Verslag 5e ledenvergadering

(Bijgewerkt op: 15-07-2012)

Verslag van de 5e Ledenvergadering, d.d. 8 september 2006, aanvang 11.00 uur in de Raadszaal van het Stadhuis van Dordrecht.

 

Aanwezig: Ruud en Hannie Beins, Anton en Hannie Blok, John Brandenburg Esther en Wim Clement, Gerard en Emmy Couvreur, Jan De Kleermaeker, Jacques en Jopie den Dulk, Gerard en Gerry Grachten, Arjen en Cocky Henning, Mieke Holst, Pierre Huilmand, George en Jorine Ioannides, Harry en Ineke Jonker, Henny en Rietje van Kampen, Jan en Leny Kloosterziel, Anke van der Linden, Pieny Meester, Theo Nijssen, Guus en Joke Otto, Dick van der Ploeg, Cees en Loek van Rantwijk, Simon de Ruiter, Leo Schepens, Han Stork, Gerard en Els de Vos tot Nederveen Cappel, Bob en Tineke Witlam.

Verhinderd: Koos en Paula Aartsen, Jan en Gerda Arendsen, Rob en Joke Alferink, Ruud van Baalen, Hans Bergman, Herman en Inge Blees, Peter en Marga de Boer, Ad en Anneke Bos, Jo Brink, Daan en Aadje de Haas van Dorsser, Romana Engeman, Dick en Wilma de Groot, Joop en Nel ter Haar, Maarten en Bep Hoek, André Hogeling, Ab en Gerda Houtzaager, Henk en Marianne Jansen, Els Janssen, Piet en Reiny de Jong, Ton en Henny Kenter, André en Anne Kok, Inge en Arnaud Kouwets, Piet en Tine Kuijs, Jan en Jeanne Mudde, Carol en Willy Opperman, Guus Plak, Piet en Gerry Polman, Dick en Jacqueline Postma, René en Désiree Schoonbrood, Wim en Trudy Siebers, Wim en Annie Signer, Ben en Wil Smit, Atie Spaans, Rob en Lia Stroober, Wim en Jansje Vermaat, Pim en Lydia de Vos, Hans en Netti de Waard, Saskia Wink, Claar Wouters.

 

1. Opening
Voorzitter Jan De Kleermaeker opent de vergadering met een woord van welkom in dit mooie stadhuis van Dordrecht. Hij vraagt de vergadering vervolgens Hedy Gout te herdenken, die op 22 mei is overleden.

2. Ingekomen stukken en mededelingen
De secretaris heeft geen mededelingen; berichten van verhindering worden opgenomen in het verslag.

3. Verslag van de 4e ledenvergadering
Het verslag wordt zonder wijziging goedgekeurd.

4. Mededelingen van de voorzitter;terugblik op het 4e verenigingsjaar
De voorzitter zet de activiteiten op een rij:

 • 7 september : ledenvergadering in Utrecht ( 57 deelnemers)
 • 6 oktober :golfwedstrijd ( 10 deelnemers)
 • 13 oktober Herfsttintentoer ( 44 deelnemers)
 • 1 december Michelangelo tentoonstelling ( 19 deelnemers)
 • 18 januari Winterwandeling ( 25 deelnemers)
 • 16 februari 40 jaar ANVR, ridderorder Anton Blok
 • 17 maart Rembrandt Leiden ( 24 deelnemers)
 • 10 mei : Rembrandt Amsterdam ( 16 deelnemers)
 • 21-23 mei: Voorjaarsreunie Tessel ( 57 deelnemers)
 • 21 mei: golfwedstrijd Tessel (20 deelnemers)
 • 8 juni : kwartaalborrel Utrecht ( 25 deelnemers)
 • 7 augustus: Tuinenreis Engeland ( 38 deelnemers)

Totaal 12 activiteiten, hetgeen volgens de voorzitter wijst op een actieve vereniging. Dit jaar staan nog op het programma een golftoernooi, de Herfsttintentoer en de tweede kwartaalborrel. De leden zijn middels de regelmatig verschijnende Nieuwsbulletins goed op de hoogte gehouden, waarvoor de voorzitter dank zegt aan secretaris Gerard Couvreur. Hij richt ook een dankwoord aan Anton en Hannie Blok voor hun inzet bij de activiteiten.

