Verslag 4e ledenvergadering

(Bijgewerkt op: 30-05-2011)

Verslag van de 4e Ledenvergadering, d.d. 7 september 2005, aanvang 13.15 uur in het Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement, Steenweg 6 te Utrecht

 

Aanwezig: Koos en Paula Aartsen, Jan en Sonja Baks, Hans Bergman, Anton en Hannie Blok, John Brandenburg, Jacques de Bruin, Emmy en Gerard Couvreur, Jacques en Jopie Den Dulk, Romana Engeman, Gerard en Gerry Grachten, Dick en Wilma de Groot, Joop en Nel ter Haar, Jerina Helmerhorst, Daan de Haas van Dorsser, Jaap ten Hoope, George Ioannides, Harry en Ineke Jonker, Ton en Jenny Kenter, Jan en Lenij Kloosterziel, Johan Kort, Piet en Tine Kuijs, Joop en Eveline Lancel, Anke van der Linden, Pieny Meester, Rietje Mossel, Theo Nijssen, Carol en Wil Opperman, Guus Plak, Dick van der Ploeg, Piet Polman, Cees en Loek van Rantwijk, Simon de Ruiter, Wim en Trudy Siebers, Ben en Wil Smit, Han Stork, Gerard en Els de Vos tot Nederveen Cappel, Bob en Tineke Witlam en Hans de Waard.

 

Verhinderd: Jan en Gerda Arendsen, Ria Arts, Ton en Erna Aupers, Ruud van Baalen, Joke Benningen, Herman en Inge Blees, Ad en Anneke Bos, Jan en Henny Buyink, Jan en Tilly De Kleermaeker, Stan Dijkstra, Jan van den Engel, Peter en Elly Felderhoff, Arjen en Cocky Henning, Maarten en Bep Hoek, Wil van Holland,  André Hogeling, Ab en Gerda Houtzaager, Pierre Huilmand, Els Janssen, André Kok, Arnaud en Inge Kouwets, Katja van der Ploeg, Leo en Fernanda Schepens, Wim en Annie Signer, Ati Spaans Frans Staal, Leo en Ineke Verburg, Wim en Jansje Vermaat.

 

1. Opening

Voorzitter Anton Blok opent de vergadering met een woord van welkom in dit bijzondere museum dat na de vergadering zal worden bekeken. Hij vraagt de vergadering een moment van stilte in acht te nemen om Jan Janssen te gedenken.

Anton Blok spreekt er vervolgens zijn genoegen over uit dat Hans Bergman en Guus Plak weer bij de ledenvergadering aanwezig kunnen zijn.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

De berichten van verhindering zullen in het verslag worden opgenomen. Anton Blok deelt mee dat voorzitters kandidaat Jan De Kleermaeker wegens medisch onderzoek verstek moet laten gaan.

3. Verslag van de 3e Ledenvergadering d.d. 15 mei 2004

Het verslag wordt zonder wijziging goedgekeurd.

4. Mededelingen van de voorzitter en terugblik

De voorzitter wijst er op dat later in de vergadering een nieuwe voorzitter wordt gekozen, doch dat het rooster van aftreden volgend jaar in gaat. Er is in het bestuur een taakverdeling afgesproken, waarbij Anton Blok die evenementen zal organiseren, die niet door de betreffende commissie zelf worden georganiseerd. Het bestuur zal regelmatig met plannen komen maar blijft de leden uitnodigen met ideeën te komen. Hij brengt in herinnering dat afgelopen jaar aardig wat is georganiseerd met als hoogtepunt de IJsselcruise.

5. Uit de commissies; plannen voor activiteiten

Anton Blok geeft een opsomming van de voorgenomen activiteiten:

– Een herfsttintentour in de buurt van Gorssel omstreeks 15 oktober;

– Opnieuw de boswandeling bij Drie in januari/februari;

– De jaarlijkse reunie op Tessel (Hotel Opduin) of in Vinkeveen op 17 of 18 mei; wat het zal worden zal blijken uit een leden enquete;

– Een 4 a 5-daagse tuinenreis naar Engeland in juni; bij peiling in de vergadering blijkt daarvoor een zeer grote belangstelling te bestaan;

– Een bezoek aan Haarlem met als hoofddoel de Michelangelo- tentoonstelling;

– Een bezoek aan Brussel gericht op gebouwen in de Art Nouveau stijl.

George Ioannides vermeldt de plannen van de Commissie Golf:

– Op 6 oktober een wedstrijd;

– Een golfmeerdaagse in het buitenland in voor- of najaar;

– Mogelijk golfen in combinatie met de tuinreis;

– Een eendaagse in Nederland;

– Combinaties met andere gebeurtenissen, bijvoorbeeld op Tessel.

Op een vraag van Piet Polman of er voor beginners nog wat wordt georganiseerd antwoordt George dat de commissie dat niet meer als zinvol beschouwt; ieder moet zelf maar in de buurt lessen nemen. Dat werkt het beste.

6. Financiën

Penningmeester Dick van der Ploeg verwijst naar de toegezonden en nog eens uitgedeelde cijfers. Ze lijken hem helder toe. Hij geeft een toelichting op de gevormde reserves. Bij uitblijven van vragen geeft hij het woord aan Piet Polman, voorzitter van de kascommissie Deze deelt mee, dat de commissie de kasbescheiden over het boekjaar 2004 steekproefsgewijs heeft gecontroleerd en op de gestelde vragen ruim voldoende antwoord heeft ontvangen. De commissie stelt de ledenvergadering daarom voor om het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De vergadering laat middels een applaus weten decharge te verlenen en het werk van de penningmeester hogelijk te waarderen. De vergadering stelt vervolgens de kascommissie voor 2006 samen, te weten Bob Witlam en Gerard Grachten met als reserve Ton Kenter.

7. Ledenbestand;werving?

Het bestuur legt de vraag voor of de leden het wenselijk achten dat met het oog op de toekomst werving plaats vindt teneinde het ledenbestand op peil te houden. Dat werven kan via de website, via persoonlijke contacten en via schriftelijke informatie. Gezien de reactie blijkt de vergadering een actieve werving geen prioriteit te vinden. Joop ter Haar geeft in overweging hiermee erg voorzichtig te zijn.

8. Annuleringsverzekering bij congressen?

Anton Blok licht het probleem toe. Kan een feestelijk gebeuren zoals een reunie met financiële verplichtingen doorgang vinden indien een van de leden net voor de reunie komt te overlijden? Of moet een annuleringsverzekering worden afgesloten? Dat is een keer gedaan maar het was een relatief kostbare aangelegenheid. De vergadering acht het sluiten van een verzekering niet nodig en is van mening dat de reunie of andere activiteit doorgang moet vinden.

9. Wat verder ter tafel komt

Er zijn geen onderwerpen onder dit agendapunt.

10. Bestuurssamenstelling en rooster van aftreden

De leden hebben het rooster van aftreden ontvangen. Dat gaat in 2006 in werking.

11. Verkiezing voorzitter

Anton Blok deelt mee af te treden. Het bestuur heeft Jan De Kleermaeker als zijn opvolger voorgedragen. Hij is helaas wegens ziekte verhinderd. Met applaus stemt de vergadering met de benoeming van Jan in.

12. Rondvraag en sluiting

Hans de Waard wil weten of het bestuur zich wil inzetten voor een collectieve korting op Reisrevue. Het bestuur deelt mee daarover reeds contact te hebben gehad met Jan Lokhoff, die dat voorstel heeft afgewezen met als argument dat de leden voldoende draagkrachtig zijn om een abonnement te betalen. Nagegaan zal worden wat de kosten zijn van de digitale versie. Loek van Rantwijk kan zich voorstellen dat de vereniging een abonnement neemt.

Anton Blok sluit de vergadering nadat hij het woord heeft gegeven aan Romana Engeman, die ingaat op de situatie binnen het ANVR.

Romana deelt mee, dat er ook op 6 september nog geen definitieve besluitvorming over de strategie, de herstructurering en de taken voor het ANVR heeft plaatsgevonden. Zij gaat in op de grote veranderingen in de branche, met name door internet, meer directe verkoop, de commissie verlaging, fusies, overnamen. De boekingen lopen redelijk met voor het zomerseizoen 1% achterstand op vorig jaar. Misschien mede daardoor komen er nog steeds bedrijven in de markt.

Kernvraag binnen het ANVR is wat de leden van het ANVR willen. Aangenomen wordt dat de stap zal worden gezet naar weer één vereniging met goede randvoorwaarden, die efficiënt inspeelt op de wensen. Er werken nu 15 mensen voor 6 besturen.

Tot de voorgenomen kerntaken behoren:

Zorgen voor een goed imago, lobby, woordvoering;

Regelen van de arbeidsverhoudingen, pensioenfonds, kinderopvang;

Zorgen voor goed onderwijs;

Belangenbehartiging t.a.v. de luchtvaart;

Consumentenzaken; zekerheden voor de consument zoals geschillencommissie, garantiefonds, calamiteitenfonds, reisvoorwaarden, wetgeving;

Standaardisatie op IT gebied;

Verzorgen van communicatie naar doelgroepen.

Bij de kerntaken worden ook deeltaken bekeken en mogelijke verdere taken. Komende week vergaderen de verenigingsbesturen.

Romana deelt tenslotte mee ook over de viering van het 40 jarig bestaan van het ANVR nog weinig te kunnen zeggen. Misschien kan dan het nieuwe ANVR worden gepresenteerd. Of er een publicatie zal verschijnen is ook nog niet bekend.