Verslag 14de ledenvergadering

(Bijgewerkt op: 14-11-2015)

Verslag van de 14de Ledenvergadering d.d. 05 september 2015, in het oude raadhuis van Leiden, aanvang 10.45 uur.

Aanwezig zijn:

Koos en Paula Aartsen,  Anton en Hannie Blok,  Heerke en Hanna Brouwer, Clara Bruinsma, Gerard Couvreur, Ria Dros, Gerdi Edens, Pauline Goedegebuure, Gerret en Aly Goossen, Anja Groenenboom, Jerina Helmerhorst en Fred van Ommen, Lia Hooijmans, Elly Hummelman en Peter Silbermann, Piet en Reiny de Jong, Rietje van Kampen,  Ton Kenter,  Anke van der Linden, Pieny Meester, Guus en Joke Otto, Frank Paumen en Does de Koning, Cees en Loek van Rantwijk, Leo en Fernanda Schepens, Wim en Annie Signer, Margreet Sprik,  Han en Letty Stork, Elly Timmermans, Leo en Ineke Verburg, Ria Verkerk, Marianne Weber, Bob en Tineke Witlam, Bea van ’t Zand. (46)

 

Afwezig met voorbericht:

Joop Boere, Ad en Anneke Bos, Wim en Esther Clement, Anneke van Eembergen, Dick de Groot en Wilma Eveleens,  Arjen en Cocky Henning, George en Jorine Ioannides, Truus Jansen, Els Janssen, Roelof de Jong en Fons van Meygaarden, Piet en Ineke Jongens, André en Anne Kok, Piet en Tine Kuys, Ad van Maaren, Kees Moerenburg en Bram Mulderij, Jan en Jeanne Mudde, Hans en Janna v.d. Oever, Leendert en  Cisca Parlevliet, Dick en Jacqueline Postma, Henk Jan Schipperheijn, Atie Spaans, Jan en Len Steijn, Marijke Vink,  Pim en Lydia de Vos, Lies de Zwart. (41)

1. Opening.

Joke Otto, voorzitter van de vereniging, heet alle aanwezigen hartelijk welkom in sleutelstad Leiden, waar wij vandaag gastvrijheid genieten van de gemeente in de Burgerzaal van het stadhuis. Zij memoreert dat Leiden o.m. de oudste universiteit van ons land en vele andere bezienswaardigheden huisvest, die vanmiddag tijdens de boottocht voor een deel zullen worden aanbenoemd. Voorts wenst zij iedereen een goede vergadering.

Voor het eerst in vele jaren hoeven wij vandaag geen overleden Vrienden te gedenken.

Wèl zijn er twee nieuwe leden aanwezig die, na een verzoek om op te staan, worden voorgesteld: Gerdi Edens en Marianne Weber.

Van het bestuur zijn, behoudens de voorzitter, aanwezig: Hanny Beins, Heerke Brouwer, Ria Verkerk en Anke van der Linden. Afwezig Wim Clement en Dick Postma.

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

Secretaris, Anke van der Linden, geeft aan dat er een beperkt aantal vergaderstukken op de bestuurstafel liggen voor leden die daaraan behoefte hebben.

Er is van een kleine veertigtal leden bericht van verhindering ontvangen. Het merendeel heeft hierbij aangegeven dat lichamelijk klachten hiervan de oorzaak zijn. Bijna zonder uitzondering wensen allen de overige Vrienden een goede vergadering en prettige dag in Leiden toe.

Joke wil vervolgens graag weten welke leden iets gedaan hebben met de mogelijkheid tot deelname in de ziektekostenverzekering met korting via de ANVR. Van de aanwezigen blijkt niemand hierin geïnteresseerd geweest te zijn.

 

3. Mededelingen van het bestuur.

Het bestuur heeft zich gebogen over het aanpassen/wijzigen van de statuten.

