Verslag 2e ledenvergadering

(Bijgewerkt op: 30-05-2011)

Verslag van de 2e Ledenvergadering, d.d. 10 mei 2003, aanvang 11.00 uur in het Landgoedhotel Vennendal in Nunspeet

 

Aanwezig: Marianne en Henk Jansen, Pauline Goedegebuure, Anton en Hannie Blok, Gerard en Gerry Grachten, Ruud van Baalen, Arjen en Cocky Henning, George en Jorine Ioannides, Ben en Wil Smit, Fernanda en Leo Schepens, Rietje en Simon Mossel, Jan en Len Steijn, Gerard Couvreur, Hans Bergman, Marga en Peter de Boer, Koos en Paula Aartsen, Ada en Ben Ernsting, Lou en Truus Jansen, Henny en Rietje van Kampen, Trudy en Wim Siebers, Marianne en Peter van Vliet, Cees en Loek van Rantwijk, Mies Ouwehand, Co en Thea Konijn, Dick de Groot, Wilma Eveleens, Herman Blees, Inge te Riet Scholten, Gerry en Piet Polman, Henny Winnemuller, Annie en Wim Signer, Bep en Maarten Hoek, Jan en Leny Kloosterziel, Piet en Reiny de Jong, Joke en Rob Alferink, Dick en Katja van der Ploeg, Frans en Laila Bastinck, Jan en Tilly De Kleermaeker, Jaap en Marije ten Hoope, Romana Engeman, Anneke en Geert Hoogstins, Joop en Nel ter Haar, Arnaud en Inge Kouwets, Henny en Jan Buyink, Stan Dijkstra, Jan en Jannie Sypersma, Joke Benningen, Annick en Klaas van de Geest en Ria Verkerk.

Verhinderd: Tom Posch, John Brandenburg, Emmy Couvreur, Anna en Guus Plak, Hedy Gout, Desiree en Rene Schoonbrood, Ria Arts, Jan en Sonja Baks, Harry en Ineke Jonker, Ton en Henny Kenter, Rob van der Poel, Leo en Wil Knigge, Lia en Rob Stroober, André Hogeling, Han en Lettie Stork, Jerina Helmerhorst, Paul en Mary Hoffman, Claar Wouters, Dick en Maartje Steur, Els en Jan Janssen, Henny en Jan Besteman, Dolf en Gerda Beuk, Ineke en Leo Verburg, Annie en Henk Kramer, Jacques en Tine Kwakkelstein, Guus en Joke Otto, Ad en Anneke Bos en Pien en Math Meester.

 

1. Opening

Voorzitter Anton Blok opent de vergadering met een woord van welkom. Hij verheugt zich met het bestuur op de grote opkomst, hetgeen mede tot uitdrukking brengt dat de vereniging door de leden wordt gedragen. Hij hoopt dat de opkomst in de volgende vergadering nog groter zal zijn.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

Uitgedeeld zijn de voorlopige resultaten van de enquête en een verantwoording van het financiële resultaat van de vereniging per 2 mei 2003.

Gerard Couvreur brengt namens John Brandenburg een hartelijke groet over aan de vergadering. Dat doet hij ook namens Guus Plak, die weer heeft gezorgd voor de lidmaatschapskaarten voor de nieuwe leden.

Anton Blok doet vervolgens mededeling over het draaiboek voor vandaag.

3. Verslag van de 1e Ledenvergadering

Het verslag wordt zonder wijziging goedgekeurd.

4. Bestuursverkiezing

Tom Posch heeft het bestuur meegedeeld te moeten bedanken omdat hij door zijn werk zijn bestuurstaak niet naar behoren kon uitoefenen. Het bestuur heeft Wim Siebers voorgedragen. De vergadering benoemt hem bij acclamatie.

