Verslag 15de ledenvergadering

(Bijgewerkt op: 28-01-2017)

Verslag van de 15de Ledenvergadering d.d. 08 september 2016, in hotel Belvédère in Schoonhoven, aanvang 10.45 uur.

Aanwezig zijn:

Koos en Paula Aartsen, Ruud en Hanny Beins, Anton Blok, Joop Boere,  Heerke en Hanna Brouwer, Wim en Esther Clement, Gerard en Emmy Couvreur,   Anneke van Eembergen, Karin Franse, Pauline Goedegebuure, Anja Groenenboom, Jerina Helmerhorst en Fred van Ommen, Lia Hooijmans, Elly Hummelman en Peter Silbermann, George en Jorine Ioannides, Els Janssen, Piet en Tine Kuys, Anke van der Linden, Pieny Meester, Guus en Joke Otto, Leendert en Cisca Parlevliet, Frank Paumen, Dick en Katje van der Ploeg, Dick Postma, Inge ter Riet Scholten, Wim en Annie Signer, Margreet Sprik, Jan en Len Steijn, Elly Timmermans, Ria Verkerk, Anneke Vink,  Bob en Tineke Witlam (47)

Afwezig, met bericht van verhinderring, zijn:

Anne en Clara Bruinsma, Coby van Dongen, Wim en Anneke Durville, Gerdi Edens,  Gerret en Aly Goossen, Dick de Groot/Wilma Eveleens, Henk en Marianne Jansen, Ton en Jenny Kenter, Pé en Barbara Kohnstamm, André en Anne Kok, Does de Koning, Ad van Maaren, Kees Moerenburg, Bram Mulderij, Elly en Bart Ras, Leo Schepens/Fernanda Hartmans, Han en Letty Stork, Rob en Lia Stroober, Ger en Henja Swinkels, Leo en Ineke Verburg, Marianne Weber, Ine Woltermann. (36)              

1. Opening.

Joke Otto, voorzitter van de vereniging, heet alle aanwezigen hartelijk welkom in Schoonhoven, de zilverstad.

Zij verzoekt de aanwezigen  op te staan om de in het afgelopen Vriendenjaar 3 overleden leden te herdenken: Jacqueline Postma, lieve partner van Dick,  Leo Thuring die  speciaal gemist zal worden door Yvonne Wellink en dan heel recent  ons eigenlijk onmisbare erelid Hannie Blok en vrouw van Anton.

Van de in het laatste jaar toegetreden nieuwe leden is alleen Karin Franse aanwezig.

Vervolgens wordt het bestuur voorgesteld; dit jaar zitten allen aan de bestuurstafel.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

Hiervoor krijgt de secretaris, Anke van der Linden, het woord.

Zij meldt dat er, voor zover iemand hieraan behoefte heeft, een klein stapeltje vergaderstukken, w.o. de agenda, op de bestuurstafel liggen.

Van 32 leden is bericht van verhindering ontvangen.  Gelukkig vaak vanwege verblijf in het buitenland; helaas ook een paar om gezondheidsredenen. Vrijwel allen groeten de Vrienden en wensen ons een goede vergadering.

Behalve een tweetal reacties op het voorstel voor de aanpassingen van de statuten, zijn er geen mededelingen ontvangen.

3. Mededelingen van het bestuur.

De voorzitter herneemt het woord  en zegt: Zoals jullie allemaal in het Vriendennieuws

112 B hebben kunnen lezen, zijn er twee reacties gekomen van Vrienden op het voorstel tot de statutenwijziging. Het Bestuur heeft derhalve gemeend punt 10 van de agenda te schrappen.  Er is nu een commissie samengesteld van 5 leden, waarover meer onder punt 10.

4. Verslag van de 14e Algemene Ledenvergadering d.d. 05 september 2015.

Op de vraag van de voorzitter of er op- of aanmerkingen zijn bij de leden over de inhoud van het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering komt er alleen een reactie van de secretaris. Zij geeft aan dat er een fout is geslopen in het verslag. Op pagina 4, onder punt 8 Bestuursverkiezing staat abusievelijk vermeld dat Anton Blok is benoemd in het bestuur; dit is niet het geval. Peter Silbermann betwijfelt dit en Anton zelf kan het zich niet herinneren, maar vindt het eigenlijk niet echt van belang, gezien het feit dat hij dit jaar bestuurskandidaat is.

