Verslag 8ste ledenvergadering

(Bijgewerkt op: 30-05-2011)

Verslag van de 8ste Ledenvergadering d.d. 8 september 2009, aanvang 10.45 uur in Hotel New York in Rotterdam

 

Aanwezig zijn:
Koos en Paula Aartsen, Lex Balm, Anton en Hannie Blok, John Brandenburg, Jeanette van den Broek, Anne en Clara Bruinsma, Wim en Esther Clement, Gerard en Emmy Couvreur, Jacques den Dulk, Anneke van Eembergen, Pauline Goedegebuure, Gerard en Gerrie Grachten, Anja Groenenboom, Dick de Groot en Wilma Eveleens, Daan de Haas van Dorsser, Jerina Helmerhorst en Fred van Ommen, Arjen en Cocky Henning, George Ioannides, Els Janssen, Ton Kenter, Leny Kloosterziel, Anke van der Linden, Pieny Meester, Ben en Han Mobron, Rens en Anne Molenkamp, Hans en Janna van den Oever, Frank Oostdam, Guus en Joke Otto, Leendert en Cisca Parlevliet, Frank Paumen, Dick en Katja van der Ploeg, Dick Postma, Cees en Loek van Rantwijk, Simon de Ruiter, Leo en Fernanda Schepens, Wim en Annie Signer, Margreet Sprik, Frans Staal, Han en Letty Stork, Rob en Lia Stroober, Ger Swinkels, Leo en Ineke Verburg, Ria Verkerk, Marijke Vink, Bob en Tineke Witlam, Bea van ’t Zand en Lies de Zwart. (70)
Annuleringen : 7; no shows: 5.

Afwezig met bericht van verhindering zijn:
Rob en Joke Alferink, Jan en Sonja Baks, Frans en Laila Bastinck, Ruud en Hannie Beins, Herman Blees en Inge te Riet Scholten, Joop Boere, Jacques en Annemiek de Bruin, Jan en Mieke De Kleermaeker, Romana Engeman, Ben en Ada Ernsting, Klaas en Annick van der Geest, Gerret en Aly Goossen, Maarten en Bep Hoek, Elly Hummelman en Peter Silbermann, Jorinne Ioannides, Henk en Marianne Jansen, Leo en Wil Knigge, Ko en Thea Konijn, André en Anne Kok, Piet en Tine Kuijs, Rietje Mossel, Jan en Jeanne Mudde, Piet Polman, Jacqueline Postma, Hans en Ingunn Reinke, Wim en Trudy Siebers, Ben en Wil Smit, Aty Spaans, Dick en Maartje Steur, Jan en Len Steijn, Theo Thijssen en Margriet Smith-Muller, Hans en Netti de Waard (57).

1. OPENING
Om precies 10.45 uur opent voorzitter Cees van Rantwijk de vergadering door alle aanwezigen welkom te heten en direct een moment van stilte te vragen om de Vrienden die ons in het afgelopen verenigingsjaar zijn ontvallen te herdenken: René Schoonbrood overleed op 01 juni, Jan Kloosterziel op 11 juli en Math Meester op 18 juli van dit jaar. Hij vraagt de Vrienden die in het afgelopen verenigingsjaar zijn toegetreden om op te staan, zodat er met hun kan worden kennis gemaakt en verwelkomt speciaal een paar supersenioren: Jacques den Dulk en Simon de Ruiter. Na het uitspreken van zijn vreugde over de grote opkomst wordt het bestuur met naam en functie voorgesteld aan de aanwezigen.

2. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
De secretaris Anke van der Linden geeft aan de laatste ingekomen berichten en mededelingen reeds per mail of brief te hebben verspreid. Er is alleen nog een tip van Arjen en Cocky Henning ontvangen, waarin zij wijzen op de website “Seniorweb”. Deze is heel duidelijk en gebruiksvriendelijk voor onze leeftijdscategorie. (Zoals tijdens de vergadering toegezegd wordt er een bijlage bij deze notulen met meer info meegezonden.)

3. VERSLAG VAN DE 7e ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 09 SEPTEMBER 2008
De notulen van de vorige algemene ledenvergadering worden ongewijzigd goedgekeurd.

