenda van de 20e Algemene Ledenvergadering

woensdag 08 september 2021 in de Gasthuiskapel in Zaltbommel

aanvang 10.30 uur.

1. Opening.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

3. Mededelingen van het bestuur.

4. Verslag van de 19e Algemene Ledenvergadering d.d. 08 september 2020.

5. Financieel jaarverslag 2020*

a. Financiële rapportage.

b. Verslag van de kascommissie.

c. Décharge van het bestuur voor het gevoerde beleid.

d. Benoeming Kascommissie 2021.

e. Vaststelling contributie 2022.

6. Financieel overzicht uitgevoerde evenementen t/m augustus 2021.

7. Begroting 2022.

Toelichting op de begroting.

8. Bestuursverkiezing. *

9. Terugblik op 2021.

10. Evenementenprogramma 2021.

11. Evenementenprogramma 2022.

12. Bluebiz

Voortgangsverslag.

13. Verlenging van de wettelijke termijn voor de Algemene Ledenvergadering 

2022*

14. Privacywet/Website.*

15. Ledenwerving.

16. Rondvraag en wat verder ter tafel komt.

17. Sluiting.

*Zie toelichtingen

 

Toelichting op de agenda:

Agendapunt 5.

Financieel jaarverslag 2020.

1e bijlage

a. Financieel jaarverslag 2020.

a1. Staat van bezittingen en schulden per 31 december 2020.

a2. Staat van baten en lasten over het verenigingsjaar 2020.

inclusief begrotingen, 2020 en 2021.

a3. Toelichting op enkele posten van 1. en 2.

a4. Begroting 2022

d. Benoeming Kascommissie 2021.

De Kascommissie 2020 bestond uit de leden Clara Bruinsma en Jos Burghouts.

Reserveleden waren Wim Clement en Peter Silbermann.

Het bestuur stelt voor om in plaats van Clara Bruinsma die aftredend is, Wim

Clement te benoemen. Peter Silbermann wordt dan eerste reservelid.

Als tweede reservelid wordt Joop Boere voorgedragen.

e. Contributie 2022.

Het bestuur stelt voor de contributie met ingang van 01 januari 2022 met € 10,–

p.p. te verhogen.

 

Agendapunt 8.

Benoeming bestuursleden.

Dit jaar is voorzitter Frank Paumen aftredend; hij heeft aangegeven nog wel een

termijn van 2 jaar in het bestuur te willen blijven functioneren. Ook Anton Blok is

aan het einde van zijn tweede periode gekomen, maar ook hij wil in de komende

2 jaar zijn werkzaamheden continueren.

Aan de leden die hierin geïnteresseerd zijn, wordt gevraagd zich voor 17 augustus

a.s. als medekandidaat voor een bestuursfunctie bij het secretariaat aan te melden.

Agendapunt 13.

Vaststelling termijn Algemene Ledenvergadering 2022.

De Algemene Ledenvergadering wordt, tot nu toe, gehouden in september. Dit is in

afwijking van het wettelijk gestelde in het Burgerlijk Wetboek Artikel 2.48.1, waarin bepaald is dat deze binnen zes maanden na afloop van het boekjaar moet plaats vinden, “behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering”.

Het bestuur stelt voor aan de leden om in 2022 met een verlenging van 6 naar 9 maanden akkoord te gaan en de Algemene Ledenvergadering te houden in september 2022.

Agendapunt 14.

Privacywet/Website.

Door de toepassing van de Privacywet is het niet langer mogelijk sommige documenten per mail naar de leden te zenden, zoals bijv. de ledenlijst. Deze gegevens staan echter nu op het besloten gedeelte van de website. Mocht er belangstelling bestaan voor een papieren editie, dan kan deze – op bestelling bij het secretariaat voor 04 september – ter plaatse worden verstrekt.

Het nieuwe wachtwoord per 01 februari 2022 zal tijdens de vergadering worden bekend gemaakt.

Cees – website