Verslag 12de ledenvergadering

(Bijgewerkt op: 11-11-2013)

Verslag van de 12ste Ledenvergadering d.d. 07 september 2013, in de Gravenzaal van het stadhuis in Haarlem, aanvang 10.30 uur.

Aanwezig zijn:
Koos en Paula Aartsen, Ruud en Hannie Beins, , Anton en Hannie Blok, Joop Boere, Wim Clement, Gerard en Emmy Couvreur, Huib Dingen, Jacques den Dulk, Pauline Goedegebuure, Gerret en Aly Goossen, Anja Groenenboom,Dick de Groot en Wilma Eveleens, Bert Gijrath, Cor de Haan, Jerine Helmerhorst en Fred van Ommen, Lia Hooijmans, Elly Hummelman en Peter Silbermann, George en Jorine Ioannides, Els Janssen, Piet Jongens, Piet en Reiny de Jong, Rietje van Kampen, Ton en Jenny Kenter, Anke van der Linden, Pieny Meester, Guus en Joke Otto, Leendert en Cisca Parlevliet, Frank Paumen en Does de Koning, Dick en Katja van der Ploeg, Cees en Loek van Rantwijk, Inge te Riet Scholten, Leo en Fernanda Schepens, Henk Jan Schipperheijn, Wim en Annie Signer, Margreet Sprik, Han Stork, Rob en Lia Stroober, Ria Verkerk, Bob en Tineke Witlam, Bea van ’t Zand, Lies de Zwart. (61)

Afwezig met voorbericht:
Nel Bekkering, Ad en Anneke Bos, Heerke en Hanna Brouwer, Arnold Burlage, Esther Clement, Coby van Dongen, Anneke van Eembergen, Ben en Ada Ernsting, Els van Fraassen, Klaas en Annick van der Geest, Nelleke Gijrath, Daan en Aadje De Haas van Dorsser, Arjen en Cocky Henning, Henk en Marianne Jansen, Ineke Jongens, André en Anne Kok, Piet en Tine Kuijs, Ad van Maaren, Theo en Margriet Nijssen, Hans en Janna v.d. Oever, Piet Polman, Dick en Jacqueline Postma, Elly Schipperheijn, Atie Spaans, Frans en Angela Swinkels, Jan en Len Steijn, Lettie Stork, Leo Thuring en Yvonne Wellink, EllyTimmermans, Marijke Vink, (45)

1. OPENING.
Voorzitter Joke Otto heet alle aanwezigen van harte welkom. Als eerste memoreert zij het overlijden van Refik Selahije, Mieke Hoogendoorn en Herman Blees, die alle drie overleden zijn sedert de vorige Algemene Ledenvergadering in Nunspeet. Zij vraagt de aanwezigen hen staande te gedenken.
Van de 10 Vrienden die in het laatste jaar als lid zijn toegetreden zijn alleen Bert Gijrath en Henk Jan Schipperheijn vandaag aanwezig. Vervolgens worden de bestuursleden voorgesteld.
Tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering werd de uitslag van de wedstrijd m.b.t. het ontwerp voor een eigen logo bekend gemaakt en voor het eerst aan de aanwezigen getoond. Inmiddels zijn we er al helemaal aan gewend. Eén van onze Vrienden, Bea van ’t Zand heeft in de loop van het jaar een mail naar het bestuur gezonden om, of het, nu we zo’n mooi logo hebben, geen goed idee is, dat logo ook op een eigen vlag te tonen. De vlag is inmiddels gemaakt en de voorzitter vraagt Gerard Couvreur, als ontwerper van het logo, en Bea van ’t Zand, als initiatiefneemster van de vlag, naar voren te komen om deze te onthullen. Beiden ontvangen een cadeautje voor hun meedenken.

2. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN.
De voorzitter geeft het woord aan de secretaris, Anke van der Linden.
Zij meldt als eerste dat er op de bestuurstafel een kleine voorraad van de agenda en de vergaderstukken ligt, mocht daar alsnog behoefte aan bestaan.
Vervolgens meldt zij dat van 45 leden bericht van verhindering is ontvangen; velen van hen groeten de hier aanwezige leden en wensen allen een goede vergadering toe. De namen van de aanwezige leden en van hen die afwezig zijn met bericht van verhindering zullen worden opgenomen in de notulen.
Tijdens de vergadering zullen een aantal beterschapkaarten worden rondgezonden voor Vrienden die door ziekte vandaag niet aanwezig kunnen zijn: Esther Clement, Cocky Henning en Lettie Stork. Het verzoek is hierop je naam te vermelden; niet teveel tekst s.v.p., want dan passen alle namen er niet op.

3. VERSLAG VAN DE 11e ALGEMENE LEDENVERGADERING IN NUNSPEET D.D. 07 SEPTEMBER 2012.
Het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering wordt zonder wijzigingen goedgekeurd, onder dankzegging aan de secretaris. De voorzitter en secretaris paraferen de notulen.

4.TERUGBLIK OP 2013:
De voorzitter laat het afgelopen Vriendenjaar de revue passeren:
Na onze ledenvergadering en feestelijk jubileumgala in september 2012 in Nunspeet met onder meer een optreden van het kwartet o.l.v. Frits Landesbergen met zang van Joke Bruijs, was het in oktober tijd voor de Elzas reis met verblijf in Colmar, van daaruit werd Straatsburg bezocht en werd een hele dag de wijnroute gevolgd.
In december vond de kerstlunch plaats in Amersfoort in het Bergpaviljoen. Na afloop kreeg iedereen een heerlijke kerstkrans van chocolade mee, ter afsluiting van het jubileumjaar.
Ja, en wat kregen we in 2013 aangeboden?
Op 10 januari begonnen we met 25 personen met een bezoek aan de Hermitage, voorafgegaan door ontvangst bij Pim de Vos, met koffie-met, voor de inleiding door Drs. Edwin Becker. Hierna per bus naar de Hermitage voor een heerlijk lunch in restaurant Neva gevolgd door een boeiende rondleiding door de heer Becker langs de impressionisten en van Gogh.
Donderdag 14 februari was er een wandeling in bossen van Haarzuilens gepland maar het werd een rondleiding door kasteel de Haar i.v.m. het slechte weer, afgesloten met een lunch in het wapen van Haarzuilens. Van de aanwezige heren ontvingen de dames een rode roos t.g.v. Valentijnsdag. Een gewaardeerde geste.
Op 13 april verzamelden zich 38 deelnemers in Holysloot voor de Aldert Borst Vrienden Puzzelrit uitgezet door Gerard en Emmy Couvreur. Het weer werkte mee, de route zo vlak noordelijk van Amsterdam was ongelooflijk pittoresk en ondanks de wat lange rit sloten we de dag gezellig af in “De Oude School” in Holysloot.
De Vriendenborrel in “Eemlust” in Baarn kende een goede opkomst van 28 personen, waarvan een aantal tevoren een bezoek aan het kantoor van de ANVR bracht, waar ze werden rondgeleid door Miriam Dresmé en verwelkomd met koffie/thee en iets lekkers.
En dan 04 augustus: het Varend Corso; we verzamelden in restaurant “De Scheepswerf” en na de koffie en een eerste versnapering zochten we onze plaatsen op langs het water waar we onder het genot van een drankje en een amuselunch genoten van het voorbijtrekkende corso.
Tot zover de terugblik; maar er staat dit jaar nog wat op het programma: de cruise met de Rhine Princess en de Kerstlunch in de Lage Vuursche. Nu een dringende oproep aan jullie allen: heb je je nog niet aangemeld, wegens tijdgebrek of andere redenen en jullie willen meedoen, melden jullie je dan spoedig aan bij Hannie Blok.

