Verslag 11de ledenvergadering

(Bijgewerkt op: 03-10-2012)

Verslag van de 11ste Ledenvergadering d.d. 07 september 2012, in het Sandton Landgoedhotel Vennendal in Nunspeet, aanvang 15.15 uur.

Aanwezig zijn:
Koos en Paula Aartsen, Ruud en Hannie Beins, Herman Blees en Inge te Riet Scholten, Anton en Hannie Blok, Joop Boere, Ad en Anneke Bos, Wim en Esther Clement, Gerard Couvreur, Huib Dingen, Ria Dros, Jacques den Dulk, Anneke van Eembergen, Ben en Ada Ernsting, Pauline Goedegebuure, Cor en Suze de Haan, Jerina Helmerhorst en Fred van Ommen, Arjen en Cocky Henning, Lia Hooijmans, Elly Hummelman en Peter Silbermann, George en Jorine Ioannides, Els Janssen, Ton en Jenny Kenter, André en Anne Kok, Ko en Thea Konijn, Anke van der Linden, Pieny Meester, Guus en Joke Otto, Leendert en Cisca Parlevliet, Frank Paumen en Does de Koning, Dick en Katja van der Ploeg, Piet Polman, Cees en Loek van Rantwijk, Leo en Fernanda Schepens, Wim en Annie Signer, Atie Spaans, Jan en Len Steijn, Han en Lettie Stork, Rob en Lia Stroober, Ger en Henja Swinkels, Leo en Ineke Verburg, Marijke Vink, Bob en Tineke Witlam, Bea van ’t Zand, Lies de Zwart. (72)

Afwezig met voorbericht:
Heerke en Hanna Brouwer, Anne en Clara Bruinsma, Emmy Couvreur, Coby van Dongen, Klaas en Annick van der Geest, Gerret en Aly Goossen, Gerard en Gerry Grachten, Anja Groenenboom, Maarten en Bep Hoek, Coby de Jong, Piet en Ineke Jongens, Leo en Wil Knigge, Piet en Tine Kuijs, Aad van Maaren, Kees Moerenburg en Bram Mulderij, Theo Nijssen en Margriet Smith – Muller, Frank Oostdam, Dick en Jacqueline Postma, Margreet Sprik, Cees en Ans van der Starre en Claar Wouters. (34)

1. OPENING.
Voorzitter Cees van Rantwijk memoreert het overlijden van: Wim Hess, Cees Dros en Leny Kloosterziel, alle drie overleden sinds de vorige Algemene Ledenvergadering in Gouda. Hij vraagt de aanwezigen allen die vandaag niet meer bij ons zijn, staande, te gedenken.
Daarop heet hij allen van harte welkom bij het moment waar iedereen tien jaar op heeft moeten wachten, het tweede lustrum van de vereniging Vrienden van de ANVR.
Vervolgens stelt hij het enige aanwezige – in het laatste jaar toegetreden – lid voor: Does de Koning, de partner van Frank Paumen.
Daarna worden de bestuursleden voorgesteld.

2. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN.
De secretaris meldt dat van 30 leden is bericht van verhindering ontvangen; velen van hen groeten de hier aanwezige leden en wensen allen een goede vergadering en gezellig en geslaagd jubileumfeest.
Zij wijst op het extra beschikbaar zijn van de vergaderstukken en vraagt allen die bij binnenkomst (nog) niet de gegevens van hun mobiele telefoonnummers en de dag van de verjaardag hebben opgegeven, dat alsnog te doen, ter completering van de ledenlijst.

3. VERSLAG VAN DE 10e ALGEMENE LEDENVERGADERING IN GOUDA, D.D. 06 SEPTEMBER 2011.
Het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering wordt zonder wijzigingen goedgekeurd, onder dankzegging aan de secretaris.

