SECRETARIAAT Logo 2013

Agenda van de 21e Algemene Ledenvergadering

d.d. woensdag 07 september 2022 in Montfoort aanvang 10.30 uur.

 

1. Opening.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

3. Mededelingen van het bestuur.

4. Verslag van de 20e Algemene Ledenvergadering d.d. 08 september 2021.

5. Financieel jaarverslag 2021*
a. Financiële rapportage
b. Verslag van de kascommissie.
c. Décharge van het bestuur voor het gevoerde beleid.
d. Benoeming Kascommissie 2022.
e. Vaststelling contributie 2023.

6. Financieel overzicht uitgevoerde evenementen t/m augustus 2022*.

7. Begroting 2023.

Toelichting op de begroting.

8. Terugblik op 2022.

9. Evenementenprogramma 2022.

10. Evenementenprogramma 2023.

11. Enquêteformulier.
Verslag.

12. Bluebiz
Eindverslag.

13. Verlenging van de wettelijke termijn voor de Algemene Ledenvergadering  2023.

14. Website.

15. Rondvraag en wat verder ter tafel komt.

16. Sluiting.

*Zie toelichtingen

 

Toelichting op de agenda:

Agendapunt 5.

Financieel jaarverslag 2021.

1e bijlage

a. Financieel jaarverslag 2021.

a1. Staat van bezittingen en schulden per 31 december 2021.

a2. Staat van baten en lasten over het verenigingsjaar 2021.

inclusief begrotingen 2022.

a3. Toelichting op enkele posten van 1. en 2.

a4. Begroting 2023

d. Benoeming Kascommissie 2022.

De Kascommissie 2021 bestond uit de leden Jos Burghouts en Peter Silbermann.

Reservelid was Wim Clement.

Het bestuur stelt voor om in plaats van Jos Burghouts, die aftredend is Wim Clement te benoemen.

e. Contributie 2023.

Het bestuur stelt voor de contributie met ingang van 01 januari 2023 niet te verhogen en onveranderd vast te stellen op € 50,– .

Agendapunt 6.

Financieel overzicht uitgevoerde evenementen t/m augustus 2022.

Agendapunt 13.

Vaststelling termijn Algemene Ledenvergadering 2023.

De Algemene Ledenvergadering wordt, tot nu toe, gehouden in september. Dit is in

afwijking van het wettelijk gestelde in het Burgerlijk Wetboek Artikel 2.48.1, waarin bepaald is dat deze binnen zes maanden na afloop van het boekjaar moet plaats vinden, “behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering”.

Het bestuur stelt voor aan de leden om in 2023 met een verlenging van 6 naar 9 maanden akkoord te gaan en de Algemene Ledenvergadering te houden in september 2023.

Secretariaat Bartokhof 68, 2402 GG Alphen aan den Rijn.

T. 0172.420.478, M. 0651.384.054

E-mail: linden-blom@hotmail.com www.vriendenvdanvr.nl.