5. EVENEMENTENPROGRAMMA 2014
Vervolgens krijgt Anton Blok als voorzitter van de evenementencommissie het woord om een vooruitblik te geven op de evenementen voor het komende jaar. Hij kondigt aan dat ook dit keer weer een programmaboekje van de evenementen voor 2014 is gemaakt dat aan het einde van zijn betoog zal worden uitgedeeld; een vereenvoudigd overzicht in de vorm van een evenementenkalender 2014 zal met het verslag van deze vergadering worden verspreid. Zoals daaruit zal blijken is er weer een zeer gevarieerd programma voor het komende kalenderjaar samengesteld met voor elk wat wils. In willekeurige volgorde:
De Jeu de boulesdag en de Vriendenborrel, enkele vaste activiteiten, worden gecontinueerd, maar er zijn ook een paar nieuwe uitjes opgenomen: een Architectuurtocht per rondvaartboot door Amsterdam, een driedaags bezoek aan Friesland (met wederom dank aan Dick Postma) en een excursie naar de Maasvlakte 2. We gaan twee keer onder leiding een museum bezoeken: eenmaal “op papier” d.m.v. een lezing over het nieuwe Acropolis Museum in Athene door Dr. Arjiris Angelou en eenmaal lijfelijk in het nieuwe Rijksmuseum in Amsterdam begeleid door Ansje van Dijk, docent aan de Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten, faculteit Theaterschool. Voor de volgende Algemene Ledenvergadering is opnieuw voor een oude stad gekozen, ditmaal Breda. Dankzij de fantastische medewerking van Koos Aartsen kunnen wij ook daar vergaderen in de Raadszaal van het stadhuis. Tenslotte staan ook de Aldert Borst Vrienden Puzzelrit – dit keer een halve dag door een stukje Achterhoek – en de Herfsttintentoer – een route over een deel van de Veluwe – weer op de agenda. In totaal 10 programmapunten en allemaal met een sterretje, dus de moeite waard om aan deel te nemen. George Ioannides memoreert dat er ook nog tenminste een tweetal golfevenementen zullen worden georganiseerd en dat de toernooien in de “homecourse” cyclus zullen worden gecontinueerd.
De voorzitter herneemt het woord en bedankt Anton voor het vele werk dat hij met de evenementencommissie en Hannie hebben gedaan en doen voor onze vereniging.
Zij verzoekt de aanwezigen met klem zoveel mogelijk bijeenkomsten te bezoeken; er wordt veel werk verzet en als we naar de opkomst van de afgelopen evenementen kijken is die soms wat mager. Noteer de data tijdig in je agenda, houdt er rekening mee en meldt je tijdig aan! Ook als je geïnteresseerd bent, maar nog niet definitief kunt inschrijven wordt een berichtje daarover gewaardeerd.

6. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012
De penningmeester, Wim Clement, neemt vervolgens het woord.
Hij vraagt de aanwezigen of er op- of aanmerkingen zijn op de door hem tijdig verzonden financiële stukken. Hij geeft aan graag bereid te zijn tot het beantwoorden van vragen: er komt geen enkele reactie.
Dan komt de Kascommissie aan de orde; Dick van de Ploeg, aftredend lid van deze commissie leest de rapportage voor van de Kascommissie, gemaakt na steekproefsgewijze controle van de boeken. Deze zijn in orde zijn bevonden. Hij stelt de leden voor om decharge voor het gevoerde beleid aan het bestuur te verlenen, hetgeen wordt toegestaan.

7. FINANCIEEL VOORTGANGSVERSLAG 2013
Ook het financieel voortgangsverslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.
Vervolgens staat de wisseling van de Kascommissie op de agenda. Dick van der Ploeg is aftredend en wordt opgevolgd door Koos Aartsen; Ton Kenter blijft lid en Leendert Parlevliet geeft aan bereid te zijn als reserve deel te nemen in de commissie.