Het betreft o.m. artikel 4, m.b.t. het toelaten van nieuwe leden. Het bestuur stelt voor om aanvragen van nieuwe leden automatisch te honoreren, mits er een connectie is geweest met de ANVR en zij directielid/eigenaar van een bedrijf zijn geweest, dan wel staffunctionaris. Het doel is om hiermee meer nieuwe leden te genereren. Overige aanvragen zullen, zoals tot nu toe, geballoteerd worden door de leden.

Artikel 8.2 betreft de aftreedcyclus van de bestuursleden. Tot nu toe is dat een maximum van 3x 2 jaar; voorgesteld wordt dat te wijzigen naar termijnen van 3 jaar, zonder maximum. Er ontspant zich een levendige discussie tussen de leden Gerard Couvreur, Cees van Rantwijk, Ton Kenter met uitleg door Anton Blok. Cees is het niet eens met het wijzigen van deze regel; hij vindt dat er niet te lang dezelfde mensen de dienst moeten uitmaken en het een voordeel is dat een bestuur zich vernieuwt. Ton reageert hierop dat de nu voorgestelde termijnen de meest voorkomende zijn in de huidige tijd. Het valt of staat met het feit of de bestuursleden goed functioneren. Mocht dat – op enig moment – niet meer zo zijn – iets waarvoor tot nu toe altijd een beetje angst bestond, dan is er nu  de mogelijkheid hen na een termijn van 3 jaar niet meer te herkiezen. Stemming onder de leden geeft aan dat slechts 3 leden niet akkoord gaan met de nieuwe termijnen.

Ook artikel 12 vraagt om een wijziging. De termijn waarop de Algemene Ledenvergadering in het kalenderjaar bijeen moet komen dient gewijzigd te worden van 6 naar 9 maanden; deze bijeenkomst heeft n.l. altijd begin september plaats.

Dan wil het bestuur graag in een nieuw artikel de mogelijkheid tot het benoemen van ereleden in de statuten vermeld zien. Na de indertijd gehouden enquête onder de leden  bij het 10-jarig bestaan, heeft het bestuur 2 ereleden benoemd, die vrijstelling van contributie werd verleend. Op de bestuursvergadering van 27 november 2014 is, in aansluiting hierop ook besloten om vrijstelling te verlenen van de kosten van de evenementen. In het onderhavige geval betreft het Anton en Hannie Blok als dank voor het vele werk dat zij voor de vereniging verzetten.  Omdat zij de enige ereleden zijn, leek dit de meest voor de handliggende weg; bij nader inzicht is dit toch een niet zo verstandige keuze. Het kan de benoeming van ereleden in de toekomst aanzienlijk  beïnvloeden. Het bestuur  stelt daarom voor om in de eerstvolgende bestuursvergadering de eerder genomen  besluiten terug te draaien en deze te veranderen in “kwijtschelding van contributie en van de eigen bijdrage voor de evenementen, voor zover hij/zij ook organisator van de evenementen is/zijn”.  Ter verduidelijking naar de leden meldt Joke dat de kosten van deelname van de ereleden aan de evenementen hoofdelijk wordt omgeslagen over de andere deelnemers. De voorzitter wil graag weten wie het hiermee niet eens is. Gerard Couvreur stelt dat de vrijstelling een besluit van het bestuur is. Peter Silbermann is het hiermee eens. Heerke Brouwer stelt nog eens duidelijk dat er wel degelijk aan 2 voorwaarden moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor vrijstelling van de kosten van de evenementen: erelid èn organisator; dat beperkt de kosten in de toekomst.

Een volgend punt is het voorstel om de voorzitter van de evenementencommissie ook als bestuurslid op te nemen. Ton Kenter stelt dat er “een” lid van de evenementencommissie in het bestuur moet zitten; dat hoeft niet per se de voorzitter te zijn. Tot nu toe zat Anton Blok bij de vergaderingen van het bestuur, maar had geen stemrecht. In voorkomende gevallen zou hij/zij ook vicevoorzitter van het bestuur kunnen worden, maar dat is geenszins een vereiste. De voorzitter wordt door de Algemene Ledenvergadering benoemd en de taken van de overige leden door het bestuur verdeeld. Peter Silbermann wil weten wie de leden van de evenementencommissie benoemt. Het antwoord hierop is het bestuur. Cees van Rantwijk herinnert eraan dat hij destijds, in zijn functie van voorzitter van de vereniging, een aftreedschema heeft gemaakt voor zowel het bestuur als de leden van de evenementencommissie en dat was serieus bedoeld. Joke Otto antwoordt hem hierop dat het bestuur toch voorkeur geeft aan de feitelijkheid van het goede functioneren van het betreffende lid. De kandidaten liggen niet voor het oprapen.Ton Kenter houdt de aanwezigen voor dat er, bij het stemmen tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2016 een quorum van 2/3 van het aantal leden moet zijn. Gezien de opkomst van dit en voorgaande jaren, betwijfelt hij of dat wel zal lukken. Anders moet er binnen 14 dagen een nieuwe Algemene Ledenvergadering worden belegd. Fred van Ommen zegt dat de vergadering ook kan worden geschorst en direct opnieuw kan worden gehouden, maar dat is in het onderhavige geval niet zo. Er zal moeten worden gewerkt met stemmachtigingen. Gerard Couvreur zegt dat ruim voor de Algemene Ledenvergadering 2016 de blauwdruk van de nieuwe statuten naar de leden moet worden gezonden.

In een huishoudelijk reglement is, bij nader inzien al in de statuten voorzien.

 

4. Verslag van de 13e Algemene Ledenvergadering d.d. 09 september 2014.

Op de vraag van de voorzitter of er op- of aanmerkingen zijn bij de leden over de inhoud van het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering komen geen reacties. Met dank aan de secretaris wordt dit verslag daarop goedgekeurd.

 

5. Financieel jaarverslag 2014.

Bij ontstentenis van de penningmeester geeft de voorzitter vervolgens het woord aan de voorzitter van de evenementencommissie, Anton Blok.

a. Financiële rapportage.

Hij concludeert dat er op de oproep om commentaar op de financiële stukken vòòr 26 augustus j.l. te doen, geen reacties zijn ontvangen. Hij stelt dat we een, financieel gezien, gezonde vereniging hebben met een behoorlijke kapitaal en dito reserve. Voor 2015 was € 6500,– begroot en is, tot nu toe, € 3968,–  uitgegeven.

b. Verklaring door de kascommissie.

Vervolgens krijgt Ton Kenter, als lid hiervan, het woord.

Hij vertelt dat de afwezige Leendert Parlevliet en hij naar Wim Clement zijn gereisd en daar de boeken in perfecte orde hebben aangetroffen. Er was geen enkele uitstaande vordering en ook op alle gestelde vragen kwam ogenblik een duidelijk antwoord.

c. Decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid.

Ton Kenter leest de verklaring van de kascommissie voor en vraagt de aanwezigen het bestuur decharge voor het gevoerde beleid decharge te verlenen, hetgeen met applaus wordt bekrachtigd.

d. Samenstelling kascommissie.

De voorzitter meldt dat Leendert Parlevliet dit jaar aftredend is; vorig jaar heeft Frank Paumen zich beschikbaar gesteld als reservelid en gaat nu Leendert opvolgen. Op de vraag wie van de aanwezigen zich nu beschikbaar wil stellen om als reservelid te dienen geeft Clara Bruinsma aan dat wel te willen doen.

 

6. Financieel voortgangsverslag 2015.

Anton Blok zegt dat er, over de eerste helft van 2015, een klein overschot is gescoord. Alleen voor de viering van het 12½ jarig jubileum in Den Haag is gebruik gemaakt van een bedrag van € 1500,– uit de extra reserves. Alle overige evenementen zijn binnen de begroting gebleven.