Er zijn geen verdere op- of aanmerkingen en de voorzitter bedankt de secretaris.

5. Financieel jaarverslag 2015

Alvorens penningmeester Wim het woord te geven, vertelt Joke dat Wim een enorme computercrash heeft gehad, waarbij alle data zijn verdwenen. Dientengevolge heeft hij heel veel werk gehad om alle gegevens weer opnieuw in te voeren.

Wim neemt vervolgens het woord om toelichting te geven op de financiële situatie, voor zover gewenst.

a. Financiële rapportage.

Over dit deel worden geen vragen gesteld.

b. Verklaring door de kascommissie.

Van de 2 commissieleden is alleen Frank Paumen aanwezig en hij krijgt vervolgens het woord.

Hij vertelt dat de nu afwezige Ton Kenter en hij op 07 juli j.l. naar Wim Clement zijn gereisd en om daar controle te verrichten op de jaarcijfers 2015 aan de hand van de bijbehorende stukken en in aanwezigheid van de penningmeester. Deze stukken zijn reeds eerder toegezonden aan de leden. De stukken, bankafschriften en onderliggende boekstukken zijn gecontroleerd. De administratie was zorgvuldig, ordelijk en op degelijke wijze ingericht. Op grond hiervan is de kascommissie van mening dat de jaarrekening een betrouwbaar en compleet beeld geeft van de financiële status van de vereniging.

c. Decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid.

Na het voorlezen van het verslag van de Kascontrolecommissie inzake boekjaar 2015, stelt Frank voor om het bestuur decharge  voor het gevoerde financiële beleid over het boekjaar 2015 te verlenen, hetgeen geschiedt.

d. Samenstelling kascommissie.

De voorzitter meldt dat Ton Kenter aftredend is; vorig jaar heeft Clara Bruinsma zich beschikbaar gesteld als reservelid en zij zal nu plaatsnemen in de Kascommissie. Omdat Frank Paumen hoogstwaarschijnlijk benoemd gaat worden als voorzitter van het bestuur, zijn er nu 2 kandidaten nodig: één als lid en één als reservelid. Respectievelijk Gerard Couvreur en George Ioannides stellen zich beschikbaar.

e. Contributieverhoging 2017.

Het bestuur stelt voor in 2017 geen contributieverhoging te heffen, maar een bijdrage van € 10,– p.p. te vragen voor de kosten van ons 15-jarig jubileum. Dit komt overeen met het gevoerde beleid in 2012. Op de vraag of hier bezwaren tegen bestaan komen geen reacties, waarbij het voorstel is aangenomen.

6. Financieel voortgangsverslag 2016.

a. Rapportage 1 januari tot 01 september 2016.

De penningmeester meldt dat het financieel voortgangsverslag 2016 klaar ligt op de bestuurstafel. De vergadering wordt 5 minuten gestaakt om de aanwezigen de tijd te geven het document te bestuderen. Dan wijst hij erop dat er rekening mee moet worden gehouden dat alle gegevens teruggerekend zijn naar 8 maanden, omdat het rapport loopt tot 01 september j.l.

Op dit ogenblik is er een overschot op het gebudgetteerde van meer dan € 2.000,–. De evenementencommissie heeft gevraagd om een extra bijdrage voor het jubileumfonds 2017 van € 2.000,–. Het bestuur heeft deze extra bijdrage toegekend ten laste van de extra reserve”.

Gerard Couvreur vraagt om een compliment voor de evenementencommissie voor het goede beleid.

Dick van der Ploeg heeft een vraag over een mutatie van  € 2.094,– naar de reserves, en dat er bij het overzicht van vorig jaar bij het muteren een bedrag van  € 546,– + € 160,– is ontrokken en naar de extra reserves is gegaan. De penningmeester geeft aan e.e.a. te zullen uitzoeken en hierop terug te komen. Hij heeft de vragen op 13 september 2016 naar tevredenheid van de vraagsteller beantwoord.

7. Begroting 2017.

Er worden inkomsten verwacht van een bedrag van € 8.120,–. Hiervan gaat het gebruikelijk bedrag van € 7.000,– naar de evenementen, de overige € 1.120,– betreffen de reguliere algemene kosten.

