Statuten

(Bijgewerkt op: 12-10-2019)

 

 

STATUTENWIJZIGING

VERENIGING VRIENDEN VAN DE ANVR

2017.079707.01/JLP

1

Heden, @, verschenen voor mij, mr. Harriët Janine Bijl-Atsma, notaris te Alphen aan

den Rijn:

1. de heer Franciscus Johannes Joseph PAUMEN, geboren te Vught op negentien

april negentienhonderd vierenveertig (19-04-1944), wonende te 5551 HG

Valkenswaard, Rietbeemd 10, houder van legitimatie @ nummer @, afgegeven te

@ op @, thans ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het

geregistreerd partnerschap;

2. mevrouw Johanna Jacoba BLOM, geboren te Doetinchem op drieëntwintig

februari negentienhonderd veertig (23-02-1940), wonende te 2402 GG Alphen aan

den Rijn, Bartokhof 68, houder van legitimatie rijbewijs nummer 4769540111,

afgegeven te Alphen aan den Rijn op elf februari tweeduizend dertien, thans

ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd

partnerschap;

te dezen handelend als respectievelijk voorzitter en secretaris van de vereniging:

Vereniging Vrienden van de ANVR, statutair gevestigd te De Meern,

kantoorhoudende Bartokhof 68 te 2402 GG Alphen aan den Rijn, ingeschreven in het

Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30184311, hierna te

noemen: ‘’de vereniging’’.

INLEIDING

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden:

– de algemene leden vergadering van de vereniging heeft rechtsgeldig besloten om

de statuten van de vereniging geheel te wijzigen;

– de vereniging werd opgericht op zeventien oktober tweeduizend twee bij akte van

oprichting verleden voor mr. P.L. van der Meulen, destijds notaris te Waddinxveen;

– de statuten van de vereniging zijn nadien niet gewijzigd;

– van gemeld besluit blijkt uit een aan deze akte te hechten exemplaar van de

notulen van de betreffende vergadering.

STATUTENWIJZIGING

Vervolgens verklaarden de verschenen personen ter uitvoering van gemeld besluit de

statuten van de vereniging geheel te wijzigen, zodat deze komen te luiden als volgt:

Naam en zetel

Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Vrienden van de ANVR.

2. De zetel van de vereniging is gelegen in Baarn.

Doel en middelen

Artikel 2

De vereniging heeft ten doel:

1. het bevorderen van vriendschap tussen de leden en van goede onderlinge sociale

contacten;

2. het bevorderen en behouden van goede relaties tussen leden van de vereniging

enerzijds en de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen ANVR

en haar leden anderzijds.

Artikel 3

De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettige weg, in het bijzonder door:

1. het verschaffen van informatie aan de leden over gebeurtenissen in de

reisindustrie;

– C O N C E P T –

21 juli 2017

2

2. het verschaffen van informatie over culturele evenementen en over

ontspanningsmogelijkheden;

3. het (doen) organiseren van evenementen ten behoeve van de leden;

4. het uitgeven van een informatiebulletin;

5. het uitgeven en actueel houden van een ledenlijst met door de algemene

ledenvergadering gewenste persoonlijke gegevens;

6. het ten minste eenmaal per jaar houden van een algemene ledenvergadering.

Lidmaatschap

Artikel 4

1. De vereniging kent leden en ereleden

2. Leden van de vereniging kunnen zijn:

a. natuurlijke personen en hun partners, die lid zijn of zijn geweest van de ANVR

of werkzaam zijn of zijn geweest als directeur, eigenaar of staffunctionaris van

een ANVR-lid;

b. natuurlijke personen en hun partners, die als directeur, eigenaar of

staffunctionaris werkzaam zijn geweest in nauw aan het toeristisch

bedrijfsleven verwante bedrijven en organisaties;

c. andere natuurlijke personen, die door het bestuur zijn toegelaten. Het bestuur

beslist niet over toelating dan na raadpleging van de leden.

Indien het bestuur op een verzoek om toelating afwijzend beslist, heeft betrokkene

recht van beroep op de algemene ledenvergadering.

3. De algemene ledenvergadering kan, op voordracht van het bestuur, een lid, dat

zich naar het oordeel van het bestuur bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor

de vereniging, benoemen tot erelid van de vereniging.

4. Het bestuur houdt een register bij waarin onder meer de namen en adressen van

alle leden zijn opgenomen.

Einde lidmaatschap

Artikel 5

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden van het lid;

b. door opzegging door het lid;

c. door opzegging door de vereniging;

d. door ontzetting.

2. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen wanneer een lid heeft opgehouden

te voldoen aan de vereisten door de statuten aan het lidmaatschap gesteld, alsook

wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het

lidmaatschap te laten voortduren; opzegging geschiedt door het bestuur.

