Verslag 10de ledenvergadering

(Bijgewerkt op: 17-10-2011)

Verslag van de 10ste Ledenvergadering d.d. 06 september 2011, in De Zalm in Gouda, aanvang 10.45 uur.

Aanwezig zijn:
Koos en Paula Aartsen, Ruud en Hannie Beins, Herman Blees en Inge te Riet Scholten, Anton en Hannie Blok, Joop Boere, Hans en Hendry Bommer, John Brandenburg, Heerke Brouwer, Wim en Esther Clement, Gerard en Emmy Couvreur, Huib Dingen, Cees en Ria Dros, Jacques den Dulk, Anneke van Eembergen, Pauline Goedegebuure, Gerret en Aly Goossen, Gerard en Gerry Grachten, Anja Groenenboom, Cor de Haan, Jerina Helmerhorst en Fred van Ommen, Arjen en Cocky Henning, Lia Hooijmans, Elly Hummelman en Peter Silbermann, George en Jorine Ioannides, Piet en Reiny de Jong, Rietje van Kampen, Ton en Jenny Kenter, André en Anne Kok, Piet en Tine Kuijs, Anke van der Linden, Ad van Maaren, Pieny Meester, Ben en Han Mobron, Theo Nijssen, Frank Oostdam, Guus en Joke Otto, Leendert en Cisca Parlevliet, Frank Paumen, Dick en Katja van der Ploeg, Piet Polman, Dick Postma, Joop en Joke Prins, Cees en Loek van Rantwijk, Leo en Fernanda Schepens, Margreet Sprik, Cees van der Starre, Jan Steijn, Han Stork, Rob en Lia Stroober, Leo en Ineke Verburg, Ria Verkerk, Anneke Vink, Bob en Tineke Witlam, Bea van ’t Zand, Lies de Zwart. (87)

Afwezig met voorbericht:
Ad en Anneke Bos, Jeanette van den Broek, Daan en Aadje de Haas van Dorsser, Henk en Marianne Jansen, Els Jansen, Piet en Ineke Jongens, Lenie Kloosterziel, Leo en Wil Knigge, Kees Moerenburg en Bram Mulderij, Hans en Janna van den Oever, Jacqueline Postma, Simon de Ruiter, Wim en Annie Signer, Margriet Smith – Muller, Len Steijn, Letty Stork, Ger Swinkels. (25)

1. OPENING
Voorzitter Cees van Rantwijk opent de vergadering door iedereen welkom te heten en zijn vreugde uit te spreken over het feit dat 87 leden zich aangemeld hebben voor deze bijeenkomst, ongeveer de helft van het aantal leden! Weliswaar is niet iedereen al gearriveerd – waarschijnlijk door de werkzaamheden aan de wegen in de Goudse binnenstad. Hij memoreert het overlijden van Rietje Mossel in maart van dit jaar. Helaas heeft het bestuur ook bericht ontvangen van het overlijden van Sophia de Ruiter enkele dagen voor deze vergadering. Hij vraagt de aanwezigen, voor zover mogelijk staande, deze overleden Vrienden te gedenken tijdens een aantal minuten stilte.
Vervolgens worden de leden van bestuur en evenementencommissie voorgesteld, gevolgd door de aanwezige, nieuwe Vrienden: Ad van Maaren, Hans en Hendry Bommer, Heerke Brouwer, Cor de Haan en Huib Dingen. De overige nieuwe leden: Hanna Brouwer, René Klawer en Angela Cheung, Roelof de Jong en Fons van Meijgaarden, Suzanne de Haan, Kees Moerenburg en Bram Mulderij zijn niet aanwezig.

2. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
De secretaris Anke van der Linden deelt mee dat er geen ingekomen stukken zijn en dat eventuele mededelingen via de Nieuwsbulletins aan de leden kenbaar worden gemaakt. Wèl wijst zij er op dat er – voor de geïnteresseerden – nog kopieën van de vergaderstukken beschikbaar zijn en vraagt de leden hun stem uit te brengen op de foto’s die achter in de zaal liggen uitgestald in het kader van de fotocompetitie.

3. VERSLAG VAN DE 9e LEDENVERGADERING d.d. 07 september 2010
De voorzitter wijst de leden op een fout in het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering in Delft. Op pagina 5 onder punt 11 staat onder Verkiezingsprocedure en aftreedschema evenementencommissie: “Tijdens de algemene ledenvergadering in 2006 is door de algemene ledenvergadering toestemming verleend…. etc”. Dit moet echter zijn: Tijdens de bestuursvergadering van 26 oktober 2006 heeft het bestuur besloten tot het volgende aftreedschema van de evenementencommissie….. etc”.
Behalve deze wijziging in het verslag worden deze notulen door de vergadering goedgekeurd.