Anton vraagt het woord en geeft aan dat naast de extra € 2.000,– en alle extra inkomsten van sponsoring, ook de extra bijdrage van € 10,–p.p.  naar het jubileumfonds zullen gaan.

8. Bestuursverkiezing.

Benoeming bestuursleden.

De voorzitter herneemt het woord en laten weten dat vicevoorzitter Hanny Beins en zij hebben besloten het bestuur te gaan verlaten. Het bestuur stelt voor om Frank Paumen te benoemen als voorzitter en Anton Blok als bestuurslid. De aanwezige Vrienden stemmen hiermee in. Het bestuur bestaat nu uit 7 personen, te weten:

Frank Paumen, voorzitter, Anton Blok, Wim Clement, Heerke Brouwer, Jerina Helmerhorst, Ria Verkerk en Anke van der Linden.

Joke feliciteert Frank en Anton met hun benoeming. Frank vraagt hierop het woord en

verzoekt Joke de vergadering verder te leiden. Hij denkt ook dat het een goed idee is om zichzelf wat beter bekend te maken bij de leden. Zijn “inaugural” is te lezen als bijlage.

Dan vraagt penningmeester Wim Clement het woord. Hij dankt Joke en Hanny voor hun inzet in het bestuur en laat dat vergezeld gaan van een bloemenbon.

9. Terugblik 2015/2016.

Joke neemt ons in sneltreinvaart mee door de evenementen van de afgelopen maanden,

immers in het Vriendennieuws is er al melding van gemaakt.

Een 22 tal leden namen deel aan de Herfsttintentour, die voerde langs een schitterend landschap over de Utrechtse Heuvelrug en werd afgesloten met  het gebruikelijke  stamppottenbuffet, dit keer in de Paardenstal in de Lage Vuursche.

26 november 2015 was gereserveerd voor een bezoek aan de van Gogh/Munch -tentoonstelling in het van Goghmuseum; hieraan namen 35 vrienden deel. Voor de laatste keer werden wij ontvangen in het kantoor van Pim de Vos, met nogmaals dank voor alle ontvangsten in het verleden.

Het nieuwe jaar begonnen we met een lunch in de Kastanjehof in Lage Vuursche, een heel geanimeerd verlopen begin van 2016 door 52 Vrienden.

Tevens werd in januari door 11 leden een bezoek gebracht aan de tentoonstelling Constantijn de Grote in Amsterdam, gevolgd in maart met een bezoek aan de tentoonstelling Jeroen Bosch in Den Bosch. Hieraan namen XX Vrienden deel.

Druk bezocht werd de architectuur tour Rotterdam. Een superdag met een lunch in de Koninklijke roei- en zeilvereeniging De Maas.

De traditionele Jeu de Boulesdag vond voor de eerste keer plaats in de Châlet  Helenahoeve in Doorn gezegend door prachtig weer.

De Aldert Borst Vriendenpuzzelrit vond dit jaar plaats in het Groene Hart; Pieny Meester, Anke van der Linden en Ine Woltermann werden eerste en mochten de reischeque in ontvangst nemen die René Klawer namens de Reisspecialisten  beschikbaar had gesteld.

Eveneens een traditie : de Vriendenborrel, weer gehouden in restaurant Trots in Alphen aan den Rijn.

We mogen stellen, dat de culturele evenementen grote aftrek vinden, daarom nog maar even een extra oproep voor de Egypte-dag op 22 november as in Leiden.

Voor 2017 heeft de Evenementen commissie weer een mooi programma samengesteld, maar daarover straks meer.

De aanmeldingen voor deelname ziet de evenementencommissie graag tegemoet.

10. Statuten. (Joke)

Omdat het voorstel ter wijziging/aanpassing van de statuten is ingetrokken, heeft het bestuur de volgende Vrienden uitgenodigd om in een speciale commissie zitting te nemen: Gerard Couvreur,  Ton Kenter,  Peter Silbermann en Heerke Brouwer (bestuurslid), onder voorzitterschap van Anton Blok. Het nieuwe voorstel volgt zo spoedig mogelijk, zodat er volgend jaar tijdens de ALV over gestemd kan worden.

Gerard Couvreur vraagt waarom er geen vrouw in deze commissie zitting heeft. Penningmeester Wim zegt dat dat waarschijnlijk aan de materie ligt.

