Verslag 13de ledenvergadering

(Bijgewerkt op: 17-09-2014)

Verslag van de 13de Ledenvergadering d.d. 09 september 2014, in het oude raadhuis van Breda, aanvang 10.45 uur.

Aanwezig zijn:
Koos en Paula Aartsen, Ruud en Hannie Beins, , Anton en Hannie Blok, Heerke Brouwer, Wim Clement, Gerard Couvreur, Huib Dingen, Ria Dros, Jacques den Dulk en Maja Nieuwenhuis, Pauline Goedegebuure, Anja Groenenboom, Dick de Groot en Wilma Eveleens, Cor en Suzanne de Haan, Jerine Helmerhorst en Fred van Ommen, Lia Hooijmans, Ton en Jenny Kenter, Anke van der Linden, Pieny Meester, Frank Oostdam, Joke Otto, Leendert Parlevliet, Frank Paumen, Dick en Katja van der Ploeg, Dick en Jacqueline Postma, Leo en Fernanda Schepens, Wim en Annie Signer, Atie Spaans, Margreet Sprik, Jan en Len Steijn, Han en Letty Stork, Rob en Lia Stroober, Ria Verkerk, Bob en Tineke Witlam, Bea van ’t Zand, Lies de Zwart. (51)
Aanwezig v.a. de lunch Esther Clement en Anneke van Eembergen. (Moet dit erbij ?
) Afwezig met voorbericht:
Joop Boere, Hanna Brouwer, Anne en Clara Bruinsma, Emmy Couvreur, Ben en Ada Ernsting, Els van Fraassen – van Iren, Gerret en Aly Goossen, Arjen en Cocky Henning, Elly Hummelman en Peter Silbermann, George en Jorine Ioannides, Henk en Marianne Jansen, Piet en Ineke Jongens, André en Anne Kok, Does de Koning, Jan Lokhoff, Ad van Maaren, Theo Nijssen en Margriet Smith Muller, Hans en Janna v.d. Oever, Guus Otto, Cisca Parlevliet, Cees en Loek van Rantwijk, Inge te Riet Scholten, Pim en Lydia de Vos. (36)

Alvorens de vergadering geopend te verklaren overhandigt voorzitter Joke Otto een boeket bloemen aan Mevrouw Vedder, gastvrouw van de Gemeente Breda, en dankt haar voor alle medewerking bij het organiseren van deze dag.

1. Opening.
Voorzitter Joke Otto heet alle aanwezigen namens het gehele bestuur: Elly Hummelman (afwezig), Wim Clement, Hanny Beins, Heerke Brouwer, Dick Postma en Hans Stork, en ambtelijk secretaris Anke van der Linden, van harte welkom in het Brabantse land en dan vooral in de mooie stad Breda, met zijn vele kroegen, Mastbos en KMA. Helaas moet er eerst vergaderd worden, maar vanmiddag zal er tijd zijn dit persoonlijk te ervaren.
Vervolgens vraagt zij de aanwezigen op te staan om ons lid Guus Plak te herdenken. Guus, die zoveel voor de ANVR heeft betekend zoals ook blijkt uit het memoriam dat Gerard Couvreur over hem schreef, is recentelijk overleden. Ook wordt het overlijden in het voorjaar 2014 van ons oud-lid Cees van der Starre gememoreerd.
Sinds het begin van dit jaar hebben zich geen nieuwe leden aangemeld – wel hebben 9 Vrienden hun lidmaatschap opgezegd. Dat betekent dat het ledental van onze vereniging terugloopt; een wel te verwachten, maar toch zorgelijk feit. Onder agendapunt 11 komen we hier nog op terug.
Voor de goede gang meldt zij ook nog even de namen van de leden van de evenementencommissie: twee-eenheid Anton (& Hannie) Blok, Gerard Couvreur, George Ioannides en Pieny Meester. Cees van Rantwijk heeft zich in de loop van dit jaar, i.v.m. andere werkzaamheden, uit de evenementencommissie teruggetrokken. Hem zal, na terugkeer van zijn vakantie, als dank alsnog een boeket bloemen worden toegezonden.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.
De voorzitter geeft hiervoor het woord aan Anke.
Zij geeft aan dat er een beperkt aantal vergaderstukken op de bestuurstafel beschikbaar zijn voor hen die daaraan behoefte hebben. Bij binnenkomst is het financieel voortgangsverslag 2014 verstrekt en ook hiervan zijn nog een aantal exemplaren verkrijgbaar.
Van 36 Vrienden is bericht van verhindering ontvangen. Vakanties en minder goede gezondheid verhinderen hen hier vandaag bij ons te zijn. Bijna allen wensen de leden een goede vergadering toe en doen de VRIENDENlijke groeten aan de aanwezigen.
Voorts is er een voorstel tot het wijzigen van de statuten ontvangen van Ton Kenter. De voorzitter zal hierop terugkomen onder agendapunt 3.