 

7. Begroting 2016. a. Rapportage 1 januari tot 01 augustus 2015.

Bij de toelichting op de begroting staat een bedrag van € 2500,– onder sponsoring vermeld. Anton Blok zegt dat dit enerzijds bestaat uit de jaarlijkse gift van de ANVR van € 2000,–  terwijl het nog niet duidelijk is waar de rest vandaan moet komen. Mocht zich onder de leden een weldoener bevinden: hij/zij is welkom.

Joke Otto dankt de Kascommissie, met  name Leendert voor het verrichte werk en Anton voor het waarnemen van de penningmeester.

Gerard Couvreur vraagt vervolgens of de contributie voor het kalenderjaar 2016 niet moet worden vastgesteld. De voorzitter antwoordt dat deze voor het komende jaar niet zal veranderen: € 40,– p.p., tenzij er leden zijn die voor verhoging met € 10,– zijn. Anton Blok merkt op dat er voor ons 15-jarig jubileum in 2017 wel wat extra financiën nodig zijn. Er zijn slechts 2 leden die geen bezwaar hebben om de contributie nu al te verhogen; dat is dus niet voldoende en daarom wordt deze verhoging uitgesteld tot 2017.

 

8. Bestuursverkiezing.

Benoeming bestuursleden.

De voorzitter zegt dat Heerke Brouwer en Dick Postma  dit jaar aftredend zijn. Heerke wil nog wel een termijn als lid aanblijven, maar Dick heeft, omdat hij nog een aantal andere bestuursfuncties heeft, aangegeven niet meer beschikbaar te zijn voor een plaats in het bestuur. Anke van der Linden wil haar taken minderen en het bestuur heeft Jerina Helmerhorst bereid gevonden haar als secretaris op te volgen. Jerina wordt vervolgens welkom geheten en nog even aan de aanwezigen voorgesteld. Zij bedankt voor het in haar gestelde vertrouwen.  Anke zal o.m. het Vriendennieuws blijven schrijven, de begeleiding van nieuwe leden en de zaken t.a.v. rouw en trouw continueren. Ook zal zij toetreden tot de evenementencommissie en daarvan de vergaderingen notuleren. De exacte taakverdeling zal in onderling overleg tussen Jerina en Anke worden bepaald.

Wim Clement wordt weer officieel penningmeester en ook Anton Blok zal toetreden tot het bestuur.

De aanwezigen stemmen in met de voorgestelde wijzigingen; het bestuur zal er het komende jaar dus als volgt uitzien:

Joke Otto voorzitter; Anton Blok vicevoorzitter, Jerina Helmerhorst secretaris, Wim Clement penningmeester, en Heerke Brouwer, Ria Verkerk en Anke van der Linden, alle drie lid. De evenementencommissie bestaat uit: Anton Blok, Gerard Couvreur, George Ioannides, Anke van der Linden en Pien Meester.

 

9. Terugblik op 2015.

Voorzitter Joke geeft hierna een terugblik op de evenementen van eind 2014 en 2015  tot nu toe:

Na onze vorige Algemene Ledenvergadering stond ons nog 2 evenementen in 2014 te wachten waaronder de Herfsttintentour op 24 oktober. Wij genoten van het prachtige landschap op de Noord Veluwe en zoals gebruikelijk werd deze dag afgesloten met een stamppottenbuffet. Helaas namen er maar 22 personen aan deel aan deze activiteit.

Op 28 november en 4 december bracht een groot aantal Vrienden een bezoek aan het vernieuwde Rijksmuseum en de Rembrandt tentoonstelling. Iedereen genoot van de uitleg van Emmy Bukman. De uitstekende lunch werd gebruikt in een nieuwe locatie, restaurant Solo, voorwaar een aanrader.

Begin van dit jaar, op 8 januari j.l. kwamen we bijeen voor onze Nieuwjaarslunch in de bekende Kastanjehof in de Lage Vuursche; 64 Vrienden genoten van deze gezellige en heerlijke lunch. Wederom voor herhaling vatbaar.

