Verslag 7e ledenvergadering

(Bijgewerkt op: 30-05-2011)

Verslag van de 7e Ledenvergadering d.d. 9 september 2008, aanvang 10.30 uur in het Jheronimus Bosch Art Center in ’s Hertogenbosch

 

Aanwezig zijn:
Ruud en Hannie Beins, Herman Blees en Inge te Riet Scholten, Anton en Hannie Blok, Joop Boere, John Brandenburg, Wim en Esther Clement, Gerard en Emmy Couvreur, Jan en Mieke De Kleermaeker, Anneke van Eembergen, Gerret en Aly Goossen, Gerard en Gerrie Grachten, Anja Groenenboom, Arjen en Cocky Henning, Pierre en Anne-ke Huilmand, George en Jorine Ioannides, Els Janssen, Piet en Tine Kuys, Anke van der Linden, Ben en Han Mobron, Rietje Mossel, Joke Otto, Dick en Katja van der Ploeg, Cees en Loek van Rantwijk, Leo en Fernanda Schepens, Wim en Annie Signer, Margreet Sprik, Han en Letty Stork, Rob en Lia Stroober, Leo en Ineke Verburg, Willemien Wagner – van Haaften.

1. OPENING
Voorzitter Jan De Kleermaeker opent de vergadering met een woord van welkom. Vervolgens vraagt hij de aanwezigen de Vrienden die in het afgelopen verenigingsjaar zijn overleden te herdenken: Jan Buijink op 26 december 2007, Stan Dijkstra op 31 december 2007 en Hans Bergman op 17 januari 2008.

2. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
De secretaris meldt dat er een kaart voor de zieke Vrienden Hennie van Kampen en Jan Kloosterziel op de bestuurstafel klaar ligt en vraagt allen hierop hun naam te zetten.
Ook meldt zij dat er enveloppen klaar liggen van één der leden met activiteiten buiten de vereniging om.

3. VERSLAG VAN DE 6e ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 07 SEPTEMBER 2007
Het verslag wordt zonder wijziging goedgekeurd.

4. MEDEDELINGEN VAN DE VOORZITTER
De toespraak van de voorzitter wordt als bijlage meegezonden.

5. FINANCIËN
Penningmeester Dick van der Ploeg wijst erop dat met het laatste nieuwsbulletin nr. 61 de stukken betreffende de balans per 31 december 2007, de jaarrekening over 2007, het te verwachten resultaat over 2008 en de begroting 2009 aan de leden zijn toegezonden.
Tevens is de financiële ontwikkeling in 2008 met als belangrijkste post de evenementen toegelicht.
Hij wijst erop dat de evenementen opnieuw voordeliger zullen uitkomen dan in de begroting voor 2008 werd verondersteld Het zelfde was in 2007 het geval. Daardoor is de verwachte ontwikkeling van het Kapitaal gunstiger dan verwacht, hetgeen leidt tot opnieuw een toename van de vrije reserve. Terwijl in het verleden besloten is dat een reserve van van één jaar contributie voldoende is. Er is dus geld beschikbaar voor meer activiteiten.
De begroting voor 2009 kan nog niet verder gespecificeerd worden door de Evenementencommissie.

Al deze feiten bij elkaar genomen is dan ook de reden dat wij de leden adviseren het voorstel van het bestuur om de contributie voor het volgende kalenderjaar niet te verhogen, en te handhaven op Euro 35,– p.p. te steunen.

Helaas heeft het niet verzenden van nota’s voor de contributie– er werd in december een aantal keren in het nieuwsbulletin verzocht de kosten over te maken – niet het beoogde resultaat. De penningmeester geeft aan dat in 2009 een officiële nota over de post zal worden gestuurd.
Overigens zijn inmiddels alle openstaande vorderingen opgelost.
Er zijn geen vragen over de begroting.
Tenslotte meldt de penningmeester dat de verklaring van de kascommissie is ontvangen.

6. VERSLAG KASCOMMISSIE
Door omstandigheden zijn de vorig jaar benoemde leden van de Kascommissie Ton Kenter en Theo Nijssen beiden afwezig. Het reservelid, Leo Verburg, heeft, samen met Ineke Verburg, deze taak nu waargenomen. Leo leest de verklaring van de commissie voor en stelt voor de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid voor het jaar 2007. Aldus wordt besloten. De verklaring van de Kascommissie is bijgevoegd; een getekend exemplaar is in het bezit van het bestuur.

7. BENOEMING KASCOMMISSIE VOOR HET 7e VERENIGINGSJAAR
Voor volgend jaar zal de Kascommissie bestaan uit Leo Verburg, Ton Kenter, met als reserve Joop Boere. Buiten de vergadering is Joop Boere vervangen door Theo Nijssen. Joop stelt zich beschikbaar als reservelid van de Kascommissie voor het volgend jaar.

8. EVENEMENTENCOMMISSIE
Deze commissie is twee maanden geleden bijeen geweest, zo meldt commissievoorzitter, Anton Blok. Een overzicht met alle activiteiten voor 2009 zal hij, na zijn toelichting, ronddelen en wordt – eveneens als bijlage van deze notulen – meegezonden.