3. Mededelingen van het bestuur.
Statuten.
Joke vertelt dat bestuurslid Heerke Brouwer tijdens een vergadering een eerste aanzet heeft gegeven voor een wijziging/aanvulling van de statuten. Maar ook onze Vriend Ton Kenter heeft de statuten bestudeerd en een groot aantal op- en aanmerkingen voorgesteld. Omdat dit stuk één dag voor de laatste bestuursvergadering binnenkwam, en gezien het belang hiervan, heeft het bestuur besloten zich serieus hierover te buigen, ook samen met Ton Kenter, en het resultaat als voorstel op de volgende Algemene Ledenvergadering aan de leden voor te leggen.
Vooruitlopend op agendapunt 12, bedankt zij de ANVR en met name diens directeur Frank Oostdam, voor de toezegging elk jaar een bedrag van 2.000,– te sponsoren. Ook initiatiefnemer bestuurslid Heerke Brouwer, die zich hiervoor heeft ingespannen, komt dank toe.

4. Verslag van de 12e Algemene Ledenvergadering in Haarlem d.d. 07 september 2013.
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

5. Financieel jaarverslag 2013.

 1. Financiële rapportage.
  Penningmeester Wim Clement krijgt het woord. Hij vraagt de leden om hun vragen en/of opmerkingen op de reeds vroegtijdig toegezonden financiële rapportage; die blijven echter uit, waardoor het verslag wordt goedgekeurd.
 2. Verklaring door de Kascommissie.
  Koos Aartsen lid van de Kascommissie verhaalt over de bijeenkomst van deze leden bij de penningmeester thuis. Na de ontvangst komen er een aantal schoenendozen op tafel met allemaal losse bonnetjes. Nadat deze gecontroleerd zijn komen de commissieleden tot de conclusie dat er een tekort is van € 150,–. Hierop grijpt de penningmeester in zijn binnenzak en telt dit bedrag af. Controle OK…. Zoals een ieder wel zal begrijpen vond dit voorval plaats bij een geheel andere club. Bij ònze penningmeester ziet de boekhouding er perfect uit; hij weet ook onmiddellijk het antwoord op alle vragen. Koos stelt dat deze wijze van het beheren van onze clubgelden als voorbeeld kan dienen voor geheel Nederland. Daarop volgt een applaus voor Wim en de Kascommissie.
  Anton Blok merkt op dat er z.i. iets is misgegaan bij het samenkomen van de Kascommissie. Naast Koos Aartsen zou Ton Kenter aanwezig hebben moeten zijn, i.p.v. reservelid Leendert Parlevliet. E.e.a. betekent dat Leendert nu drie keer de controle moet uitvoeren.
 3. Decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid.
  Koos vraagt de aanwezige leden het bestuur voor het gevoerde beleid decharge te verlenen.
 4. Samenstelling kascommissie.
  Op de oproep wie het nieuwe reservelid wil worden, meldt Frank Paumen zich aan. De nieuwe kascommissie zal nu bestaan uit Ton Kenter, Leendert Parlevliet en reservelid Frank Paumen.