4. TERUGBLIK OP HET VERENIGINGSJAAR 2008 – 2009
In de bijlage wordt de verhandeling van Cees van Rantwijk meegezonden.

5. EVENEMENTENPROGRAMMA 2010
Anton Blok, voorzitter van de evenementencommissie, memoreert dat deze dag als thema het 400-jarig bestaan van de betrekkingen tussen Nederland – USA heeft meegekregen en dat de festiviteiten daaromheen precies deze dag een aanvang zullen nemen. Hij heeft een programmaboekje gemaakt met de plannen voor 2010 en dat wordt uitgereikt. In het kort wordt daarna de inhoud doorgenomen, met een voorbehoud dat er mogelijk nog enige wijziging in de details kunnen plaatsvinden. De afwezige leden zullen ook in het bezit worden gesteld van dit programma.

6. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2008
De door de vorige penningmeester Dick van der Ploeg geproduceerde jaarcijfers 2008 worden door de huidige penningmeester Wim Clement aan de vergadering voorgelegd. De Verklaring van de Kascommissie is, samen met de agenda van deze vergadering, in een eerder stadium naar de leden verzonden. Bij afwezigheid van het aftredende commissielid Ton Kenter, wordt de verklaring van de Kascommissie door het andere lid, Leo Verburg, voorgelezen. Aansluitend wordt er met algemene stemmen decharge voor het gevoerde financiële beleid verleend.

7. FINANCIEEL VOORTGANGSVERSLAG 2009
Ook van de rapportage over de periode 01 januari 2009 t/m 31 augustus 2009 en de Eindejaarsverwachting hebben de leden al kennis kunnen nemen. Wim Clement wijst erop dat het onder Contributies genoemde bedrag van € 4.480,00 een pro rata bedrag is, d.w.z. tot en met 31 augustus 2009.
Koos Aartsen is het opgevallen dat voor de Jeu de Boulesdag – in verhouding tot de kosten voor de overige evenementen – een heel hoog bedrag is uitgegeven en wil daar graag een verklaring voor. Anton Blok legt uit dat daar twee redenen aan ten grondslag liggen: Er was gegronde reden om aan te nemen dat deze nieuwe activiteit -“onbekende sport” – laagdrempelig moest zijn omdat er anders mogelijk niet zoveel belangstelling voor zou zijn. De prijs van dit evenement is daarom extra laag gehouden. In verband met mogelijk minder goed weer was het daarnaast van belang om exclusiviteit in ’t Hooge Erf te hebben. Bij 50 personen was dat geen probleem geweest, maar helaas waren er minder leden aanwezig. Inmiddels is wel gebleken dat het een zeer geslaagde dag was die zeker een vervolg zal krijgen en dan tegen een “aangepaste” prijs. Deze verklaring vindt goedkeuring bij Koos en de overige aanwezigen.

8. BEGROTING 2010
De penningmeester wijst erop dat de begroting van 2010, tot zijn spijt, een tekort van € 1006,00 aangeeft. Mogelijk zal de contributie, die altijd nog onveranderd € 35,00 p.p.p.j. bedraagt, met ingang van 2011 verhoogd moeten worden. Dick van der Ploeg meent even te begrijpen dat dit al in 2010 gaat gebeuren, maar de penningmeester legt uit dat alleen een verhoging zal plaatsvinden wanneer de extra reserve verdwenen is. De begoting 2010 wordt door de leden ongewijzigd goedgekeurd.

De leden van de Kascommissie voor het komende jaar zijn Leo Verburg en Theo Nijssen. Joop Boere is reservelid. Er is overleg geweest met betrokkenen.

9. LEDENWERVING
De voorzitter vraagt toestemming aan de vergadering om een actief beleid te gaan volgen om meer nieuwe leden te werven. Hiertegen bestaat geen bezwaar bij de vergadering.

10. BESTUURSVERKIEZING
Dit jaar zijn Gerard Couvreur en George Ioannides uittredend uit het bestuur. Beiden zijn sedert het begin van de vereniging in 2002 betrokken geweest bij alle activiteiten.
Cees dankt hen voor hun inbreng gedurende al deze jaren en kondigt aan op een later tijdstip in het bestuur nog gepast afscheid te zullen nemen; zij blijven nog wel lid van de evenementencommissie. De aanwezige Vrienden bedanken de scheidende bestuursleden met een warm applaus.
Vervolgens meldt de voorzitter dat het bestuur heeft overlegd om geen vervangende bestuursleden te benoemen. Om te beginnen zijn de scheidende leden praktisch onvervangbaar, maar ook hebben de huidige leden meer tijd en zijn bijna altijd voltallig op de vergaderingen aanwezig, zodat besluitvorming kan plaatsvinden. Het bestuur zal vanaf nu bestaan uit max. 7 functionerende leden, waarvan min. 5 aanwezig op vergaderingen, steeds vergezeld van de voorzitter van de evenementencommissie. Het voorstel wordt bij acclamatie aangenomen.