4. TERUGBLIK OP HET VERENIGINGSJAAR 2010-2011 door de voorzitter

 • Uitwisselen van informatie:
  Er werden:

  • 7 Nieuwsbulletins uitgegeven,
  • 2 Vriendenborrels gehouden, één in Utrecht in december 2010 aantal deelnemers 20 en één in Amsterdam in juni 2011 voor 11 Vrienden
  • Hobby’s van Vrienden geïntroduceerd, een nieuwe rubriek in het Nieuwsbulletin, waarbij leden gevraagd wordt een kort verhaaltje te vertellen of te schrijven dat vervolgens in een Nieuwsbulletin wordt gepubliceerd.
 • Organiseren van toeristische activiteiten:
  • Algemene Ledenvergadering in Delft (september 2010), aantal deelnemers 64
  • Herfsttintentoer, Vaassen (oktober 2010), aantal deelnemers 50
  • Magie Egypte, Leiden (december 2010), aantal deelnemers 22
  • Kunst Exclusief, Hoevelaken (januari 2011), aantal deelnemers 25
  • Picasso, Amsterdam, (maart 2011), aantal deelnemers 15
  • Reünie Kasteel Engelenburg, Brummen, (april 2011), aantal deelnemers 57
  • Jeu de boulesdag, Lage Vuursche (mei 2011), aantal deelnemers 39
  • Groningen, Groningen, (juni 2011), aantal deelnemers 37
 • Organiseren golftoernooien:
  • Osnabrück, (september 2010), aantal deelnemers 18
  • Brummen, (april 2011), aantal deelnemers 14
  • Mierlo, (juli 2011), aantal deelnemers 10
 • Deelname aan de fotocompetitie:
  • Berlijn, (augustus 2010), aantal deelnemers 6, aantal foto’s 20
  • Algemene Ledenvergadering Delft, (september 2010), aantal deelnemers 1, aantal foto’s 5
  • Herfsttintentoer, (oktober 2010), aantal deelnemers 7, aantal foto’s 32
  • Kunstexclusief, (januari 2011), aantal deelnemers 1, aantal foto’s 5
  • Reünie Brummen, (april 2011), aantal deelnemers 7, aantal foto’s 28
  • Jeu de boulesdag, (mei 2011), aantal deelnemers 3, aantal foto’s 13
  • Groningen, (juni 2011), aantal deelnemers 6, aantal foto’s 27
 • Het gebruik van de website:
  • Het aantal raadplegingen bedraagt op dit moment 7150. Vorig jaar was de stand van het aantal raadplegingen 5500. Dit betekent 1650 raadplegingen, m.a.w. gemiddeld 8 raadplegingen per Vriend.
  • Nieuw is de plaatsing van de logo’s van de sponsoren van de evenementen in het Jubileumjaar, met als doelstelling vergroting van de naamsbekendheid en wellicht de omzet.
 • Ontwikkeling van het aantal leden:
  • Het ledental is ongeveer gelijk gebleven (192).
  • Het # nieuwe leden is 14.
  • Het # leden dat we in de loop van het jaar zijn kwijtgeraakt bedraagt 11.

5. EVENEMENTENPROGRAMMA JUBILEUMJAAR 2012
(aan de hand van een powerpointpresentatie door de voorzitter van de Evenementencommissie)
Anton Blok heeft, samen met Cees van Rantwijk, een powerpointpresentatie gemaakt van de evenementen die in het jubileumjaar 2012 zullen plaatsvinden. Het geheel is buitengewoon uitnodigend. Het gehele programma is ook weer in boekvorm geprint en wordt in de pauze uitgedeeld.

 • 12 januari 2012: Feestelijke opening jubileumjaar met een receptie en lunch in Hotel – Restaurant De Kastanjehof in de Lage Vuursche
 • 23 t/m 27 maart 2012: Cruise met de Rhine Princess
 • 12 april 2012: De Gouden Eeuw van China in Assen, gecombineerd met golftoernooi
 • 23 mei 2012: Landgoedbezoek in stijl: De Wiersse in Lentetooi
 • 26 juni 2012: Jeu de boulesdag in de Lage Vuursche
 • 12 juli 2012: Vriendenborrel in Utrecht
 • 05 augustus 2012: Varend corso in het Westland
 • 07 september 2012: Algemene Ledenvergadering en feestelijk jubileumgala in Nunspeet, gecombineerd met golftoernooi
 • 14 t/m 18 oktober 2012: Busreis naar de Elzas, gecombineerd met golftoernooi
 • 12 december 2012: 12.12.12, Feestelijke afsluiting van het jubileumjaar met een Kerstlunch in Maarn