De toelichting luidt:

 • WINTERWANDELING in de Loonse en Drunense duinen op donderdag 22 januari 2009. Er wordt voornamelijk door bos gewandeld – weinig zandduinen.
 • EGYPTEREIS vertrek 08 resp. 12 maart 2009, (zondag, resp. donderdag).
  Als basis een 8-daagse reis naar en van Luxor, en een mogelijkheid tot vòòrverlengen in Cairo. Ook is er nog een aantal programma’s t.a.v. verlenging aan het einde van het verblijf in Luxor. Anton memoreert dat er slechts een beperkt aantal kamers beschikbaar is en maant tot spoed bij interesse.
 • VAARDAG: Nu de cruise met de Rhine Princess naar het najaar is verplaatst, is gezocht naar een alternatief in april. Er zal daarom medio april een vaardag onder het motto: “Wij luiden de zomertijd in” worden georganiseerd, met als mogelijke bestemming Hollands Midden of het Land van Heusden. Nader bericht volgt.
 • LOIREREIS: Van woensdag 01 t/m zondag 05 juni 2009 zal er een touringcarreis naar de Loire worden gemaakt. Onze “huischauffeur/begeleider” Rex Brak zal ons weer met al zijn goede zorgen omringen. Naast het bezoek aan tuinen en kastelen, wordt er ook diverse keren wijn geproefd.
 • VRIENDENBORREL: Ter afwisseling is als voorjaarslocatie van de Vriendenborrel voor Vesting Naarden gekozen. De leden treffen elkaar daar op donderdag 11 juni 2009.
 • ALGEMENE LEDENVERGADERING: Hoewel het bedrijfs klaarmaken van het s.s. ”Rotterdam” veel meer tijd vergt dan aanvankelijk voorzien, hoopt het bestuur de volgende Algemene Ledenvergadering toch aan boord van dit schip te kunnen houden, en wel op dinsdag 08 september 2009.
 • CRUISE: De jaarlijkse reünie aan boord van de Rhine Princess zal in 2009 in oktober plaatsvinden. In overleg met de eigenaar van het schip zal – op een later tijdstip – de exacte periode worden bekend gemaakt. Hoogstwaarschijnlijk wordt er in Duitsland op de Rijn en/of de Moezel worden gevaren, eventueel met aan en/of afvoer per bus.
 • HERFSTTINTENTOUR: Eind oktober in Vaassen en omgeving. Er wordt stamppot geser-veerd in kasteel Cannenburgh.
 • VRIENDENBORREL: Rond 11 december wordt het jaar afgesloten met de traditionele Vriendenborrel in Utrecht.

Voor alle activiteiten kunnen de leden zich nu al aanmelden, met dien verstande dat er voor de Winterwandeling en de Egyptereis uitsluitend definitieve reserveringen kunnen worden gemaakt.

George Ioannides, lid van de Evenementencommissie en organisator van de GOLFREIZEN, neemt vervolgens het woord. Normaal gesproken wordt er altijd een ééndaags toernooi in Nederland en een meerdaagse bijeenkomst in het buitenland – vaak in België of Duitsland – gehouden. In 2009 is er nog geen activiteit in mei en het voorstel is om dan een 4-daags toernooi in Noord Frankrijk of Duitsland te houden. Hierop wordt door de aanwezigen positief gereageerd, dus goedgekeurd. Er wordt nog eens nadrukkelijk op gewezen dat ook niet-golfers van harte welkom zijn op deze reizen.
Het ééndaagse toernooi wordt ergens tussen de Algemene Ledenvergadering en de cruise gehouden. Misschien is het mogelijk een dag te spelen tijdens de cruise met de Rhine Princess.
De voorzitter stelt voor om ook in het voorjaar, voor de niet Egyptereizigers, nog een dag golf te plannen. Leo Schepens vraagt de data tijdig te publiceren. George antwoordt dat in elk geval de week zo snel mogelijk bepaald zal worden. Leo vraagt of het geen goed idee is voor het meerdaagse, buitenlandse toernooi busvervoer te verzorgen.

9. WEBSITE
Webmaster, vicevoorzitter en toekomstig voorzitter Cees van Rantwijk, houdt een verhandeling over de website en het gebruik hiervan. Ook de gang van zaken m.b.t. de fotocompetitie komt aan bod. Op zijn oproep om deel te nemen in de jury komt geen reactie uit het publiek. Volledigheidshalve wordt het verwoorde als bijlage meegezonden.

10. BESTUURSVERKIEZING
De voorzitter memoreert dat vorig jaar het voorstel om twee leden een jaar langer in het bestuur te laten plaatsnemen werd goedgekeurd. Dat zijn Gerard Couvreur en George Ioannides. Derhalve zijn Anton Blok, Jan De Kleermaeker en Dick van der Ploeg nu aftredend en niet herkiesbaar. Anton zal, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Evenementencommissie, wel de bestuursvergaderingen blijven bijwonen, maar heeft geen stemrecht.
Het bestuur heeft Elly Hummelman, Wim Clement en Han Stork bereid gevonden hun plaatsen in te nemen. En, omdat er op de oproep naar de leden nog andere kandidaten voor te dragen geen reactie is gekomen, worden deze leden benoemd.
Wim Clement zal Dick van der Ploeg als penningmeester opvolgen; t/m 31 december zal hij meelopen met Dick om daarna, m.i.v. het nieuwe kalenderjaar, diens taak over te nemen.
Ten slotte bedankt de voorzitter Anton Blok en Dick van der Ploeg voor het vele werk dat zij als bestuurslid voor de vereniging hebben verzet.

11. BENOEMING VOORZITTER
Het voorstel om de huidige vicevoorzitter, Cees van Rantwijk te benoemen als nieuwe voorzitter, wordt door de aanwezigen bij acclamatie goedgekeurd.
Direct daarna neemt de nieuwe voorzitter het woord om Jan De Kleermaeker te bedanken voor zijn inbreng gedurende 6 jaar bestuur, waarvan de laatste 3 als voorzitter en geeft een korte impressie van zijn idee over het voorzitterschap; de volledige inhoud van zijn betoog is bijgevoegd.

12. RONDVRAAG
Leo Schepens stelt de verenigde vergadering voor de voorzitter met applaus te laten afgaan, hetgeen geschiedt.
Anton Blok neemt het woord over de te volgen strategie tijdens de rest van de dag.

13. SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng.