Verslag 3e ledenvergadering

(Bijgewerkt op: 11-03-2014)

Verslag van de 3e Ledenvergadering, d.d. 15 mei 2004, aanvang 11.00 uur in het Hotel De Cantharel te Ugchelen

 

Aanwezig zijn: Gerda en Jan Arendsen, Ria Arts, Ruud van Baalen, Jan en Sonja Baks, Henny en Jan Besteman, Anton en Hannie Blok, John Brandenburg, Henny en Jan Buyink, Emmy en Gerard Couvreur, Jan en Tilly De Kleermaeker, Jacques en Jopie Den Dulk, Stan Dijkstra, Romana Engeman, Alie en Gerret Goossen, Gerard en Gerry Grachten, Dick en Wilma de Groot, Daan de Haas van Dorsser, Arjen en Cocky Henning, Bep en Maarten Hoek, André Hogeling, George en Jorine Ioannides, Piet en Reini de Jong, Piet Jongens, Harry en Ineke Jonker, Jenny en Ton kenter, Pieter van Koningsbruggen, Johan Kort, Inge Kouwets, Piet en Tine Kuys, Rietje Mossel, Theo Nijssen, Margriet Smith-Muller, Mies Ouwehand, Guus en Joke Otto, Dick en Katja van der Ploeg, Piet Polman, Joke en Joop Prins, Cees en Loek van Rantwijk, Simon en Sophia de Ruiter, Fernanda en Leo Schepens, Trudy en Wim Siebers, Annie en Wim Signer, Ben en Wil Smit, Han en Lettie Stork, Ineke en Leo Verburg, Marianne en Peter van Vliet, Bob en Tineke Witlam en Claar Wouters.

Verhinderd zijn: Joke Benningen, Hans Bergman, Jo Brink, Jerina Helmerhorst, Jan Kloosterziel, Leo Knigge, Henk Kok, Arnaud Kouwets, Rob van der Poel,Tom Posch, Luuc Salomons, Frans Staal, Ria Verkerk, Henny Winnemuller, de families Aartsen, Alferink, Bastinck, Beins, Beuk,  Blees, de Boer, Bokel, Bos, de Bruin, Felderhoff, van Fraassen, van der Geest, ter Haar, Heeren, H. Jansen, L. Jansen, Janssen, ten Hoope, van der Kaaij, van Kampen, Konijn, Kramer, Lancel, Meester, Mudde, Postma, Schoonbrood, Steur, Steijn, Sypersma,  Vergouwe, Vermaat, de Vos, de Vos tot Nederveen Cappel, de Waard,  Woltman.

 

1. Opening

Voorzitter Anton Blok opent de vergadering met een hartelijk welkom. Hij vraagt de vergadering om een moment stil te staan bij het overlijden van drie makkers, te weten Anna Plak, Simon Mossel en Nol de Zwart.

Het verheugt het bestuur dat zoveel leden present zijn. Andere verenigingen, waaronder het ANVR, zouden er jaloers op zijn. Echter circa 115 leden zijn niet present. Van een groot deel van hen is weliswaar een bericht van verhindering ontvangen, maar het bestuur hoopt toch ook hen in een volgende vergadering (weer) te mogen begroeten.

Anton Blok stelt vast dat er goed weer is besteld voor de activiteiten van vanmiddag en wenst alle deelnemers daaraan veel plezier toe.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

Berichten van verhindering worden in het verslag vermeld. Joke Benningen zal pas na de vergadering aankomen. Jan en Leny Kloosterziel zijn verhinderd omdat zij thuis moeten blijven voor de verjaardagsvisite van Jan.

Gerard Couvreur deelt mee op 14 mei nog contact te hebben gehad met Herman Blees en Anneke Bos. Met Herman en met Ad Bos gaat het langzaam beter nadat hun toestand erg zorgelijk is geweest. Namens de vergadering wordt hen voorspoedige beterschap toegewenst.

3. Verslag van de 2e Ledenvergadering

Het verslag wordt goedgekeurd.

4. Mededelingen uit het bestuur

Anton Blok deelt mee, dat het bestuur zich enkele keren heeft beraden over de deelname van leden aan activiteiten. Soms was die hoog zoals bij de vorige voorjaarsbijeenkomst en bij Kröller-Müller, soms was die minder dan verwacht zoals in het Speulderbos en Eindhoven. Het zal een kwestie zijn van ervaring opdoen en van het aanbrengen van variatie. Het bestuur heeft overwogen om bijvoorbeeld voor volgend jaar de ledenvergadering los te koppelen van het congres. Over deze plannen volgen nadere mededelingen. Verder wordt verwezen naar de mededelingen onder de volgende agendapunten.

5. Rapportage uit de Commissies

Wim Siebers deelt als voorzitter van de Commissie reizen mee dat contacten zijn opgenomen met reisorganisatoren met het voorstel om tegen korting stoelen en accommodatie af te nemen. Ondanks het vele werk van Leo Schepens is nog niet het resultaat bereikt, waarop werd gehoopt.  Dat resultaat is tot nog toe:

–          10% korting bij de OAD,

–          nog geen toezegging van Hotelplan

–          10% korting bij Sudtours en samenstelling van arrangementen op aanvraag,

–          15% korting bij Olympia en een IPB regeling voor 8 daagse reizen op garantiestoelen en garantie accommodatie( voornamelijk Griekenland). Een voorwaarde is dat pas 1 dag voor vertrek kan worden geboekt. Wel kan 1 week vooraf overleg over mogelijke kansrijke bestemmingen plaatsvinden.