Anton vraagt aan de leden voor het komende jaar als eerste al deze data in de agenda te zetten en vervolgens pas de vakantieperiode vast te stellen. Hij rekent op een grote opkomst bij de evenementen in het jubileumjaar.
Hij vraagt vooral aandacht voor één der hoogtepunten, de reünie a.b.v. de geheel gerenoveerde Rhine Princess, dit keer gedurende 5 dagen van Arnhem naar Antwerpen. Om een beeld te krijgen van de animo voor de cruise is besloten een vroegboekvoordeel bij inschrijving vòòr 15 september a.s. te verlenen; de aanbetaling dient dan evenwel ook vòòr 31 oktober 2011 door de penningmeester ontvangen te zijn. Tijdens de vergadering blijkt dat er gezonde belangstelling is; op de ter plaatse uitgereikte uitnodigingen voor de cruise worden die dag en de dag erna totaal 37 inschrijvingen ontvangen. De niet-aanwezige leden zullen op 08 september per mail of post een uitnodiging ontvangen.
Een ander niet-te-missen evenement is de Algemene Ledenvergadering op 07 september 2012, de datum waarop het precies 10 jaar geleden zal zijn dat de vereniging werd opgericht. De invulling van de dag zal iets anders zijn dan gewoonlijk: de vergadering zal ’s middags plaatsvinden en gevolgd worden door een feestelijk gala met mogelijkheid tot overnachten, en dat alles in een bekend etablissement, Sandton Hotel Vennendal in Nunspeet.
Met betrekking tot de golfevenementen vertelt George Ioannides vervolgens dat er voor 2012 een drietal toernooien gepland staan in samenhang met andere evenementen, zoals uit bovenstaand schema blijkt. Daarnaast zal de toer langs de Vriendengolfbanen worden vervolgd, waarbij de leden op toerbeurt gastheer/vrouw zijn. Hij vraagt in dat verband nog aandacht voor het aanstaande toernooi op 29 september in Bergschenhoek.

6. FINANCIEEL JAARVERSLG 2010
(door de penningmeester)

 • Financiële rapportage
  Alle financiële stukken behorende bij het financieel verslag zijn tevoren naar de leden toegezonden.
  Penningmeester Wim Clement geeft ter plekke nog een uitleg over de verschillende posten hierop.
  Op de vraag van George Ioannides over de nog openstaande post bij de contributies van € 70,– meldt de penningmeester dat dit een erezaak is geworden dit bedrag alsnog van deze leden te incasseren.
 • Verklaring door de kascommissie
  De voorzitter van deze commissie, Theo Nijssen, verklaart, samen met Peter Silbermann de verslaglegging van de financiën te hebben gecontroleerd en te hebben geconstateerd dat deze zeer zorgvuldig en duidelijk was gevoerd. Hij leest daarna staande de vergadering de verklaring van de Kascommissie voor.
 • Dechargeverlening aan het bestuur voor het gevoerde beleid
  De vergadering besluit hierop het bestuur decharge te verlenen.

7. FINANCIEEL VOORTGANGSVERSLAG 2011

 • Rapportage 1 januari t/m 31 juli 2011
  De penningmeester wijst er – wellicht ten overvloede – op dat het overzicht der financiën over 2011 een verslaglegging is tot 01 augustus van dit jaar. Ook de vergelijking zijn per gelijke termijnen opgesteld.
 • Samenstelling kascommissie 2011
  De Kascommissie voor het komende jaar zal bestaan uit Peter Silbermann en Dick van der Ploeg. Op de vraag naar een reservelid laat Koos Aartsen weten hiervoor beschikbaar te zijn.

8. BEGROTING 2012
De penningmeester geeft een toelichting van de begroting 2012.
Op de eerste pagina van het financiële voortgangsverslag 2011 staat ook de begroting voor 2012.
Gerard Couvreur wil weten of de contributie voor 2012 nog moet worden vastgesteld. Het antwoord hierop is nee, want in de Algemene Ledenvergadering 2010 is deze voor 2 jaar vastgesteld.

9. LEDENWERVING
Anke van der Linden doet verslag van de uitgevoerde werkzaamheden en resultaten in het kader van actieve ledenwerving.
De secretaris Anke van der Linden stelt dat het op peil houden van, c.q. vergroten van het ledenbestand een moeizame zaak is. Af en toe worden er uit de leden namen van belangstellenden gestuurd. Met name – en dank – memoreert zij al de energie die hierin gestoken wordt door Peter Silbermann die zòveel mensen uit de reiswereld kent en hen op de interesse voor het lidmaatschap aanspreekt.
Ook vraagt zij bijzondere aandacht voor het artikeltje in het laatste Nieuwsbulletin “Een Vriend voor de Vrienden” waarin de leden wordt gevraagd als cadeau aan het bestuur daarvoor in aanmerking komende mensen in hun omgeving onze vereniging aan te prijzen en hen te vragen naar eventuele belangstelling.
Ton Kenter vraagt waarom er zo krampachtig naar 200 leden wordt toegewerkt; hij stelt kwaliteit boven kwantiteit.