4. TERUGBLIK OP 10 JAAR VRIENDEN VAN DE ANVR.
De voorzitter geeft middels een prachtige beamer-presentatie een interessant en leuk overzicht van het verloop van het eerste decennium van de vereniging.

5. EVENEMENTENPROGRAMMA 2013.
Anton Blok, voorzitter van de Evenementencommissie, neemt de microfoon om het evenementenprogramma 2013 te onthullen. Hij vertelt dat het, inmiddels gebruikelijke, boekje met alle evenementen die in 2013 op het programma staan, na zijn inleiding zal worden uitgedeeld. Bij het samenstellen van het jaarprogramma 2013 is er nadrukkelijk op gelet dat het programma voor 2013 niet minder interessant is dan dat van het jubileumjaar, en dat is – hoogstwaarschijnlijk – heel goed gelukt. Het is een gevarieerd programma geworden met een goede mix van culturele, sportieve en “gewoon-gezellige” bijeenkomsten.
De openingsknaller op donderdag 10 januari is het bezoek aan de Hermitage in Amsterdam, waar, tijdens de verbouwing van het Van Goghmuseum, een grote tentoonstelling van de Van Goghs en vele andere impressionisten wordt gehouden. Naast de gastvrije ontvangst door onze Vriend Pim de Vos, de inleiding van Drs. Edwin Becker, wordt er in de Hermitage geluncht en rondgekeken.
Op Valentijnsdag, donderdag 14 februari, staat een Valentijnswandeling op het programma. De exacte locatie wordt later bekend gemaakt.
Dan is de Aldert Borst puzzeltocht weer in ere hersteld – nu onder de naam Aldert Borst Vriendenpuzzeltocht. Op zaterdag 13 april kunnen wij de door o.a. Gerard Couvreur uitgezette route door Noord Holland rijden, vanzelfsprekend omlijst door een hapje en een drankje.
Natuurlijk wordt er weer “gejeu-de-bould”: op dinsdag 14 mei op de vertrouwde plek in de Lage Vuursche.
En dan is het tijd weer eens wat tuinen te bezoeken; dit jaar wordt in Hamburg de Internationale Bundes Gartenschau gehouden. In combinatie met een dagje Hamburg en nog enkele tuinen op heen en terugreis, vast weer een busreisje van formaat. Houd zondag 23 juni t/m donderdag 27 juni vrij in de agenda.
Ook in 2013 slechts één Vriendenborrel en wel op donderdag 11 juli, bij Baarn, aan de Eem, eventueel gecombineerd met een tochtje met de fietsboot van en naar Amersfoort.
Op veler verzoek wordt ons bezoek aan het Varend Corso herhaald: we gaan op zondag 04 augustus opnieuw genieten van de prachtig versierde pramen en de heerlijkheden van Restaurant “De Scheepswerf”.
De Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op zaterdag 07 september in de prachtige Gravenzaal in het stadhuis in Haarlem – belangeloos beschikbaar gesteld door het gemeentebestuur van deze mooie stad. In de middaguren is er weer een keuze uit verschillende (culturele) programma’s, gevolgd door een afscheidsborrel.
Tijdens de jaarlijks reünie wordt er weer gevaren met “onze” Rhine Princess, dit keer op een deel van de Moezel en Rijn. Heen per bus op maandag 28 oktober en eindigend per schip in Arnhem op vrijdag 01 november; bezoeken o.m. aan Bernkastel-Kues, Boppard en Düsseldorf.
Het jaar 2013 wordt besloten met een Kerstlunch op dinsdag 17 december in – gezien de goede ervaringen – Restaurant “De Kastanjehof” in de Lage Vuursche.
Naast al deze activiteiten zullen er ook nog enkele golftoernooien worden georganiseerd, zo mogelijk in combinatie met één van de bovengenoemde evenementen.

6. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011.
Penningmeester Wim Clement neemt vervolgens het woord om de financiële status van de vereniging te verantwoorden en, waar nodig, uitleg te verstrekken. Alle gegevens zijn 3 weken voor deze vergadering naar de leden toegezonden, waaronder de financiële rapportage. Ton Kenter heeft geconstateerd dat er nog enkele leden verzuimd hebben om de contributie te betalen en vraagt of deze bedragen inmiddels zijn ontvangen. De penningmeester bevestigt dit.
Dick van der Ploeg leest vervolgens de Verklaring van de Kascommissie voor. Hij stelt de leden voor om décharge voor het gevoerde beleid aan het bestuur te verlenen, hetgeen wordt goedgekeurd.

7. FINANCIEEL VOORTGANSVERSLAG 2012.
Onder de aanwezigen zijn geen vragen t.a.v. de rapportage over de periode van 01 januari t/m 07 augustus 2012, d.w.z. t/m het Varend Corso 2012. De penningmeester legt, wellicht ten overvloede uit, dat de genoemde werkelijke cijfers t.o.v. de begroting gebaseerd zijn op de schaal 8:12. Dit om een juist beeld te krijgen.
Vervolgens staat de wisseling van de Kascommissie op de agenda. Peter Silbermann is aftredend, hij wordt opgevolgd door Koos Aartsen; Dick van der Ploeg blijft lid en Ton Kenter stelt bereid te zijn als reserve deel te nemen in de commissie.

8. BEGROTING 2013.
De toelichting van de begroting voor 2013 was zo duidelijk dat hier geen verdere vragen door de aanwezigen werden gesteld. De vereniging is financieel gezien zo gezond dat er geen reden is om de contributie te verhogen. Het tientje voor het jubileumfonds gaat – uiteraard – vervallen en de leden kunnen dus een nota van € 35,– p.p. over het kalenderjaar 2013 tegemoet zien.

9. LEDENWERVING.
De secretaris, Anke van der Linden doet verslag van de uitgevoerde werkzaamheden en resultaten in het kader van de actieve ledenwerving. Zij stelt dat op bijna elke bestuursvergadering de werving van nieuwe leden wel op de agenda staat. Het feit dat inmiddels bijna alle “papa-mama” reisburo’s zijn opgehouden te bestaan door overname door grotere ketens of door opheffing, maakt de vijver waarin we kunnen vissen steeds kleiner. En, de jongere gegadigden zijn over het algemeen nog veel te druk.
Dit alles betekent niet dat we gaan verzaken. In het bestuur is recent geopperd persoonlijk contact op te nemen met daarvoor in aanmerking komende reismensen.
Zij spreekt een speciaal woord van waardering uit richting Peter Silbermann. Peter kent natuurlijk iedereen-van-enige-importantie werkzaam, nu of toen, in het reiswezen. Hij spreekt velen aan zodra de gelegenheid zich voordoet en daar komen veelal nieuwe Vriendenaanvragen uit voort. Dit initiatief wordt beloond met een applaus voor Peter.
Tenslotte doet zij een oproep naar de leden om de sfeer van de vereniging bekend te maken bij derden en te proberen hen tot Vriend te maken. Met z’n allen kennen wij toch wel veel mensen in of uit de reiswereld, dat moet dus wel tot resultaat kunnen leiden.

10. MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR.
Na een korte schorsing herneemt de voorzitter het woord om de mening te peilen van een tweetal agendapunten:

  • “Beleid introducés”
    (Een introducé is een persoon, die op grond van de huidige statuten, geen lid van de vereniging kan worden. Slechts alleenstaande leden kunnen per evenement een (1) introducé meebrengen (tegen de aangegeven introducéprijs.)
  • “Beleid Publicatie van commerciële activiteiten van leden”
    (Het is niet de bedoeling de rubriek “Vriendenpost” te gebruiken voor de publicatie van commerciële activiteiten door de leden. Reisvoorstellen kunnen worden ingediend bij de Evenementencommissie, die deze eventueel ter overweging zal nemen en eventueel zal uitvoeren.)