Er zal een boekingsprocedure worden uitgewerkt. Zodra alles rond is volgt verdere informatie.

Jan De Kleermaeker verwijst naar de activiteiten tot nog toe. Hij deelt mee dat de Commissie Sportieve Activiteiten de leden gaat voorstellen deel te nemen aan een zeildag op het Ijsselmeer op 7 of 8 of 9 september. De kosten voor het zeilen met Klippers, Tjalken of Schoeners zullen circa € 30 per persoon bedragen. De belangstelling zal worden gepeild.

George Ioannides deelt mee dat 21 leden ( vorig jaar 10 ) zullen deelnemen aan de golfwedstrijd in Bussloo. Marianne van Vliet zal de beker moeten verdedigen. De commissie overweegt op 29 september een golfdag te organiseren, waaraan golfers en niet-golfers kunnen deelnemen en het organiseren van een golfreis naar het buitenland in het laagseizoen.

Inge Kouwets deelt mee dat de Commissie Cultuur een beetje in de steek is gelaten met uiteindelijk maar 13 deelnemers aan de excursie Eindhoven, die door de deelnemers als bijzonder geslaagd werd beschouwd. Niettemin zal de commissie voor november weer met een voorstel komen.

Anton Blok deelt als voorzitter van de Commissie Wijncultuur mee dat niet opnieuw wordt gekozen voor een wijnproeverij die uiteindelijk op kosten van de importeur plaatsvond. Er is nu een programma opgezet voor een bezoek aan wijngaarden in Limburg en België in combinatie met een stuk gastronomie. Het voorstel, met een stevig financieel plaatje zal schriftelijk bekend worden gemaakt.

6. Financiën

De penningmeester, Dick van der Ploeg, merkt op dat is gebleken dat de jaarrekening per abuis niet is toegezonden. Hij kan echter melden dat er voldoende geld in kas is en dat zoals afgesproken een buffer is gevormd van € XXXX. De begroting voor 2004 zal voldoende worden gedekt door het grotere ledenbestand. De contributie moet nog door 45 leden worden betaald, doch er is geen sprake van wanbetaling.

Gerard Couvreur leest vervolgens de goedkeurende verklaring van de kascommissie voor, dit keer bestaande uit Piet Polman en Rietje Mossel wegens de onverwachte afwezigheid van Jan Kloosterziel:

“De kascommissie heeft op 15 mei de bankafschriften, de boeken en bescheiden deels steekproefsgewijs gecontroleerd en akkoord bevonden. De commissie stelt op grond van deze bevindingen de Ledenvergadering voor de penningmeester en het bestuur voor de periode tot en met 30 april 2004 décharge te verlenen.”   De vergadering stemt in met dit voorstel, waarna de voorzitter de penningmeester dankt voor zijn vele goede werk.

Vanuit de vergadering wordt ingegaan op de openstaande contributie bedragen. Dick van der Ploeg wijst er in reactie op dat de nota’s pas per eind maart zijn verstuurd. Hij verwacht alle bedragen eind mei binnen te hebben. Op voorstel van Anton Blok zullen de nota’s volgend jaar medio januari worden verstuurd teneinde eind maart alles binnen te hebben.

Voor volgend jaar zal de kascommissie bestaan uit Bob Witlam en Piet Polman met Gerard Grachten als reserve.

7. Bestuursverkiezing

Anton Blok deelt mee dat de Statuten voorschrijven dat bestuursleden na twee jaar moeten aftreden maar dat zij vervolgens tweemaal herkiesbaar zijn. Het bestuur zal per 2 september a.s. voor de eerste maal aftreden. Zij stellen zich wederom herkiesbaar. Het bestuur zal in zijn volgende vergadering een aftreedschema opstellen, dat ondermeer inhoudt dat enkele bestuursleden na 1 jaar zullen aftreden. Hij vraagt de vergadering om bij voorraad met de herbenoeming akkoord te gaan. Die instemming wordt verkregen.

Anton Blok deelt mee dat het secretariaat veel werk met zich brengt en dat dit werk ook moet doorgaan wanneer Gerard Couvreur met vakantie is. Rietje Mossel is bereid gevonden als plaatsvervangend secretaris te fungeren, ook nadat Jan Buyink volgend jaar het secretariaat zal overnemen. Het bestuur stelt voor om in dit kader Rietje Mossel tot bestuurslid te benoemen, hetgeen onder applaus geschiedt. Rietje bedankt voor het gestelde vertrouwen.

8. Rondvraag en wat verder ter tafel komt

Rietje Mossel bedankt de leden voor hun persoonlijke brieven bij het overlijden van Simon. Haar benoeming in het bestuur zal inzet betekenen en niet de realisering betekenen van de kreet van Simon : “Rietje grijpt de macht”.

Leo Schepens verzoekt het secretariaat Olympia dinsdag in het bezit te stellen van de ledenlijst.

John Brandenburg verzoekt in het vervolg de datum op de bulletins te vermelden.

 

9. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit voorzitter Anton Blok de vergadering.