6. Financieel voortgangsverslag 2014. Rapportage 01 t/m 31 augustus 2014.
De penningmeester heeft het voortgangsverslag van het lopende kalenderjaar zelfs al bijgewerkt tot 01 september van dit jaar. Hieruit blijkt ten eerste dat er nog een bedrag van € 560,– openstaat van onbetaalde contributie, d.w.z. 14 leden bleven tot nu toe in gebreke. Frank Paumen stelt voor een betaaltermijn – bijv. vóór 01 mei – in te stellen.
Koos Aartsen steunt Frank hierin – de werkzaamheden worden gedaan door een onbezoldigd lid en dit veroorzaakt onnodig extra werk en ook Bob Witlam is deze mening toegedaan. De vraag is wel, wat voor sanctie op het niet tijdig voldoen van de contributie moet staan.
Gerard Couvreur vindt dat het bestuur hier maar over moet beslissen. De penningmeester herneemt het woord en vindt dat het extra werk nog wel meevalt. Hij is van mening dat er ook rekening moet worden houden met bijv. de vergeetachtigheid van de ouderwordende leden (gelach) en dat er – in eerste instantie – op een redelijke manier gewezen moet worden op openstaande nota’s. Wij zijn uiteindelijk toch een klein clubje van Vrienden. Ook deelnamekosten aan evenementen worden niet altijd even prompt betaald. Om te beginnen zal er een uiterste betalingsdatum op de contributienota’s worden vermeld. En als men echt kwaad wil, kan een lid worden geroyeerd, zoals in een vorig jaar ook is gebeurd.

7. Begroting 2014 en 2015.
Toelichting op de begroting.
In de loop van het jaar bleek dat er een discrepantie zat in de termijnen waarop de begroting aan de leden werd voorgelegd. Omdat de Algemene Ledenvergadering altijd pas in september plaatsvindt en er een kalenderjaar voor de begroting wordt aangehouden, zijn er al 8 maanden verlopen voordat goedkeuring kan worden verleend. Daarom is nu ook de begroting voor 2015 bijgevoegd. De penningmeester verwacht nog extra donaties c.q. sponsorbedragen te ontvangen voor het jaar 2015 ten einde is.
Gerard Couvreur vraagt of hiermee ook de contributie voor 2015 is vastgesteld, hetgeen wordt bevestigd.
Vervolgens worden de begrotingen voor 2014 en 2015 met applaus aangenomen.

8. Bestuursverkiezing.
Benoeming bestuursleden.
Joke herneemt het woord en meldt dat vicevoorzitter Elly Hummelman, penningmeester Wim Clement en lid Han Stork aftredend zijn na een periode van 6 jaar in het bestuur. Elly is, zoals al eerder gemeld, helaas niet aanwezig maar Wim en Han worden bedankt en hun wordt een boeket overhandigd. Vanzelfsprekend houdt Elly dat te goed.
Het bestuur stelt voor om Ria Verkerk welkom te heten in het bestuur, Anke van der Linden weer officieel secretaris te maken (Heerke verliest hierdoor deze functie en wordt weer “gewoon” bestuurslid) en Wim een jaar als ambtelijk penningmeester te benoemen. Hij heeft echter nadrukkelijk aangegeven dit alleen te willen doen indien niemand anders deze functie ambieert. Op de oproep in het Vriendennieuws hebben zich echter geen medekandidaten voor een functie in het bestuur aangemeld.
Joke Otto en Hanny Beins hebben een eerste termijn van 2 jaar afgerond maar willen aanblijven.
Ook hieraan geven de aanwezigen hun toestemming.