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts

geschieden tegen het einde van het in artikel 11 genoemde contributiejaar en met

inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het

lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid

redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap

eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was

opgezegd.

5. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid

voorts mogelijk:

3

a. binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn

beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden of

is meegedeeld.Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. Een lid is

evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen

van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten;

b. binnen één maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een

andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld.

6. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de

statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op

onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het

bestuur.

7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond

dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te

laten voortduren, en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de

betrokkene binnen twee maanden na ontvangst van de kennisgeving van het

besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Het lid wordt daartoe ten

spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft

desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Jaarlijkse en andere bijdragen

Artikel 6

1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, zoals die door

de algemene ledenvergadering is vastgesteld.

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van

de verplichtingen tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

3. Voorts kunnen de inkomsten van de vereniging bestaan uit bijdragen van derden

en donaties, subsidies en overige inkomsten.

Bestuur

Artikel 7

Het bestuur bestaat uit een door de jaarvergadering vast te stellen oneven aantal van

ten minste drie en ten hoogste negen personen, die door de algemene

ledenvergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden. De

voorzitter wordt in functie gekozen

Einde bestuurslidmaatschap – periodiek lidmaatschap – schorsing

Artikel 8

1. Elk bestuurslid, ook wanneer het voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen

tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. De

overige bestuursleden kunnen een medebestuurslid, onder opgave van redenen,

voor ontslag door de algemene ledenvergadering voordragen. Een schorsing die

niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door

het enkele verloop van die termijn.

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het

bestuur op te maken rooster van aftreden dat erin voorziet dat voorzitter, secretaris

en penningmeester niet tegelijkertijd aftreden. De aftredende is twee maal

achtereen herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op

het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.

4

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

b. door bedanken als bestuurslid;

c. door overlijden.

Bestuursfuncties – besluitvorming door het bestuur

Artikel 9

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een vicevoorzitter, een secretaris en een

penningmeester aan. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.

2. Het bestuur komt zo dikwijls bijeen als de voorzitter of twee andere bestuursleden

dit wenselijk achten. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door

de secretaris notulen opgemaakt, die door het bestuur worden vastgesteld en door

de voorzitter ondertekend.

Bestuurstaak – vertegenwoordiging

Artikel 10

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het

besturen van de vereniging.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur niettemin

bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene

ledenvergadering te beleggen, waarin voorziening in de open plaats of plaatsen

aan de orde komt.

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van

zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

4De vereniging wordt vertegenwoordigd door:

a. het bestuur;

b. twee gezamenlijk handelende bestuursleden, mits ter uitvoering van een

bestuursbesluit, welke voorwaarde slechts interne werking heeft.

Jaarverslag – rekening en verantwoording

Artikel 11

1. Het verenigingsjaar, tevens contributiejaar, loopt van één januari tot en met

éénendertig december daaraanvolgende.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles

betreffende haar werkzaamheden, naar de eisen die voortvloeien uit deze

werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe

behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te

bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen

worden gekend.

3. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na

afloop van het verenigingsjaar (hierna ook te noemen de jaarvergadering),

behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering,

verslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde

beleid. Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een

toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden

ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer

hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na

verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte

vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

5

4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van

ten minste twee personen (kascommissie), die geen deel mogen uitmaken van het

bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur

en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

Bij de benoeming van de kascommissie komt telkenmale één lid van de vorige

kascommissie niet voor herverkiezing in aanmerking.

5. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen

te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de

boeken, bescheiden en andere gegevensdragers der vereniging te geven.

6. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering

worden herroepen, doch slechts onder gelijktijdige benoeming van een andere

kascommissie.

7. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde boeken, bescheiden en

andere gegevensdragers zeven jaren lang te bewaren.

Algemene ledenvergaderingen

Artikel 12

1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden

toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een

algemene ledenvergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de

jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a. het verslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 11 met het

verslag van de aldaar bedoelde commissie;

b. de benoeming van de in artikel 11 bedoelde commissie voor het volgende

verenigingsjaar;

c. voorziening in eventuele vacatures;

d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de

vergadering;

e. de begroting en het contributievoorstel voor het volgende verenigingsjaar.

3. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit

wenselijk oordeelt.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek, vergezeld van een opgaaf en

toelichting van de te behandelen onderwerpen, van ten minste een/tiende gedeelte

van de stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene

ledenvergadering op een termijn van niet langer dan eenentwintig dagen na de dag

van ontvangst van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen

gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan

door oproeping overeenkomstig artikel 16. De verzoekers kunnen alsdan andere

dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van

de notulen.

Toegang en stemrecht

Artikel 13

1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging.

Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, met dien

verstande dat een geschorst lid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit

tot schorsing wordt behandeld. Het lid heeft tevens het recht in die vergadering het

woord te voeren.

6

2. Over de toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.

3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.

4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid doen

uitbrengen. Eén lid kan slechts voor maximaal vier andere leden als gemachtigde

optreden.

Voorzitterschap en notulen

Artikel 14

1. De algemene ledenvergaderingen worden, tenzij de situatie zich voordoet als

omschreven in artikel 12 lid 4, laatste zin, geleid door de voorzitter van het bestuur

of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt

één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op.

Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de

vergadering daarin zelf.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander

door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de

algemene ledenvergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de

voorzitter en secretaris ondertekend.

De inhoud van de notulen wordt binnen een termijn van vier maanden ter kennis

van de leden gebracht

Besluitvorming van de algemene ledenvergadering

Artikel 15

1. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent

de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een

genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd

voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde

oordeel, de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,

wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming

niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit

verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de

oorspronkelijke stemming.

3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de

algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de

uitgebrachte stemmen.

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft

verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van bindende voordracht, een

tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats.

Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt

herstemming plaats, tussen die twee personen die het hoogst aantal stemmen op

zich hebben verenigd. Bevinden zich onder dezen twee of meer personen in de

omstandigheden dat op hen een gelijk aantal stemmen is uitgebracht dan wordt

door loting uitgemaakt, welke personen voor herstemming in aanmerking komen.

Bij deze derde stemming is het lid gekozen, dat het meeste aantal stemmen op zich

heeft verenigd.In geval bij deze derde stemming tussen twee personen de

stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

7

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen,

dan is het verworpen.

7. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene

ledenvergadering worden gehouden, met dien verstande dat, indien één of meer

leden zulks voorafgaand aan de stemming verlangen, stemmingen over personen

schriftelijk geschieden. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten

briefjes.

Bijeenroeping algemene ledenvergadering

Artikel 16

1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.

De oproeping geschiedt schriftelijk. De termijn van oproeping bedraagt ten minste

veertien dagen, tenzij het bestuur zich, onder opgaaf van redenen, tot een kortere

termijn genoodzaakt ziet.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd

het bepaalde in artikel 17.

Statutenwijziging

Artikel 17

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door

een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de

mededeling, dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld,

alsmede de plaats waar een afschrift van het voorstel ter inzage ligt.

2. Het bestuur of de verzoekers als bedoeld in artikel 12 lid 4, die de oproeping tot de

algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging

hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen vóór de vergadering een

afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is

opgenomen, aan de leden toezenden en op een daartoe geschikte plaats voor de

leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt

gehouden.

3. Een besluit tot statutenwijziging der vereniging behoeft een meerderheid van ten

minste drie/vierde gedeelte van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering

waarin ten minste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Is niet de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt niet

eerder dan twee weken en niet later dan vier weken daarna een tweede

vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de

vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of

vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten

minste drie/vierde gedeelte van de uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is

opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding

Artikel 18

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene

ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 17 is van

overeenkomstige toepassing.

2. Tenzij de algemene ledenvergadering anders besluit, geschiedt vereffening door

het bestuur.

8

3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot

ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij besluit tot ontbinding

kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

4. De vereniging houdt pas op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan

wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen

hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.

Huishoudelijk reglement

Artikel 19

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen

dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Slotbepaling

In alle gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien beslist

het bestuur.

DOMICILIEKEUZE

Te dezer zake wordt domicilie gekozen ten kantore van de notaris, bewaarder van deze

akte.

SLOT

Alvorens tot het verlijden van deze akte over te zijn gegaan, heb ik, notaris, van de

zakelijke inhoud aan de verschenen personen mededeling gedaan en heb daarop

toelichting gegeven.

Waar in deze akte is vermeld of wordt bedoeld ongehuwd en/of nimmer gehuwd

geweest, is daaronder tevens begrepen niet geregistreerd als partner in de zin van het

geregistreerd partnerschap of als zodanig geregistreerd geweest, tenzij uitdrukkelijk

anders is vermeld.

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte

verschenen personen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en

daartoe bestemde documenten vastgesteld.

Waarvan akte is verleden in de gemeente Alphen aan den Rijn op de datum als in het

hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de verschenen

personen hebben deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben

kennisgenomen, daarmee in te stemmen, en op volledige voorlezing geen prijs te

stellen.

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de verschenen personen en mij,

notaris, ondertekend.

 

 

Artikel 1 NAAM

 1. De vereniging draagt de naam Vereniging Vrienden van de ANVR.
 2. De vereniging is gevestigd in De Meern.

Artikel 2 DOELSTELLING

De vereniging heeft ten doel, zulks in de ruimste zin van het woord:

 1. het bevorderen van een blijvende vriendschap tussen de leden en van goede onderlinge sociale contacten;
 2. het bevorderen en het behouden van goede relaties tussen leden van de vereniging enerzijds en het ANVR en diens leden en lid -verenigingen anderzijds;
 3. het verschaffen van informatie aan de leden over gebeurtenissen in de reisindustrie;
 4. het bevorderen van het uitwisselen van informatie over culturele en ontspanningsmogelijkheden;
 5. het organiseren en het doen organiseren van evenementen ten behoeve van de leden;
 6. het gevraagd en ongevraagd verstrekken van adviezen.

Artikel 3 MIDDELEN

De vereniging tracht haar doel te bereiken middels:

 1. het uitgeven en up to date houden van een ledenlijst met door de leden gewenste persoonlijke gegevens;
 2. het regelmatig uitgeven van een informatiebulletin;
 3. het doen verschaffen van toegang tot de vakdag van de Vakantiebeurs, van een abonnement op een vakblad en toegang tot relevante websites voor het geïnformeerd blijven over de reisbranche;
 4. het (doen) organiseren van evenementen en het informeren van leden over deze en andere evenementen;
 5. het eenmaal per jaar houden van een ledenvergadering.

Artikel 4 LEDEN

Leden van de vereniging kunnen zijn:

 1. natuurlijke personen, waaronder voormalige directieleden en staffunctionarissen van leden en oud-leden van de/het ANVR voorzover zij binnen de/het ANVR een functie vervullen dan wel hebben vervuld;
 2. voormalige directies en staffunctionarissen van geassocieerde leden van de/het ANVR met wie de sub a bedoelde personen regelmatig zakelijke contacten onderhielden;
 3. andere personen, op voordracht van een der leden.

Artikel 5 TOELATING EN BEROEP

 1. Het bestuur beslist na raadpleging der leden over toelating tot de vereniging.
 2. Het bestuur circuleert ter raadpleging aanvragen en uitnodigingen voor het lidmaatschap.
 3. Een aanvrager respectievelijk een kandidaat kan tegen een afwijzing in beroep gaan bij de ledenvergadering.

Artikel 6 BESTUUR

 1. Het bestuur bestaat uit maximaal 9 leden.
 2. De leden van het bestuur worden voor de periode van twee jaar benoemd door de ledenvergadering. Bestuursleden zijn twee maal herkiesbaar.
 3. De voorzitter wordt door de ledenvergadering uit het bestuur gekozen.
 4. Het bestuur kiest uit zijn midden een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
 5. Over de benoeming van bestuursleden wordt schriftelijk of bij acclamatie gestemd.
 6. Het bestuur komt zo dikwijls bijeen als de voorzitter of twee andere bestuursleden dat wenselijk achten.

Artikel 7 BESTUURSBEVOEGDHEID

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden, mits daartoe volmacht verkregen van het bestuur.

Artikel 8 EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt:

 1. na een bestuursperiode van 6 jaar;
 2. door diens overlijden;
 3. door ontslag hem/haar verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden. Tegen dit ontslag kan bij de ledenvergadering in beroep worden gegaan.

Artikel 9 FINANCIËN

De financiële middelen bestaan uit:

 1. contributies van de leden;
 2. bijdragen van derden;
 3. donaties en subsidies en overige inkomsten.

Artikel 10 BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

 1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Per einde van het boekjaar worden de boeken van de vereniging afgesloten.
  Het bestuur stelt de jaarrekening vast die in de ledenvergadering ter goedkeuring aan de leden wordt voorgelegd.
 3. Het bestuur presenteert in die ledenvergadering tevens de begroting en het contributievoorstel voor het volgende jaar.

Artikel 11 LEDENVERGADERING

 1. Ieder der leden heeft één stem in de ledenvergadering.
 2. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
 3. Jaarlijks wordt tenminste één ledenvergadering gehouden op tijd en plaats door het bestuur bepaald.
 4. Indien tenminste 10% van de leden daartoe de wens te kennen geeft is het bestuur verplicht binnen 14 dagen een ledenvergadering uit te schrijven, die binnen 21 dagen na de oproep moet worden gehouden.

Artikel 12 REGLEMENT

 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur moeten worden geregeld en niet in de statuten zijn geregeld.
 2. Het reglement en wijzigingen daarin behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering.
 3. In alle gevallen waarin de statuten en het reglement niet voorzien beslist het bestuur.

Artikel 13 STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING VAN DE VERENIGING

 1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen na toestemming met drievierden van de stemmen van de ledenvergadering.
 2. Het bestuur is bevoegd de vereniging te ontbinden na toestemming van drievierden van de stemmen van de ledenvergadering.
 3. Na ontbinding geschiedt de vereffening door het bestuur.