5. Terugblik 2002, plannen en activiteiten 2003

Anton Blok wijst er op dat de vereniging nog in de beginfase verkeert en dat daarom de collectieve activiteiten zich nog hebben beperkt tot de excursie Amsterdam en dit weekeinde. Er zijn echter veel leden die beschikbaar zijn om hun steentje bij te dragen aan activiteiten, die mede onder punt 7 aan de orde komen. Met betrekking tot de najaarsbijeenkomst wordt vervolgens besloten om die voor 18 oktober vast te stellen.

6. Financiële rapportage en benoeming kascommissie

Penningmeester Dick van der Ploeg vraagt en verkrijgt instemming voor het verlengen van het eerste boekjaar tot 31 december 2003 en verwijst vervolgens naar de uitgereikte tussenstand tot 2 mei 2003. Hij deelt mee dat de post vorderingen op de leden inmiddels al aanmerkelijk is teruggebracht. Het bestuur heeft het wenselijk geacht dat het kapitaal van de vereniging wordt gebracht naar een jaar contributie. Met het huidige kapitaal van ruim € 8000.- heeft de vereniging dat al binnen bereik, rekening houdend met de verdere uitgaven van dit jaar. Hij deelt tenslotte mee, dat het bestuur nog een begroting voor 2004 zal presenteren. Voor 2003 is dat nagelaten omdat nog te weinig inzicht bestond in mogelijke uitgaven en de groei van het ledental. Op uitnodiging van de voorzitter leest Jan Kloosterziel als voorzitter van de kascommissie – naast Jan Kloosterziel bestaande uit Rietje van Kampen en Rietje Mossel – de verklaring van de kascommissie voor. De bescheiden zijn akkoord bevonden en de commissie stelt voor de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen voor de periode tot en met 30 april 2003. De vergadering gaat hiermee akkoord en brengt dank uit aan Dick van der Ploeg. De vergadering stelt voor 2004 de kascommissie samen uit Jan Kloosterziel, Rietje Mossel en Piet Polman.

7. Bespreking van de resultaten van de enquête onder de leden

Bij de tussenstand hebben 71 leden via 38 formulieren gereageerd met in grote lijn volgend resultaat: – Er is een bij circa 50% behoefte aan kwartaalbijeenkomsten. Dit wordt onder vraag 4c bevestigd met een meerderheidsvoorkeur voor sociëteitsbijeenkomsten. De vergadering deelt dit standpunt. – Er is geen behoefte aan het bijwonen van ANVR vergaderingen. In de vergadering wordt het wel een goede zaak gevonden om via de website kennis te kunnen nemen van ANVR berichten en jaarverslagen. – Zo’n 69% heeft een abonnement op Reisrevue, dat geen korting wil verlenen op abonnementen voor leden. De vergadering besluit het er maar bij te laten. – Er is grote belangstelling voor culturele activiteiten ( 83%), reisaanbiedingen ( 90%), sociëteitsbijeenkomsten ( 60%), fietstochten ( 67%) en wandeltochten ( 76%).. de belangstelling voor zeilen op grote schepen en jeu de boules is minder maar toch nog wel zodanig dat deze activiteiten de aandacht moeten krijgen. Het bestuur zal spoedig met hulp van leden in commissies aan de slag gaan om aan de wensen tegemoet te komen. De leden die nog geen formulier inleverden worden verzocht dat alsnog te doen.

8. Vaststelling volgende bijeenkomst

De datum wordt bepaald op 18 oktober. Vanaf 10.00 uur begint er een programma in het Kröller- Müller Museum in Otterlo, gevolgd door een (wild)lunch. Op verzoek zal worden nagegaan welke overnachtingsmogelijkheden er zijn. Jan Steijn deelt mee bezig te zijn met een voorstel voor reisactiviteiten.

9. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

Gerard Couvreur deelt mee binnenkort de laatste lidmaatschapskaarten te zullen verzenden. Niets meer aan de orde zijnde sluit Anton Blok de vergadering.