9. Terugblik 2014.
Alvorens de terugblik op 2014 te beginnen, memoreert Joke de reis met de Rhine Princess in het najaar van 2013. De aanreis naar Barneveld was nogal stormachtig met veel regen. Na de lunch werd met enige vertraging Bernkastel-Kues bereikt alwaar het schip ons wachtte. Omdat de waterstand te hoog was om onder de bruggen over de Moezel door te varen brachten we een extra dag door in Bernkastel Kues, dat was echter geen straf. Het weer knapte op en we genoten van de prachtige herfstkleuren onderweg.
De Kerstlunch in restaurant De Kastanjehof in de Lage Vuursche kende een onverwacht grote opkomst, goed om mee te maken – zoveel Vrienden bij elkaar. De voorzitter spreekt de hoop uit dat het enthousiasme voor de Nieuwjaarslunch in januari van het komende jaar even groot zal zijn.
Het jaar 2014 werd begonnen in januari met een lezing door Dr. Arjiris Angelou over het nieuwe Acropolis Museum in Athene, bijgewoond door 20 Vrienden.
Op 26 februari toog een aantal Vrienden – en voor deze gelegenheid, als proef, vergezeld van een negental Skallleden – naar Leiden voor de Petra tentoonstelling. Hieruit bleek dat er na het ANVR congres in 1993 wel veel meer is blootgelegd dan wij toen konden aanschouwen.
De Vriendenborrel in maart bij BIS in Utrecht werd matig bezocht, maar was erg gezellig en goed verzorgd.
De Architectuurtour in Amsterdam met ’s morgens een rondvaart door de grachtengordel en na de lunch bij restaurant Stork in Noord een uitgebreide vaart langs de moderne architectuur langs het IJ, het oostelijk havengebied en westerdok – een belevenis.
Het overbekende Jeu de boulestoernooi bij het Theehuis in de Lage Vuursche, altijd gezellig en ook dit jaar met aardig weer.
En dan het driedaagse arrangement Friesland. De golfers onder ons kregen op de dag ervoor te maken met een super verregende dag maar werden door de directie van de baan in St. Nicolaasga gecompenseerd. Het verblijf in hotel Legemeer was aangenaam, de excursies naar Sloten, Hindeloopen en Sneek waren heel leuk met als hoogtepunt het bezoek aan het Planetarium van Eise Eisinga in Franeker. Voor diegenen die dit nog niet hebben bezocht: een aanrader. De vaartocht met de Anna Maria vond plaats in een zonnetje en velen genoten van een plekje op het achter- en bovendek. De drie dagen werden afgesloten met een bezoek aan het museum Belvédère en een zonnige lunch in restaurant Tjaarda, beiden in Oranjewoud.
Aan de Aldert Borst Vriendenpuzzelrit werd helaas maar door 19 leden deelgenomen. Jammer, want er gaat veel werk aan vooraf, het werk dat werd gedaan door de winnaars van vorig jaar Anton en Hannie Blok, Pieny Meester en Anke van der Linden. Fons van Meijgaarden en Roelof de Jong waren de gelukkige winnaars en zullen meewerken aan het uitzetten van de volgende route in 2016.
En dan, als laatste, de Maasvlakte 2 – voor velen een openbaring. We hadden een lezing in Futureland, met een aansluitende rondleiding. De lunch in restaurant Aan Zee in Oostvoorne was prima en dan te bedenken dat het restaurant niet beschikt over waterleiding en riolering en verwarming plaatsvindt d.m.v. een houtvuur. ’s Middags maakten we een busrit over de Maasvlakte 2 en bezochten we het overslagbedrijf EMO de dag werd afgesloten met een drankje en een hapje bij restaurant Aan Zee, in een heerlijk zonnetje.
De komende maanden wachten ons nog twee Vriendenuitjes maar daar zal Anton ons over bijpraten in het volgende agendapunt.
Graag wil ik jullie nog eens speciaal vragen om veel evenementen bij te wonen.

