VERENIGING VRIENDEN VAN DE ANVR

Verslag van de 19e Algemene Ledenvergadering d.d. 08 september 2020,

bij The Rock in Aalsmeer.

aanvang 10.00 uur.

 

Aanwezig zijn:

Koos en Paula Aartsen, Anton Blok, Joop Boere, Gert en Bertine van Brakel,

Anne en Clara Bruinsma, Jos Burghouts, Gerard Couvreur, Paul de Greef,

Anja Groenenboom, Luc de Haan, Jerina Helmerhorst en Fred van Ommen, Lia Hooijmans, Elly Hummelman en Peter Silbermann, Ton Kenter, Anke van der Linden, Joke Otto, Frank Paumen, Dick en Katja van der Ploeg, Inge te Riet Scholten,

Margreet Sprik, Elly Timmermans, Ria Verkerk , Anneke Vink,

Marijke Vink. (30)

Afwezig, met bericht van verhindering, zijn:

Ruud en Hanny Beins, Heerke en Hanna Brouwer, Emmy Couvreur, Karin Franse, Marijke de Haan, Liduine Hoyinck, George en Jorine Ioannides, Els Janssen en

Pio Parziale, Piet en Reiny de Jong, Daan en Aadje de Haas van Dorsser, Jenny Kenter, André en Anne Kok, Nico Koning, Does de Koning, Tine Kuijs, Pien Meester,

Cees en Loek van Rantwijk, Elly en Bart Ras, Lia Stroober, Jan en Len Steijn,

Leo en Ineke Verburg, Bob en Tineke Witlam, Bea van ‘t Zand. (35)

1. Opening.

Voorzitter Frank Paumen opent de 18e Algemene Ledenvergadering dit keer in The Rock in Aalsmeer, waar hij de aanwezigen, onder de rook van Schiphol, welkom heet.

Hij memoreert dat wij dit jaar aardig wat voor de kiezen hebben gekregen door de uitbraak van het Covid-19 of te wel Coronavirus.

In de afgelopen 70 jaar is de reisbranche tot ongekende hoogte gestegen. Ieder van ons heeft hierin wel een aandeel gehad. Nu in 2020, zien we dat in één klap een groot gedeelte van de reisbranche wordt uitgedund en niet meer in staat is het hoofd boven water te houden. Gelukkig heeft de overheid steunmaatregelen getroffen, waardoor een deel van de branche mogelijk kan overleven. De Nederlandse recreatieve sector heeft gelukkig baat gehad bij de prachtige zomer en heeft ingespeeld op de 1½ meter afstand economie. Frank spreekt de hoop uit dat, na deze periode, de “zon” toch weer gaat schijnen. Hij geeft aan mee te leven met Frank Oostdam en wenst hem succes en sterkte in het nemen van maatregelen en communicatie. Tevens hoopt hij dat de “voucherbank” van de grond mag komen.

Ook onze vereniging heeft moeten ervaren dat het leven drastisch is veranderd: een aantal van de geplande evenementen is verschoven naar een latere datum; 2 zelfs naar volgend jaar en het bezoek aan de Hermitage moest worden geannuleerd omdat ook het tentoonstellingsschema van de diverse museum geheel op zijn kop is komen te staan.

Vervolgens vraagt hij de aanwezigen te gaan staan om drie van onze leden die in het afgelopen Vriendenjaar zijn overleden, te gedenken: Henk van Eijken, Piet Kuijs en Guus Otto zijn helaas niet meer onder ons.

Het huidige bestuur wordt vervolgens voorgesteld: Anton Blok (vice voorzitter), Anke van der Linden (secretaris), de leden Jerina Helmerhorst, en Ria Verkerk en hij zelf, Frank Paumen (voorzitter). Heerke Brouwer, ook bestuurslid kan vandaag niet aanwezig zijn i.v.m. een oogoperatie. In de zaal is Gerard Couvreur, lid van de evenementencommissie, gezeten. George Ioannides, ook lid van de e.c. kan vandaag niet present zijn.

Tot slot wenst hij allen een vruchtbare vergadering.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

De secretaris krijgt het woord en meldt dat, zoals gebruikelijk, een paar extra exemplaren van de vergaderstukken, w.o. de agenda, beschikbaar zijn voor hen die daar behoefte aan hebben.

Van 35 leden is bericht van verhindering ontvangen. Zij wensen ons een goede vergadering en prettige dag toe.