Ons bezoek aan Estec op 10 februari onder het motto  “Een reis naar Mars” genoot een grote vriendenbelangstelling; we luisterden eerst naar een interessant en boeiend  verhaal van Hans v.d. Lande. Daarna kregen wij de gelegenheid om vragen te stellen, die door hem met grote kennis van zaken werden beantwoord. Na onze broodjeslunch waren we in de gelegenheid de Space Expo te bezoeken; een openbaring.

Het 12½-jarig jubileum werd op 6 maart gevierd in de Hofstad Den Haag. Na ontvangst in Nieuwspoort met koffie en gebak bezochten we de Eerste en Tweede Kamer en de Ridderzaal, of het Mauritshuis. Vanzelfsprekend waren bij alle bezoeken ter zake kundige gidsen aanwezig. Lunchen deden we in het bekende hotel Des Indes, een mooie gelegenheid, helaas liet de bediening wat steekjes vallen. Daarna toog een groot aantal van ons met de boulevardtrein van de Lange Voorhout dwars door den Haag naar van Kleef voor een proeverij met hapjes.

Jeu de boules speelden we in mei en hoewel de weergoden ons op 6 mei  niet helemaal gunstig gezind waren, was het toch een geslaagde dag.

Het driedaags bezoek aan de Kop van Overijssel,  Waterreijk,  mocht zich verheugen in de belangstelling van 33 vrienden. In tegenstelling tot eerdere provinciebezoeken was het weer wat minder. We bezochten o.a. Giethoorn per fluisterboot, Blokzijl  en maakten ook nog een boottocht over de Weerribben. De lunch in Muggenbeet bij Geertien was een

absolute highlight.

Op 9 juli was het weer tijd voor de Vriendenborrel. Daar verzamelden zich 23 Vrienden op het terras van restaurant Trots. Toen kon men nog passerende schepen bewonderen, helaas is dat nu even niet aan de orde door de calamiteit met het brugdek, waardoor de scheepvaart geheel gestremd is.

 

10. Evenementenprogramma 2016.

Voor de introductie van het evenementenprogramma neemt de voorzitter van de evenementencommissie, Anton Blok, vervolgens weer het woord. Hij geeft aan dat het dit keer niet gemakkelijk is geweest om een leuk, gevarieerd en interessant programma samen te stellen voor het komende kalenderjaar.

Om te beginnen heeft het Theehuis in de Lage Vuursche ons laten weten van verdere samenwerking af te zien en het bleek tamelijk lastig daarvoor een alternatief te vinden.

Tijdens het verblijf in Overijssel bleek dat er geen belangstelling voor een reisje naar Zeeland bestond (we willen niet naar Zeeland – kennen we al).  Dan wordt er in 2016 een drietal grote en belangrijke culturele evenementen gehouden; om de belangstelling te peilen is er onder die Vrienden die vaste deelnemers aan dit soort evenementen zijn een enquête gehouden. Hieruit bleek dat de meesten van hen zeker 2, zo geen 3 keer denken mee te gaan. Alle drie staan zij dus op de agenda.

In volgorde van de kalender staan er de onderstaande evenementen gepland:

– Nieuwjaarslunch bij De Kastanjehof in de Lage Vuursche op donderdag 7 januari 2016.

– Bezoek aan de tentoonstelling over Constantijn de Grote in de Nieuwe Kerk in Amsterdam op woensdag 27 januari 2016.

– Bezoek aan de tentoonstelling i.v.m. het Jheronimus Bosch-jaar in Den Bosch op dinsdag 22 maart 2016.

– Architectuurtour in Rotterdam per bus en boot op donderdag 21 april 2016.

– Jeu de boulesdag in Doorn bij Châlet Helenahoeve op donderdag 12 mei 2016.

– Meerdaagse reis; dit jaar wordt de leden een keuze voorgelegd tussen een vliegreis per KLM naar Krakau

(n.a.v. een nieuwe verbinding van deze mij.)  of een busreis naar de Romantische Strasse.