10. Evenementenprogramma 2015 (en deels 2016).
De voorzitter van de evenementencommissie, Anton Blok, zegt dat hij – voordat hij aan het bespreken van het evenementenprogramma zal beginnen, eerst nog een plichtpleging heeft te vervullen. Bij het rijden van de Aldert Borst Vriendenpuzzelrit heeft een aantal deelnemers de aardbeien gemist, waaronder Ria Verkerk en Anneke van Eembergen. Hannie en hij hebben daarop besloten er maar een potje zelfgemaakte aardbeienjam voor in plaats te stellen en die worden thans uitgereikt.
Dan het programma: eerst dus het staartje van 2014.
Op vrijdag 24 oktober a.s. wordt de Herfsttintentour op de Noord-Veluwe verreden. Er wordt de zeer mooie route van een vorige keer verreden, met een ander begin- en eindpunt. Helaas hebben zich nog maar heel weinig leden (10) aangemeld en dat is des te meer jammer omdat de uitbater van de Veldhoeve in Epe heeft toegezegd om het gehele etablissement voor ons te willen reserveren bij een opkomst van min. 30 leden. Meld je dus aan: Hannie Blok zit er klaar voor, ook vandaag.
De excursie naar het Rijksmuseum had wat handen en voeten: om te beginnen worden er alleen groepen van max. 20 personen toegelaten, dat betekent dus 19 Vrienden plus Ansje van Dijk. Dan moet je je tevoren aanmelden, d.m.v. het kiezen van een tijdstip en het kopen (en betalen) van de kaartjes, waarbij de houders van de Museumjaarkaart gratis toegang hebben. Er hadden zich al 27 leden voorlopig aangemeld, zodat er een tweede bezoek is gepland op donderdag 04 december. Op dit ogenblik is alles OK voor het eerste bezoek op vrijdag 28 november en inmiddels zijn er op de recent verzonden, officiële, uitnodiging ook al weer zoveel reserveringen binnengekomen dat er op dit moment al weer Vrienden op de wachtlijst staan. Mogelijk moet er een derde bezoek georganiseerd worden in de loop van 2015.
Zoals de laatste jaren gebruikelijk zal er, na de behandeling van het programma, het evenementenprogrammaboekje 2015 worden rondgedeeld. Op pagina 2 hiervan staat opnieuw vermeld dat het mogelijk, zelfs gewenst, is je voorlopig aan te melden. Tot het verschijnen van de officiële uitnodiging verplicht dit tot niets.
Als eerste bijeenkomst staat de Nieuwjaarslunch in restaurant De Kastanjehof in de Lage Vuursche gepland, op donderdag 08 januari. Vorige keer – toen de Kerstlunch – goed voor maar liefst 81 deelnemers.
Op dinsdag 10 februari wacht ons een speciaal programma-onderdeel: we gaan met zijn allen naar Mars. Tijdens het bezoek aan Space Expo in Noordwijk zal ruimtevaartdeskundige Hans van de Lande ons laten kennismaken met de verschillende insteekpunten m.b.t. dit project: wat is het nut – je kunt niet terug – wat hebben we daar te zoeken, etc.
Op onze leeftijd is het zaak om elke reden voor een feestje aan te grijpen. Daarom is besloten om ons 12½-jarig jubileum uitgebreid te vieren en wel in Den Haag. Het gehele programma speelt zich af rondom de Pleingarage. De ontvangst met koffie + vindt plaats in perscentrum Nieuwspoort. Dan is er een keuze tussen 1) een bezoek aan de regeringsgebouwen t.w. Eerste en Tweede Kamer en de Ridderzaal, of 2) bezoek aan het zojuist heropende Mauritshuis. Vanzelfsprekend beiden o.l.v. een ter zake kundige. De lunch wordt genoten in het typisch Haagse, chique, Hotel Des Indes en de dag wordt besloten met een bezoek aan distilleerderij van Kleef. De afstand daarnaar toe wordt overbrugd met een ludiek vervoermiddel; er is nog geen keuze gemaakt tussen 2 mogelijkheden – dat zal blijken op de uitnodiging t.z.t. Anton wijst erop dat er maar max. 60 Vrienden kunnen deelnemen. Vooraanmelding is dus geboden.
De vaste Jeu de boulescompetitie wordt op woensdag 06 mei gestreden, dit keer voor de 7e keer en nog steeds een succes.