10. BESTUURSVERKIEZING

 • (Her-)benoeming van bestuursleden en leden der evenementencommissie. Het bestuur heeft besloten het schema van de benoeming van de leden in de Evenementencommissie als volgt te wijzigen: de voorzitter wordt benoemd voor 4 jaar; de overige leden voor elk 3 jaar en m.i.v. de Algemene Ledenvergadering van 2010.
 • Leendert en Anke zijn aftredend, maar hebben beiden aangegeven nog 2 jaar in hun huidige functie beschikbaar te willen blijven.
  De vergadering geeft d.m.v. acclamatie haar fiat voor het verlengen van de bezigheden van Leendert Parlevliet en Anke van der Linden voor nog eens 2 jaar.

11. UITSLAG FOTOCOMPETITIE 2010 – 2011
De fotocompetitie heeft helaas niet gebracht wat het bestuur ervan verwacht had, zo vertelt de voorzitter de aanwezigen. Het aantal deelnemers is heel beperkt en de inzenders zijn altijd dezelfden. De kosten verbonden aan deze activiteit zijn – vergelijkenderwijs – tamelijk hoog. Dat alles heeft het bestuur doen besluiten de fotocompetitie met onmiddellijke ingang niet langer te continueren.
Cees bedankt de fotojury: voorzitter Maarten Hoek en de leden Fernanda Schepens en Jan Steijn voor hun vakkundig oordeel in het verleden.
Tenslotte wordt de prijs van de beste foto van het afgelopen Vriendenjaar, voor de laatste keer uitgereikt door Fernanada Schepens. De winnaar is de foto van de “handen-met-ballen” (van Piet Kuijs) en genomen door Hannie Blok tijdens de Jeu de boulesdag.
De prijs is een “Vriendenvoucher” van € 25,– te besteden aan deelname van een ander Vriendenevenement.

12. Rondvraag en wat verder ter tafel komt

 • Anton Blok meldt dat zich inmiddels meer dan 30 Vrienden hebben aangemeld voor de Herfsttintentoer op donderdag 27 oktober in Boshuis Drie.
  Belangstellenden wordt gewezen op een maximum voor dit evenement, dus haast U.
  Vervolgens zal er dan dit jaar alleen nog de Vriendenborrel plaatsvinden, zoals gebruikelijk in Lokaal de Reünie in Utrecht en wel op donderdag 15 december.
 • Ton Kenter wil graag zijn complimenten overbrengen aan de Evenementencomissie- samenstellers van het buitengewone programma voor het jubileumjaar 2012.
 • Piet Polman vraagt of het fenomeen om tegen gereduceerde tarieven (op korte termijn) nog voordelig te kunnen boeken bij reisorganisaties.De voorzitter antwoordt dat dit niet meer het geval is. Het contact met reisorganisaties is gereduceerd tot nul en velen hiervan hebben hun bedrijf verkocht of zijn gefuseerd.
 • John Brandenburg refereert aan het artikel onder Vriendenpost dat in Nieuwsbulletin nr. 82A is vermeld m.b.t. zijn verblijf in Hotel Bergse Bossen in Driebergen. Hij benadrukt dat het een normaal hotel is met – ook – twee kamers voor minder valide gasten. Hij is – zoals reeds aangegeven in het Nieuwsbulletin – gaarne bereid nadere informatie te verstrekken.
 • Frank Oostdam, als directeur van de ANVR, tenslotte getuigt vervolgens van zijn jaloezie m.b.t. de opkomst op deze vergadering. Hij hoopt dat de Vrienden de vereniging blijven koesteren. Ook geeft hij aan gaarne te willen meewerken aan het verhogen van het ledental door publicatie onder de leden van de ANVR.
 • Pauline Goedegebuure vraagt daarop ook of dit kan door sponsorschap, waarop Cees van Rantwijk antwoordt dat de ANVR op diverse vlakken onze vereniging al ondersteunt. In de eerste plaats door altijd weer gastheer te zijn voor vergaderingen van bestuur en evenementencommissie en door aanzienlijke bijdragen aan het jubileumfonds.

13. Sluiting
Cees van Rantwijk sluit de vergadering door het bedanken van de aanwezigen voor hun komst en inbreng en hen verder een prettige dag te wensen.