11. Evenementenprogramma 2017. (Anton)

Anton geeft aan, alvorens het evenementenprogramma voor 2017 te willen onthullen, eerst nog een ander onderwerp op zijn lijstje te hebben. Na vele jaren in het bestuur èn in de evenementencommissie zitting te hebben gehad, heeft Pien Meester besloten zich hieruit terug te trekken. Als voorzitter van de evenementencommissie bedankt hij Pien en overhandigt, ook haar, een bloemenbon voor al haar bijdragen en gastvrijheid tijdens deze jaren. De evenementencommissie bestaat vanaf nu uit: Anton Blok voorzitter en Gerard Couvreur, George Ioannides, Jerina Helmerhorst en Anke van der Linden.

Dan het programma voor het komende jaar.

– Zoals gebruikelijk beginnen we met de Nieuwjaarslunch op donderdag 5 januari 2017.

– Op vrijdag 24 maart reizen we af naar Nuenen, naar het Vincentre om daar alle plekken die met Vincent van Gogh te maken hebben te bezoeken. Dit bezoek is tot stand gekomen mede dank zij de medewerking van onze Vrienden Dick de Groot en Wilma Eveleens.

– Breda, als  architectuurstad, staat op dinsdag 25 april op de agenda. Ook hier zal Reinout Crince ons rondleiden.

– Zoals gebruikelijk gaan we in mei weer Jeu de boulen, en wel op de donderdag de 11e. De nieuwe locatie in Doorn is goed bevallen, dus we gaan daar naar terug.

– Dankzij ons evenementencommissielid Jerina Helmerhorst staat er dit jaar een bezoek aan West Friesland op de kalender; dinsdag 20 juni maken we een driehoeksreisje van Hoorn naar Medemblik per stoomtrein, vandaar naar Enkhuizen met het m.s. Friesland en terug naar Hoorn met N.S. Dat alles zal plaatsvinden op dinsdag 20 juni.

– Ook dit jaar treffen we elkaar op de Vriendenborrel op het terras in Alphen aan den Rijn; woensdag 12 juli is het zo ver.

– Terug van weggeweest: het Varend Corso. In principe weer op een zondag, 6 augustus, maar de Scheepswerf is inmiddels van eigenaar veranderd en ook de route van het corso is gewijzigd. Hier zijn dus nog wat losse eindjes.

– Dan is het tijd voor ons 15-jarig jubileum. Zondag 10 en maandag 11 september ontmoeten wij elkaar in de Engelenburg in Brummen. Op zondag zal er, na de algemene ledenvergadering in de middaguren, een feestelijk diner plaatsvinden met een muzikale omlijsting op niveau. Maandagmorgen is gereserveerd voor een mooie tocht in de omgeving en na de lunch nemen we weer afscheid van elkaar. Tijdens deze dagen zal er, voor de liefhebbers, een golftoernooi worden georganiseerd.

– In plaats van de Herfsttintentoer kun je je inschrijven voor een 5-daagse Herfsttintencruise. We vertrekken op vrijdag 20 oktober (per bus) naar Bonn om vandaar met het s.s. Rigoletto eerst stroomopwaarts en later stroomafwaarts te varen. Aankomst in Arnhem is op dinsdag 24 oktober.

– We besluiten het jaar op dinsdag 28 november in de Hermitage in Amsterdam. Daar wordt een collectie Hollandse Meesters die normaal in Rusland verblijven, tentoongesteld.

Dr. Norbert Middelkoop, kunsthistoricus, neemt ons, na een introductie en lunch mee om al  het moois te bewonderen

In dit kalenderjaar zal alleen nog de Egyptedag in het RMO in Leiden plaatsvinden. Op dinsdag 22 november worden we door maar liefst 3 Egyptologen ontvangen.

Om organisatorische redenen (o.a. deadlines met leveranciers)  vraagt de evenementencommissie de leden zich zo spoedig mogelijk – voorlopig – aan te melden. Je inschrijving wordt pas definitief na het verspreiden van de officiële uitnodiging.

Hierna werden de evenementenprogrammaboekjs uitgedeeld.

12. Bluebizz. (Anton)

– Voortgangsverslag.

De KLM Bluebizz-actie is een beetje vergelijkbaar met het Flying blue-programma. De deelnemende maatschappijen zijn KLM, Air France, Kenia Airways en Delta Airlines.