In het kader van de gewilde provinciebezoeken is voor 2015 gekozen voor de Kop van Overijssel: Waterreijk. We hebben weer alleenvertoningsrecht in Landgoedhotel Oldruitenborgh omringd door een prachtige Engelse landschapstuin en middenin het prachtige plaatsje Vollenhove. Op de eerste dag staat een golftoernooi gepland en voor de niet-golfers een bezoek per bus aan Flevoland met o.m. het museum op Schokland. Na een overnachting rijdt de bus ons naar Blokzijl en vandaar naar Giethoorn (aparte vaartocht) en Muggenbeet voor de lunch bij Geertien. Daarna gaan we varen door het Nationale Park Weerribben en Wieden, eindigend in Vollenhove. De laatste dag wordt het Hanzestadje Hasselt bezocht en vertrekken we, na de lunch, weer naar huis.
De Vriendenborrel vindt vooral aftrek in de zomermaanden, daarom is, gezien de enthousiaste reacties de vorige keer, het terras van Trots aan de Oude Rijn in Alphen weer gereserveerd voor onze Vriendenborrel en wel op donderdag 09 juli.
Na een sfeervolle Algemene Ledenvergadering vorig jaar in Haarlem en nu in Breda, wacht ons volgend jaar op zaterdag 05 september de Burgerzaal in Leiden. Wederom om niet ter beschikking gesteld door de gemeente ter plaatse. Opnieuw een keuzeprogramma in de middag w.o. een tocht door (een deel van) de 22 km grachten van Leiden, een stadswandeling of bezoek aan één der vele musea.
Gezien de geringe belangstelling voor de Aldert Borst Vriendenpuzzelrit, dit jaar, is besloten om deze autorit in het vervolg afwisselend met de Herfsttintentour te organiseren. Dat betekent dat volgend jaar op dinsdag 27 oktober een nieuwe Herfsttintentour wordt uitgezet, hoogstwaarschijnlijk in de omgeving van de Lage Vuursche. We kunnen niet terecht in het ons bekende Theehuis, maar er is genoeg andere keus, w.o. restaurant De Kastanjehof.
Nog nimmer werd er een tentoonstelling georganiseerd van de tijdgenoten Vincent van Gogh en Edvard Munch. Deze omissie wordt nu goedgemaakt door het Van Gogh Museum en de Vrienden hebben ook een bezoek hieraan op de kalender gezet: op donderdag 26 november. Opnieuw mogen we gastvrijheid genieten op het kantoor van onze Vriend Pim de Vos en Drs. Edwin Becker van het Van Gogh Museum zal daar een voordracht houden, alvorens de tentoonstelling te bezoeken.
Naast het golftoernooi in Waterreijk, zal er, later in het jaar nog een wedstrijd in het kader van de homecourses plaatsvinden.
Tenslotte heeft iedereen een opzet van een 5-daagse reis naar Athene in het voorjaar van 2016 ontvangen. De genoemde prijs is excl. vliegreis, mede om een ieder vrij te laten in de keuze van maatschappij en reisduur. Hannie Blok wil graag weten wie hierin – in principe – geïnteresseerd is.
Jacques den Dulk geeft aan dat hij een aankondiging van een cruise met de Rhine Princess heeft gemist. Anton geeft hiervoor de volgende verklaring: Bij het onderzoeken van een gepaste wijze om ons 12-½ jarig jubileum te vieren is in eerste instantie contact opgenomen met de eigenaar van de Rhine Princess. In maart ligt het schip enige tijd in Den Bosch om als hotelschip tijdens het concours hippique Indoor Brabant dienst te doen. Dat is afgelopen op een zondag, maar dan mag het schip nog niet vertrekken. Er is gedacht aan een feest aan boord op die zondag en een aanvullende keuze t.a.v. overnachting en eventueel kort cruisje. Zelfs na 2x rappelleren is er – tot op heden – niets meer vernomen. Vervolgens is er een brainstorming door de leden van de evenementencommissie belegd. Hieruit kwam als alternatief een bezoek aan “Schiphol– achter-de-schermen”. Gezien de tegenwoordig goede betrekkingen tussen de ANVR en Schiphol werd Frank Oostdam om een introductie gevraagd. Van de mevrouw die zich met deze PR zaken bezighoudt werd een ontvangstbevestiging ontvangen, waarin ook werd aangegeven dat zij zeer vereerd was met de belangstelling voor Schiphol van “oud-reismensen” en dat zij er binnen een week op zou terugkomen. Dat alles was gedateerd op 10 juni 2014 en tot nu toe is er niets meer vernomen….
Gerard Couvreur vraagt hoeveel leden er nu zijn. Het antwoord is 162 (en niet 170, zoals abusievelijk werd gemeld).