11. FOTOCOMPETITIE
De vergadering wordt kort gestaakt om de aanwezigen die nog niet gestemd hebben op de winnende foto uit de fotocompetitie 2008-2009 alsnog gelegenheid te geven hun keuze te maken. In de loop van het jaar is er door de jury, bestaande uit Maarten Hoek (voorzitter), Sonja Baks en Jan Steijn, uit de ingezonden foto’s per evenement een 1e, 2e en 3e prijs gekozen. Uit de 5 eerste prijzen wordt door de vandaag aanwezige Vrienden nu de algemeen winnaar aangewezen. Loek van Rantwijk is de gelukkige met haar prachtige foto van een door witte rozen omrande oude deur, genomen tijdens de Loire reis. Zij krijgt door George Ioannides de prijs – haar winnende foto op canvas – overhandigd. Loek gefeliciteerd ! De voorzitter spreekt de wens uit dat er in de komende tijd meer leden – waarvan er velen de camera hanteren – foto’s zullen insturen.

12. RONDVRAAG
Anneke van Eembergen vraagt of zij goed heeft begrepen dat Gerard en George niet worden vervangen. Cees bevestigt dit maar geen aan dat beiden nog wel lid van de evenementencommissie blijven.
Frank Paumen biedt zijn medewerking aan bij het werven van meer leden Hij stelt voor via de site van TourPRess hieraan aandacht te besteden en daarnaast ook een artikel in ANVR View te plaatsen. Desgevraagd geeft Frank Oostdam, directeur van de ANVR aan dat een prima idee te vinden.
Vervolgens neemt hij zelf het woord en onthult dat hij jaloers is op de grote opkomst op deze vergadering. Dat is – tegenwoordig – op de ANVR vergaderingen wel anders. Hij geeft aan hoe bijzonder en dynamisch hij de bedrijfstak de afgelopen twee jaar heeft ervaren en vertelt dat er op alle mogelijke fronten aan vernieuwing en vooruitgang wordt gewerkt. Helaas wordt de reiswereld nu geconfronteerd met zware tijden door omzetverliezen van wel 15% en hij verwacht dat verschillende van hun leden nog voor onoplosbare problemen zullen worden gesteld. Toch zal deze sanering over enkele jaren ook wel weer zijn voordelen zal opleveren. De hernieuwde banden tussen de ANVR en de Vrienden vindt hij heel positief en hij zal gaarne ook in de toekomst alle medewerking verlenen bij het steunen van de vereniging van de Vrienden. Tot nu toe gebeurde dit al door te faciliteren bij vergaderingen van bestuur en evenementencommissie – waarvoor ook via deze weg nog eens onze dank – en nu bij het werven van nieuwe leden.
Koos Aartsen wil nog graag de eisen weten voor het toetreden tot de vereniging. Voorzitter Cees zegt dat die in de statuten staan vermeld en kunnen worden nagelezen op de website. In principe is het mogelijk om lid te worden wanneer er een functie op directie of managersniveau bij de ANVR of een aangesloten lid is vervuld. En dat geldt voor zowel werkenden als niet meer werkenden.
Jacques den Dulk wil de Vrienden graag de groeten van zijn Jopie overbrengen; door toenemende dementie heeft zij helaas voortdurende zorg nodig die Jacques voor het grootste deel als mantelzorger voor zijn rekening neemt. Hij prijst zich gelukkig dat zijn dochter vandaag haar moeder zal verzorgen waardoor hij weer een dag in ons midden kan zijn. Jopie: je krijgt de hartelijke groeten terug van al – ook jouw – Vrienden!
Gerard Couvreur meldt tenslotte een nieuwe prijsvraag overwogen te hebben: die van het mooiste kale hoofd. Omdat er bij hem nog maar een kleine tonsuur te zien is, wordt dit plan nog even uitgesteld. Dan vraagt hij aandacht voor een in ons midden aanwezige jarige: Fernanda Schepens. Onder gezang wordt haar door Emmy Couvreur een corsage opgespeld en een bon-voor-een-bloemtje-voor-later overhandigd.

13. SLUITING
De voorzitter dankt een ieder voor zijn of haar aanwezigheid en sluit met de wens voor een aangenaam vervolg van de dag, de vergadering.