Door ons deelnamenummer NL 22940 in de PNR te (laten) zetten ontvang je 1 credit = (€ 1,–) per gevlogen mijl. Deze kunnen als volgt worden besteed:

1. tickets kopen,

2. cadeaus uit de webwinkel kopen.

De opbrengst van het besteden van de credits komt voor de helft ten goede aan de koper en voor de andere helft ten gunste van de kas van onze vereniging.

Bijkomende voordelen voor de deelnemers zijn:

1. gratis stuk bagage in Europa

2. gratis volledige naamswisseling.

3. gratis upgrade naar de comfort class (voor zover beschikbaar)

4. extra zorg en hulp bij bijv. vertraging.

De tickets moeten volledig betaald worden met de credits en gelden alleen uit het reguliere reisaanbod (geen IPB).

En, dat alles door alleen maar ons deelnamenummer in te vullen.

Op een vraag van Gerard Couvreur hoe de leden kunnen zien hoe groot het tegoed is, antwoordt Anton dat het het eenvoudigste is hem daarvoor op te bellen of te mailen.

Het bijschrijven van de credits loopt ongeveer 6 maanden achter op de actuele reisdatum.

13. Website.  (Anke)

Anke zegt dat het in de bedoeling lag Cees van Rantwijk te vragen tijdens deze vergadering een verhaaltje over de website van de Vrienden te houden. Door een overstroming in zijn huis met veel waterschade zijn Loek en hij momenteel met vakantie gestuurd zodat we hen moeten missen. Anke zal haar best doen hem en zijn enthousiasme voor onze vereniging en zijn troetelkindje te vervangen. Zij stelt voor om eerst – als zij dan toch de kans krijgt – een groot applaus voor Cees te vragen  als dank voor de vele uren die hij er in steekt en heeft gestoken om de site up to date te houden. Er volgt een groot applaus voor onze webmaster.

Op de website is werkelijk alles te zien en te lezen wat maar enigszins de moeite waard is over onze vereniging, zoals de verslagen en foto’s van alle evenementen etc. De site is bereikbaar middels www.vriendenvandeanvr.nl en heeft een openbaar en een gesloten deel. Het openbare deel is probleemloos bereikbaar; om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte dient elk lid zijn toegangscode te gebruiken. Deze zijn ooit toegestuurd naar de leden, maar, zij spreekt uit ervaring, die is wat lastig te onthouden. De leden die hiermee ook problemen hebben raadt zij aan dit te  melden bij het secretariaat en de juiste code  wordt dan opnieuw toegezonden. Zij nodigt iedereen uit er eens voor te gaan zitten; het bekijken van de website is meer dan de moeite waard. En, Cees, we hopen dat je het bijhouden hiervan nog vele jaren voor ons wilt blijven doen. Nogmaals dank!

14. Ledenwerving. (Anke)

Verslag van de uitgevoerde werkzaamheden en resultaten in het kader van de ledenwerving.

Natuurlijk zijn er enkele Vrienden die sedert de ALV 2015 hun lidmaatschap hebben opgezegd; veelal speelde daarbij de gezondheid een rol. Maar, er zijn ook 11 nieuwe Vrienden bijgekomen.

In alfabetische volgorde zijn dat:

Henk en Els van Eijken,

Karin Franse,

Pé en Barbara Kohnstamm,

Christina van Onlangs,

Leo en Ineke Ringelberg,

Ine Woltermann en

Henk en Rosa Zwartelé.

Dit is deels te danken aan de opheffing van Skalclub Rotterdam/Den Haag. Het leuke is daarvan is dat deze nieuwe Vrienden elkaar al kennen, waardoor de schroom om Vriend te worden voor een deel wordt weggenomen. Hoe het ook zij: allemaal van harte welkom.

Jammer genoeg is hiervan vandaag alleen Karin Franse aanwezig. De eerste kennismaking was recentelijk tijdens de  Vriendenborrel in Alphen en fijn dat zij er nu ook weer is !

Zoals gebruikelijk doet Anke ook dit jaar nog maar weer eens een oproep aan alle leden: mocht je iemand kennen die in onze club past en geïnteresseerd is in het lidmaatschap: meld het s.v.p. bij het secretariaat. Een naam en een e-mailadres, of tel. nummer is genoeg.

15.      Rondvraag en wat verder ter tafel komt.

Er is niets voor de rondvraag.

16.      Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering en geeft Anton Blok het woord voor de rest van de dag.