8. BEGROTING 2014
Nadat geconstateerd is dat ook over de begroting voor 2014 geen vragen onder de aanwezigen zijn, stelt de penningmeester een heikel punt aan de orde: het bestuur stelt voor om een contributieverhoging door te voeren m.i.v. 01 januari 2015. In 2011 en 2012 hebben we allemaal een extra € 10,– voldaan voor een extra feestelijk jubileumjaar en dat tientje is er in 2013 weer afgegaan. De evenementencommissie heeft, om niet in een gat te vallen, gemeend ook in 2013, een gelijkwaardig aanbod aan evenementen als in het jubileumjaar te moeten offreren, maar dat kost natuurlijk wel geld. Sinds de oprichting van onze vereniging bedraagt de contributie nog steeds € 35,– per persoon, en de vereniging telt minder leden. Hij wil graag weten of de vergadering akkoord kan gaan.
Ton Kenter geeft aan te vinden dat dat ook al wel m.i.v. 01 januari 2014 moet kunnen, waarop Bob Witlam pareert dat dit voorstel niet op de agenda stond en dat er daarom daarover niet kan worden gestemd. Wim Clement antwoordt dat dat juist is, omdat de verhoging pas per 2015 zou ingaan. Anton Blok zegt dat de Algemene Ledenvergadering het enige instrument is dat hierover een beslissing kan nemen en dat die nu juist hier bijeen is. Gerard Couvreur verwijst naar artikel 12 van de Statuten. Ton Kenter vindt dat het hoog tijd wordt de statuten te wijzigen. Op Antons antwoord dat wijzigen daarvan wel € 3.500,– kosten, zegt hij een mogelijkheid te hebben dit voor ca. € 135,– te regelen via een bevriende notaris. Hij is in het bezit van de benodigde papieren en kan de tekst naar believen wijzigen. Hij vindt ook dat bijv. de benoeming van Erevrienden daarin moet worden opgenomen. Dick van de Ploeg vindt wijzigen van de statuten niet nodig; hij heeft begrepen dat Ton Kenter dit al een keer eerder heeft aangekaard. Cees van Rantwijk vindt dat deze handelwijze toch eerst beter tegen de statuten moet worden afgewogen, waarop Peter Silbermann zegt dat uiteindelijk de verenigde vergadering beslist. Dan vraagt de penningmeester wie er bezwaar heeft tegen een contributieverhoging; geen reactie. Het voorstel om de contributie per 01 januari 2014 met € 5,– p.p. te verhogen wordt daarop aangenomen.
De penningmeester wordt door de voorzitter bedankt voor zijn werkzaamheden van het afgelopen jaar.

9. LEDENWERVING.
De secretaris deelt de aanwezige Vrienden mee dat zij het eens even heeft nagekeken, maar dat op elke vergadering van het bestuur in het afgelopen jaar het Ledenbestand, in welke vorm dan ook, als agendapunt heeft gestaan.
Helaas blijkt het in de praktijk niet zo eenvoudig om ons ledental op peil te houden. Ook de herhaalde oproep aan jullie, onze leden, zou wel wat meer vrucht mogen afwerpen. Zij vraagt allen nog eens even mee te denken met het bestuur en na te gaan of je nu werkelijk niemand kunt bedenken die mogelijk geïnteresseerd is in het lidmaatschap van onze vereniging. Het enige wat er gedaan hoeft te worden is een naam en mailadres naar het secretariaat te sturen.
Op het ogenblik telt onze vereniging 169 leden; sinds de vorige ledenvergadering zijn er 10 nieuwe leden toegetreden:
Arnold Burlage, Astrid van Dijk, Paul Eldering, Bert & Nelleke Gijrath, Henk Jan & Elly Schipperheijn, Frank Swinkels en Leo Thuring & Yvonne Wellink. Zij vraagt de twee aanwezige nieuwe Vrienden, Bert Gijrath en Henk Jan Schipperheijn, even op te staan ter kennismaking.
In dezelfde periode hebben echter 15 leden om velerlei redenen hun lidmaatschap helaas beëindigd. Het bestuur rekent in het komende verenigingsjaar op jullie.