11. Ledenwerving.
Verslag van de uitgevoerde werkzaamheden en resultaten in het kader van de actieve ledenwerving.
Opnieuw krijgt Anke van der Linden het woord. Mochten wij vorig jaar nog 10 nieuwe leden verwelkomen, dit afgelopen Vriendenjaar hebben wij helaas geheel niet gescored. Verscheidene gegadigden zijn aangeschreven, maar hebben – ook na een herhaald verzoek hiertoe – afwijzend of geheel niet gereageerd. Zij gelooft sterk in een persoonlijke benadering van nieuwe leden. Mogelijk wordt de mail met de uitnodiging om lid te worden wel als spam weggegooid en dat ondanks het feit dat er als onderwerp duidelijk wordt aangegeven dat het om onze vereniging gaat. Onder het motto: de aanhouder wint, spoort zij de aanwezigen opnieuw aan om bij een ontmoeting met een mogelijke kandidaat het lidmaatschap van onze vereniging ter sprake te brengen. Daarna is een mailtje naar het secretariaat genoeg.

12. Sponsoring.
Bestuurslid Heerke Brouwer heeft zich ook verdiept in de mogelijkheid om de financiën van de vereniging te verruimen; een overdenksel is met de vergaderstukken al aan de leden verzonden.
Hij bedankt in eerste instantie Frank Oostdam voor de genereuze bijdrage die de ANVR heeft toegezegd.
Het verkrijgen van extra gelden wordt steeds noodzakelijker i.v.m. het dalend aantal leden en daardoor de contributiebijdragen. Eén van de mogelijkheden hiertoe is het benaderen van sponsors en donateurs. Het is hem gebleken dat in de statuten niets is vermeld t.a.v. sponsoring en donateurs en vraagt nu toestemming van de leden om deze acties in gang te zetten.
Gerard Couvreur vraagt wat precies het onderscheid is tussen deze twee zaken; donateurs zijn natuurlijke personen, die alleen geld geven zonder daar rechten aan te verbinden – sponsors zijn vaak bedrijven die daar, over het algemeen, een tegenprestatie voor verlangen. Het voorstel wordt aangenomen en Heerke doet vervolgens een dringende oproep aan de leden na te denken wie om sponsoring gevraagd zou kunnen worden. Het bestuur ziet graag reacties tegemoet.

13. Rondvraag en wat verder ter tafel komt.
Jan Steijn mist voldoende publiciteit over de vereniging; hij vraagt zich af of er niet een regelmatig rubriekje kan komen in Reisrevue. Desgevraagd zegt hij toe om het initiatief te nemen en verslag uitbrengen. Anke heeft de vraag van Jan even verkeerd begrepen en geeft aan dat ook de ANVR bereid gevonden is af en toe een artikel over de Vrienden in de ANVR View te publiceren.
Gerard Couvreur heeft gelezen dat het lidmaatschap vòòr 01 november voorafgaand aan het volgend kalenderjaar moet worden opgezegd. Hij meent begrepen te hebben dat je, wanneer je dat tijdig doet, toch nog voor dat komende jaar moet betalen. Dit is echter niet waar.
Ton Kenter denkt dat het – gezien het dalend aantal leden – een goed idee is om meer activiteiten samen met de Skallleden te ondernemen. Anton antwoordt hierop dat er morgen – 10 september – een editie van ons evenementenprogramma 2015 naar de Skall wordt gezonden, zodat zij op de hoogte zijn. Ton zegt dat het dan wel naar de landelijk secretaris moet gaan.
Joke grijpt terug naar het spreekwoord: wie schrijft, die blijft. Zij bedankt Gerard Couvreur en zijn opvolger Anke van der Linden voor het jubileum 100 x Vriendennieuws en hoopt dat het nog lang zo mag blijven. Als cadeau en grote verrassing krijgen beiden een prachtige Parker pen- en potloodset, met etui en met de inscriptie: Ver. Vrienden v.d. ANVR
100 x Vriendennieuws
En daaronder de naam van de nieuwe eigenaar.
Nogmaals hartelijk dank !
Tenslotte wordt ook Koos Aartsen met bloemen bedankt voor zijn intermediair bij het organiseren van deze geslaagde Algemene Ledenvergadering in zijn Breda.

14. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder nog een prettige voorzetting van de dag.