5. Evenementencommissie
De voorzitter deelt mee dat het bestuur heeft besloten de activiteitencommissies in te ruilen voor één Evenementencommissie onder voorzitterschap van Anton Blok. De commissie zal deels bestaan uit vaste leden, deels uit ad hoc uitgenodigde leden. Namens het bestuur bedankt hij de leden van de activiteitencommissies voor hun inbreng. Hij geeft hierna het woord aan Anton Blok.
Anton doet mededeling over de Herfsttintentoer op 26 oktober ,opnieuw in Gorssel. Er wordt auto gereden en twee maal in dorpjes (puzzel)gewandeld. Voor € 20 wordt om 12.15 uur een broodjeslunch aangeboden en om 17.00 uur een stamppotbuffet en borrel. De deelnemers aan deze ledenvergadering kunnen zich vandaag al inschrijven.
George Ioannides doet mededeling over het golftoernooi van tot bij Lünenburg in Duitsland. Voor deze wedstrijd ( € 229.- ) hebben zich 20 leden aangemeld. Voor 2007 zullen ook weer de nodige initiatieven worden genomen.
Gerard Couvreur deelt mee dat op of rond 15 december weer een kwartaalborrel wordt gedronken in De Reunie in Utrecht.
De secretaris meldt dat de reisregeling met Olympia nog steeds, zij het wat gewijzigd, van kracht is. Hierover zal in het Nieuwsbulletin mededeling worden gedaan. George Ioannides zal dan ook informatie geven over het reisaanbod Chios.
Anke van der Linden merkt op, dat 15 december op een vrijdag valt. Op maandag en vrijdag hebben de 55+ ers geen vrij reizen. Zij vraagt om hiermee rekening te houden.
De voorzitter vraagt de leden, die ideeën hebben over te ondernemen activiteiten, deze via het secretariaat bij de Evenementencommissie te melden.
Anton Blok doet vervolgens mededeling over de voor 30 maart tot en met 2 april geplande voorjaarsreunie aan boord van de Rhine Princess. Het schip zal van Arnhem via Wijk bij Duurstede, Volendam, Hoorn, Enkhuizen naar Amsterdam varen. Inschepen dus in Arnhem, ontschepen in Amsterdam. Op basis van 80 deelnemers wordt een deelnemersprijs geboden van € 195 , all inclusive.

6. Financiën
Penningmeester Dick van der Ploeg geeft een toelichting op de gepresenteerde cijfers. Vanuit de vergadering volgen geen vragen. Bob Witlam leest als voorzitter van de kascontrolecommissie de goedkeurende verklaring voor. Het voorstel om de penningmeester en het bestuur décharge te verlenen wordt met applaus aanvaard. Hierna neemt de penningmeester nog het advies van de commissie over om per excursie het financiële resultaat te registeren.
De penningmeester licht de begroting 2007 toe, welke wordt goedgekeurd. Deze is gebaseerd op een contributie van wederom € 35.-.
De vergadering benoemt Gerard Grachten en Ton Kenter als kascontrolecommissie voor het volgende jaar met Theo Nijssen als reserve.

7. Bestuursverkiezing
De voorzitter deelt mee, dat Joke Benningen dezer dagen heeft aangekondigd uit het bestuur te treden wegens haar veelvuldig verblijf in Frankrijk, waardoor ze teveel vergaderingen van het bestuur moet missen. Hij deelt voorts mee dat Wim Siebers en Inge Kouwets verhinderd zijn en Rietje Mossel in het ziekenhuis verblijft wegens een herseninfarct. Het gaat haar al wat beter. Vanuit de vergadering wordt zij via een mobieltje met een applaus beterschap gewenst en bedankt voor haar inzet als bestuurder.
De voorzitter stelt de vergadering voor Pieny Meester en Cees van Rantwijk in het bestuur te benoemen als opvolgers van Inge Kouwets en Rietje Mossel. Het voorstel wordt met applaus aangenomen.

8. Wat verder ter tafel komt
Cees van Rantwijk dankt voor het in hem gestelde vertrouwen en geeft hierna een toelichting op de website www.vriendenvandeanvr.nl.
In het open gedeelte is het nieuws opgenomen, bestuurssamenstelling, de commissies, alle verslagen van de ledenvergaderingen, de bulletins v.a. 2005, golfrubriek, fotoalbum. De website is eigenlijk nog te weinig bezocht, namelijk 145 maal.
Op een vraag van Hannie Beins of de informatie over lidmaatschap in het open deel thuis hoort antwoordt Cees bevestigend.
Een voorstel van Gerard Couvreur om over ieder evenement een verslag ( bij voorkeur met foto’s ) te publiceren wordt overgenomen.

De voorzitter stelt naar aanleiding van een vraag van Leo Schepens de no shows aan de orde, die ook in de vereniging voorkomen en door de kas moeten worden opgevangen. De vergadering stemt in met het voorstel om de kosten van te laat annuleren in rekening te brengen.

 

De secretaris deelt mee dat Pieny Meester en Joke Otto hebben voorgesteld Anneke van Eembergen tot de vereniging toe te laten. Zij heeft mede directie gevoerd van Brooks Reizen. Het bestuur stemt in met toelating, maar de leden moeten zich ook uitspreken omdat zij geen functie binnen de ANVR heeft vervuld. De ledenvergadering stemt in met toelating. De aanvraag zal nog worden gecirculeerd.

9. Rondvraag
John Brandenburg stelt voor dat PUM ervaringen van leden eens in de vergadering aan de orde worden gesteld. De vergadering stemt daar gaarne mee in omdat meerdere leden voor PUM actief zijn.

10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en wenst de deelnemers nog een mooie dag in Dordrecht.

De op deze dag gemaakte foto’s zijn opgenomen in de rubriek fotoalbum.