Van Bea van ’t Zand is een ingekomen bericht ontvangen, m.b.t. de dubbele functies in bestuur en evenementencommissie. Zij heeft hierover ook al tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2018 aangegeven het daarmee oneens te zijn. Zeker nu zowel Gerard Couvreur als George Ioannides zich kandidaat hebben gesteld voor een bestuursfunctie. Zouden zij hun functie in de evenementencommissie neerleggen, dan geldt haar bezwaar niet. Het bestuur heeft haar geantwoord haar standpunt te respecteren en hiervoor een oplossing te willen zoeken. Wèl is aangegeven dat we een Vriendenclub zijn en niet altijd even strikt in de leer te hoeven zijn. En dan blijft ook het feit dat er nu eenmaal niet veel leden staan te springen om een functie in het bestuur of evenementencommissie te vervullen.

*(zie naschrift aan het einde van dit verslag)

3. Mededelingen van het bestuur.

De voorzitter herneemt het woord en herinnert er nog eens aan dat onze oud-penningmeester, Wim Clement, zich vorig jaar, om gezondheidsredenen heeft moeten terugtrekken. Dit heeft ook voor het op een goede manier in kaart brengen van onze financiële status gevolgen gehad. Wij hebben dit tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering reeds gemeld. Gelukkig heeft Anton Blok de taak op zich genomen in de boeken te duiken en alle stukken van 2019, voor zover mogelijk, uit te zoeken. Jan Steijn is bereid gevonden de administratie van 2020 waar te nemen; tijdelijk e.e.a. te begeleiden en daar, waar mogelijk, aan te scherpen. Dit heeft dan ook het gevolg da u nu pas een deel van de stukken in uw bezit krijgt.

Over de financiële stukken later meer.

**(zie naschrift aan het einde van dit verslag)

4. Verslag van de 18e Algemene ledenvergadering d.d. 06 september 2019, Gorinchem.

Het verslag wordt door de aanwezigen unaniem en zonder wijzigingen of aanvullingen goedgekeurd.

5. Goedkeuring financieel jaarverslag 2018.

Anton Blok krijgt opnieuw het woord.

Er zijn in de cijfers van 2018 verschillen geconstateerd. Deze hebben echter alleen maar betrekking op foutieve administratie, met als uitslag een saldo van € 0,00.

Gezien de omstandigheden vraagt hij daarom de aanwezigen om goedkeuring voor de boekhouding 2018/2019 en met een schone lei te beginnen. Dit voorstel wordt door de aanwezigen geaccepteerd.

6. Financieel jaarverslag 2019.

Ook hier voert Anton Blok het woord; hij deelt A-4tjes met financiële gegevens uit.

– Financiële rapportage.

Hij heeft zelf alle mutaties van 2019 ingeboekt en een sluitende proefbalans voor

2019 gemaakt. De conclusie is dat er in 2019 geen verlies is geleden en dat de

vereniging over voldoende liquide middelen beschikt.

– Verslag van de Kascommissie.

Gezien het bovenstaande is dit niet aan de orde.

– Décharge van het bestuur voor het gevoerde beleid.

De aanwezige leden wordt gevraagd om goedkeuring voor de gevolgde procedure en

cijfers en deze wordt unaniem bij acclamatie verleend.

Dick van der Ploeg vraagt het woord en stelt dat het vaste kapitaal van de vereniging

ooit is vastgesteld op de contributie van 1 jaar. Gezien de leeftijd van de leden stelt hij

voor om een deel van de algemene reserve te gebruiken om in komende gevallen de

eigen bijdragen van de evenementen te verlagen. Met andere woorden: akkoord te gaan

met overschrijding van de begroting evenementen.

Gert van Brakel vraagt hoe zeker het is dat de ANVR ons jaarlijks nog een bedrag van

€ 2.000,– schenkt. Anton antwoordt dat we dit bedrag recent weer hebben ontvangen,

maar niets is zeker.

Marijke Vink zegt dat de ANVR pas nog een korting op de contributie aan de leden heeft

verleend, i.v.m. de coronacrisis.

– Benoeming Kascommissie 2020.

De Kascommissie 2019 bestond uit de leden Leo Verburg en Clara Bruinsma. Leo is

aftredend en hiervoor in de plaats wordt Jos Burghouts nu in de commissie 2020

benoemd. Zoals u weet, heeft Clara zich kandidaat voor het bestuur gesteld en mocht

zij worden benoemd/gekozen, dan wordt haar plaats in de Kascommissie ingenomen door

Wim Clement. Peter Silberman blijft reserve kandidaat. *

– Vaststelling contributie 2021, incl. bijdrage Jubileumfonds.

Het bestuur stelt voor de contributie 2021 ongewijzigd vast te stellen op € 40,00 p.p.,

maar een extra bijdrage te vragen van € 10,00 p.p. als bijdrage voor het Jubileumfonds

van 2022, wanneer de vereniging 20 jaar bestaat. Ook dit voorstel wordt aangenomen.

De voorzitter bedankt Jan Steijn en Anton Blok voor het verzette werk.

9. Bestuursverkiezing.

Dit jaar zijn Heerke Brouwer en Ria Verkerk aftredend; beiden hebben aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Ook is de functie van penningmeester nog vacant, maar het bestuur is zeer verheugd in Paul de Greef een opvolger van Wim Clement te hebben gevonden. Paul is r.a. accountant, dus een waardig opvolger. Gelukkig is het Paul toch gelukt om aanwezig te zijn vandaag en hij wordt als bestuurskandidaat voor deze functie voorgesteld.

Ton Kenter vindt dat we heel blij mogen zijn met zo iemand en Peter Silbermann stelt voor hem bij acclamatie te benoemen. Omdat er nog 3 kandidaten zijn: Clara Bruinsma, Gerard Couvreur en George Ioannides en er op de stembriefjes ook deze vier namen staan vermeld, wordt iedereen verzocht in elk geval de naam van Paul aan te kruisen.

Er wordt een stembureau samengesteld, waarin Inge te Riet Scholten, Peter Silbermann en Marijke Vink zitting hebben. De uitslag luidt dat naast Paul de Greef, Gerard Couvreur en George Ioannides zijn gekozen.

* Clara Bruinsma blijft dus lid van de Kascommissie.

10. Terugblik op 2020.

Voorzitter Frank Paumen stelt dat dit jaar voor de vereniging wel een heel bijzonder jaar was. Hij wil de evenementencommissie dan ook complimenteren voor het vele extra werk en de goede resultaten die daarmee toch nog konden worden bereikt.

– Tijdens de Nieuwjaarslunch op 3 januari bleef ons de 1½ meter regel nog bespaard en

daarom konden 59 Vrienden aanwezig zijn. In De Hoefslag was het een genoeglijk

gebeuren.

– Vrijdag 7 februari stond de tentoonstelling van Pieter de Hooch op het programma. In

het Prinsenhof te Delft troffen 16 leden elkaar en luisterden naar de uitstekende uitleg

van Drs. Marina Marijnen. Na de lunch, het bezoek aan het tentoongestelde en een korte

wandeling door Delft en een afscheidsdrankje in het oudste café van de stad keerde

iedereen weer voldaan huiswaarts.

En toen begon het gedonder in de glazen.

– Rotterdam, gepland op 18 maart, moest worden afgelast en uitgesteld.

– Evenzo onze vaartocht over de Vecht, oorspronkelijk op 23 juni op de kalender.

– Ook de Aldert Borst Vrienden Puzzelrit bleek hetzelfde lot beschoren.

– Pas op 2 juli konden de Vrienden elkaar weer ontmoeten, tijdens het uitgestelde Jeu de

boulestoernooi. Heerlijk in de buitenlucht en met mooi weer is het een superdag

geworden. Ook leden die nog nooit hadden deelgenomen waren direct enthousiast en het

bleek wederom: je hoeft niet behendig te zijn om deel te nemen.

– De Vriendenlunch vond op 19 augustus plaats bij “de Watergeus” in Noorden. Een

heerlijke, zonnige, dag op het prachtige terras, met een klasse maaltijd, hetgeen werd

beaamd door de 26 aanwezigen.

Voor de komende evenementen laat ik graag het woord aan Anton. Dat het moeilijk is om e.e.a. op gepaste afstand te organiseren spreekt voor zich. Wij hebben dan ook een zeer creatieve groep in ons midden die dit bedenkt.

11. Evenementenprogramma 2020 (vervolg)

– Dit kalenderjaar staat alleen nog de Architectuurtoer op het programma en deze gaat

door. Deze uitstap zal op dinsdag 6 oktober plaatsvinden; we gaan naar Leidsche Rijn,

een nieuw deel van Utrecht. Gelukkig zal Reinout Crince ons weer onder zijn hoede

nemen. Er wordt verzameld bij restaurant Zuiver en daar staat de bus klaar van

Ringelberg klaar om ons rond te rijden. Lunch en afscheidsborrel ook bij Zuiver, zodat de

auto’s daar de gehele dag kunnen blijven staan.

De vraag rijst of er mondkapjes in de bus moeten worden gedragen. Anton zal dit bij Leo

Ringelberg navragen.

– Helaas is de tentoonstelling van de Italiaanse Meesters geannuleerd, waardoor ons uitje

naar de Hermitage komt te vervallen.

 

12. Evenementenprogramma 2021.

Anton vertelt dat, na het doornemen van het evenementen van het komende jaar, weer de programmaboekjes zullen worden uitgereikt. Het jaar zal worden begonnen met

– de Nieuwjaarslunch, wederom bij de Hoefslag en wel op woensdag 6 januari.

– op 17 maart zal dan ons bezoek aan Rotterdam worden ingehaald.

– ook de Architectuurtoer staat weer op het programma: op 15 april gaan we Arnhem en

Nijmegen bezoeken.

– De vriendenpuzzelrit staat voor 8 mei gepland en

– ons Vaartochtje op de Vecht op 16 juni.

– Natuurlijk wordt er ook “gejeudebouled” en wel op 12 juli.

– De Watergeus is goed bevallen dus ook in 2021 wordt de Vriendenlunch daar gehouden.

– De Algemene Ledenvergadering staat op 8 september op de kalender en wel op Slot

Loevestein.

– Vrijdag 22 oktober gaan we, op instigatie van Jan Steijn naar het Westlands Museum en

maken we een vaartocht door dit gebied.

– Tenslotte wordt er, op 17 november een bezoek gebracht aan de tentoonstelling van

Frida Kahlo, in Assen.

13. Bluebiz.

Helaas valt er weinig te melden van het Bluebizfront, aldus Anton Blok. We hebben nog precies 60 credits, die een waarde van € 30,– vertegenwoordigen. Er wordt natuurlijk veel minder gereisd en de KLM heeft dan ook besloten de punten op een later tijdstip te laten vervallen.

14. Verlenging van de wettelijke termijn voor de Algemene Ledenvergadering 2021.

De vergadering stemt ermee in dat deze verlengd wordt naar 9 maanden.

15. Privacywet/website.

Anke wijst er nog maar eens op dat lang niet alles meer per mail kan worden verzonden, waardoor de functie van de website zo belangrijk is geworden.

Zij heeft ruim vòòr deze datum gevraagd of er leden zijn die een papieren ledenlijst zouden willen hebben en heeft deze meegebracht. .

Ook is het tijd om het nieuwe wachtwoord, ingaande 01 februari 2021 nu bekend te maken, en zo geschiedt. Het is, uiteraard, geheim maar kan te allen tijde telefonisch bij het secretariaat worden opgevraagd.

16. Ledenwerving.

Het spijt Anke te moeten constateren dat er in de afgelopen 8 maanden geen enkel lid meer tot onze vereniging is toegetreden. We worden natuurlijk allemaal ouder dus de spoeling wordt dun.

Op de laatste Jeu de boulesdag werd Tine Kuijs vergezeld door haar zoon Pieter. Deze had het duidelijk naar zijn zin en het bracht Anke op het idee dat de volgende generatie langzamerhand ook stopt met werken en wat beter in de tijd komt te zitten. Daarnaast kennen velen elkaar. Zij roept de leden die kinderen in de reisbranche hebben op, om hen eens te polsen. Een keertje sfeerproeven is altijd mogelijk.

17. Rondvraag en wat verder ter tafel komt.

De aanwezigen zijn van mening dat alles is besproken, want er komt geen reactie uit de vergadering.

18. Sluiting.

Voorzitter Frank Paumen sluit de vergadering met de woorden: belangrijk is blijf gezond en ook creatief in denken.

* Naschrift Agendapunt 2:

Inmiddels is het bestuur in de nieuwe samenstelling op 7 oktober j.l. bijeen geweest.

Tijdens deze vergadering is afgesproken om de evenementencommissie op te heffen. Dit is niet contra het gestelde in de statuten. In het bestuur zal per keer onderling besloten worden wie zich gaat belasten met de organisatie van een bepaald evenement.

** Naschrift Agendapunt 3:

De financiële administratie wordt binnenkort overgedragen aan Paul de Greef.