Er zal op zeer korte termijn een enquête naar de leden gezonden worden om de belangstelling te peilen. Essentieel daarbij is dat op

15 september a.s. al het allottment bij de KLM vervalt. Een snelle reactie is dus geboden. Beide reizen zullen 5 dagen duren en zijn

ongeveer even duur.  Vertrek staat gepland op respectievelijk 29 en 30 mei 2016.

– Er is besloten om de Aldert Borst Vriendenpuzzelrit jaarlijks af te wisselen met de Herfsttintentour; in 2016 is de eerstgenoemde

weer aan de beurt en wel op zaterdag 25 juni 2016 op de Utrechtse Heuvelrug, met start en finish in Châlet Helenaheuvel in Doorn.

– De Vriendenborrel, wederom bij Trots in Alphen aan den Rijn zal plaatsvinden op donderdag 4 augustus 2016.

– Voor de Algemene Ledenvergadering treffen wij elkaar in Schoonhoven bij restaurant Belvédère aan de Lek op donderdag

8 september.’s Middags, zoals gebruikelijk een keuzeprogramma.

– Na een renovatie in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden worden we door maar liefst drie zeer ter zake kundige

relaties ontvangen voor een nieuwe kennismaking op dinsdag 22 november 2016.

Nu het gelukkig weer beter gaat met George Ioannides zullen er in 2016 ook weer wat golftoernooien worden gepland. Data volgen op een later tijdstip.

Vervolgens worden de evenementenprogrammaboekjes voor 2016 uitgedeeld.

 

11. Ledenwerving.

Joke Otto roept de leden op om nog eens goed na te denken of zij geen kandidaten

kennen die lid zouden willen worden van onze vereniging. Het blijft lastig het ledental

op peil te houden. Overigens heeft zich zojuist Elly Ras en eventueel haar partner,

als lid aangemeld.

 

12. Rondvraag en wat verder ter tafel komt.

Frank Paumen vraagt of het bekend is dat de ANVR volgend voorjaar 50 jaar bestaat en

of hieraan iets gedaan wordt. Anton Blok antwoordt dat dit vermeld wordt in het

programmaboekje voor 2016. Navraag bij de ANVR heeft geleerd dat het jubileum

waarschijnlijk gevierd wordt met een seminar, niet zo interessant voor onze leden, dus.

Anton Blok vraagt hierna nogmaals het woord en meldt dat hij een belangrijke mede-

deling voor onze leden heeft: onze vereniging is zojuist lid geworden van het KLM

Blue-Bizz programma  . Op korte termijn zullen de details verspreid worden, maar het komt

er op neer dat door toevoeging van ons nummer per lid gratis één koffer van max.

23 kg mag worden meegenomen.

Pauline Goedegebuure vraagt of het zeker is dat het gratis is, hetgeen wordt bevestigd.

Gerard Couvreur geeft aan dat hij de volgende week al gaat vertrekken en vraagt of hij

het voordien nog kan gebruiken. Anton bevestigt dat.

Ton Kenter vraagt welke excursies er tijdens de reis naar Krakau gemaakt worden; dat

zijn o.a. het centrum van Krakau, Auschwitz en Birkenau, en de Wieliczka-zoutmijn.

Elly Timmermans vraagt of er al contact is geweest met de Skallclub. Anton zegt dat hij

elk jaar ons evenementenboekje naar de secretaris, Willem van Maanen, stuurt. Hierop

is in 2015 geen enkele reactie ontvangen, maar hij zal het programma weer naar

Willem van Maanen sturen, die nu landelijk secretaris is.

Overigens ontvangen onze leden met het volgende Vriendennieuws èn met de

contributienota begin volgend jaar, een A-4tje met alle activiteiten.

 

13. Sluiting.

Voorzitter sluit de vergadering, dankt de aanwezigen voor hun komst naar Leiden en   wenst iedereen een gezellige dag.