10. MEDEDELINGEN BESTUUR.
Helaas heeft Esther Clement in de loop van het afgelopen jaar aangegeven haar directe werkzaamheden in de evenementencommissie te willen beëindigen, maar graag haar diensten in voorkomende gevallen aan te bieden. De voorzitter bedankt Esther voor haar inzet en het meedenken tijdens de aanwezigheid in deze commissie. Omdat Esther er wegens ziekte vandaag niet bij kan zijn, wordt aan Wim een klein aandenken voor haar overhandigd.
Verder maakt zij graag van de gelegenheid gebruik om alle sponsors, te weten bedrijven en Vrienden van de ANVR, te bedanken voor de sponsoring tijdens ons feestelijk jubileumgala, afgelopen jaar. Degenen die hieraan extra hebben bijgedragen weten dat en daarom nog maar eens onze bijzondere dank.

11. BESTUURSVERKIEZING.
Anke van der Linden en Leendert Parlevliet gaan ons verlaten uit het bestuur, de maximale termijn van 3x 2 jaar zit erop. Joke zegt dat het zeker een gemis zal zijn en bedankt beiden voor wat zij allemaal hebben bewerkstelligd.
Het bestuur is voorts verheugd de leden te kunnen melden, dat zowel Dick Postma en Heerke Brouwer hebben aangegeven graag in het bestuur te willen plaats nemen. Beiden zijn helaas vandaag afwezig: Dick vanwege een familiedag en Heerke wegens verblijf in Amerika. Er hebben zich geen medekandidaten aangemeld. De voorzitter wil graag een applaus als de aanwezigen instemmen met de benoeming van Dick en Heerke, die zij vervolgens hartelijk welkom heet in het bestuur.
Een laatste opmerking naar de leden: het bestuur heeft gemerkt, dat de functie van secretaris heel moeilijk valt in te vullen en heeft daarom aan Anke gevraagd als ambtelijk secretaris aan te blijven. Zij heeft daar in toegestemd.
De voorzitter bedankt Leendert en Anke voor de werkzaamheden in de afgelopen 6 jaar met een presentje.

12. RONDVRAAG EN WAT VERDER TER TAFEL KOMT.
Ton Kenter vraagt het woord en dankt bestuur en evenementencommissie voor het uitstekende evenementenprogramma en de uitvoering daarvan.
Er komen van verschillende kanten reacties op het aftreedschema. Ton Kenter vindt dat ook dit artikel uit de statuten moet geschrapt. Het is achterhaald dat er een termijn wordt bepaald. Anton zegt dat dat niet verstandig is; er moet van iemand afscheid genomen kunnen worden, waarop Ton antwoordt dat hij nog nooit heeft meegemaakt dat iemand niet weg wil gaan. Bert Gijrath zegt dat we wel moeilijke structuren kunnen bedenken, maar vindt dat Anke als secretaris moet kunnen aanblijven. Mocht dit conform de statuten niet kunnen, dan dienen die te worden gewijzigd. Anton zegt tenslotte dat Anke volgend jaar zo weer in het bestuur kan worden benoemd. De aanwezigen gaan akkoord met de gevonden oplossing om Anke als ambtelijk secretaris te benoemen.
De aftredend secretaris, Anke van der Linden vraagt ook het woord en zegt dat het haar goed doet te merken dat Vrienden niet ontevreden zijn over de voering van het secretariaat, de afgelopen 6 jaren. Zij meldt dat zij het met veel plezier heeft gedaan en heeft genoten van het reilen en zeilen in het bestuur. Maar ja, na 6 jaar, zo staat in de statuten, is het tijd voor een ander gezicht met nieuwe ideeën, en dat vindt zij ook heel goed. Zij geeft aan het bestuur tijdig te hebben laten weten zich aan het schema van aftreden te willen houden, en dus per heden als secretaris af te treden.
Dat er – uiteindelijk – een modus is gevonden dat zij toch nog als ambtelijk secretaris betrokken blijft bij het “vuur”, vindt ze een eer en erg leuk. Wat zou ze anders de hele tijd moeten doen?
Zij dankt de Vrienden voor het vertrouwen en belooft op de oude voet verder te gaan.

13. SLUITING.
Joke sluit de vergadering onder dankzegging voor de aanwezigheid van zoveel leden en in de hoop iedereen veelvuldig bij de evenementen in 2014 te ontmoeten.
Het laatste woord is aan Anton voor de huishoudelijke mededelingen.