Van beide punten is een toelichting meegezonden met de agendapunten, zodat geen verdere verklaring nodig is. Ton Kenter vraagt een verklaring voor de term alleenstaand (lid zonder partner) lid; hij vindt het woord “alleen-lid” beter. Als daarna op de vraag van de voorzitter of er bezwaren, dan wel op- of aanmerkingen onder de leden zijn, geen verdere reacties komen, verklaart Cees deze punten als aangenomen bestuursbeleid.

Een zorgvuldig geheimgehouden missie van bestuur en leden wordt daarna onthuld: Anton en Hannie Blok worden benoemd tot Erevrienden, als blijk van waardering voor hun inzet in het eerste decennium. Uiteraard gaat dit vergezeld van enige beloningen in natura: een bronzen beeldje “Chapeau”, een oorkonde waarop het feit wordt gememoreerd, een kistje wijn en natuurlijk een mooi boeket. Anton zegt heel vereerd te zijn en dat Hannie en hij de werkzaamheden met veel plezier te doen. Hij bedankt alle Vrienden voor deze onderscheiding.
Cees geeft aan dat het begrip Erevrienden legaal zal worden gemaakt; deze vraag is ook uit de leden ontvangen, waarop Anton stelt dat er geen hoge kosten voor moeten worden gemaakt.

11. BESTUURSVERKIEZING.
Onze huidige vicevoorzitter, Pieny Meester is aftredend; Cees dankt haar voor haar bijdragen tijdens zes jaar in het bestuur. Pieny zal, in die functie, worden opgevolgd door Elly Hummelman. Het bestuur heeft voorgesteld om Hanny Beins te benoemen in deze vacature.
Hanny Beins wil haar voordracht graag zelf toelichten en krijgt vervolgens het woord.
Zij geeft aan dat zij heel graag wil meedraaien in het bestuur; niet als voorzitter, maar wel als gewoon lid en het lijkt haar geweldig haar handen te laten wapperen voor deze fantastische club.
Er zijn geen voorstellen van medekandidaten ontvangen en ook de vergadering stemt van harte in met deze benoeming. Beide dames ontvangen een boeket.

12. BENOEMING VOORZITTER.
Ook voorzitter Cees van Rantwijk heeft er een termijn van 6 jaar in het bestuur opzitten; het eerste jaar als lid, daarna als voorzitter. Het bestuur stelt voor om in zijn plaats Joke Otto te benoemen.
Ook Joke vraagt het woord en wil zichzelf graag even voorstellen door een korte levensloop te delen met de aanwezigen. Zij verheugt zich op haar plaats in het bestuur.
Ook op de voordracht van Joke heeft niemand zich opgegeven als medekandidaat; er is wel een machtiging ontvangen van Janna en Hans van den Oever en Margreet Sprik. De aanwezigen zijn het – ook hier – eens met het voorstel van het bestuur. Zowel Cees als Joke nemen bloemen in ontvangst.
Als nieuwe voorzitter vraagt Joke aan Cees of hij deze vergadering wel verder wil afhandelen.

De zojuist afgetreden voorzitter wil graag nog even benadrukken dat er enige onduidelijkheden zijn in mogelijke wijzigingen van e-mailproviders. Met name bij orange en wanadoo. Hij vraagt de leden hier zelf attent op te zijn en eventuele veranderingen zelf door te geven aan het secretariaat. Vanuit het bestuur zal niets – automatisch – in de bestanden worden gewijzigd.
Op de vraag van Cees of er nog verdere vragen of opmerkingen onder de leden zijn wordt niet gereageerd.

14. SLUITING VAN DE VERGADERING.
Cees sluit de vergadering, dankt de aanwezigen voor hun komst. Hij zegt dat de viering van het tweede lustrum van de Vrienden nu officieel is begonnen en wenst iedereen veel plezier op deze bijzondere dag.