VERENIGING VRIENDEN VAN DE ANVR

Verslag van de 20e Algemene Ledenvergadering d.d. 08 september 2021,

in de Gasthuiskapel in Zaltbommel.

aanvang 10.30 uur.

 

Aanwezig zijn:

Koos en Paula Aartsen, Anton Blok, Bertine van Brakel, Heerke en Hanna Brouwer, Anne en Clara Bruinsma, Jos Burghouts, Gerard Couvreur, Pauline Goedegebuure, Paul de Greef en Liduine Hoyinck, Anja Groenenboom, Jerina Helmerhorst en Fred van Ommen, Elly Hummelman en Peter Silbermann, George en Jorine Ioannides, Anke van der Linden, Frank Paumen, Dick en Katja van der Ploeg, Cees en Loek van Rantwijk, Inge te Riet Scholten, Margreet Sprik, Elly Timmermans, Ria Verkerk. (30)

Afwezig, met bericht van verhindering zijn:

Joop Boere, Karin Franse, Lia Hooijmans, André en Anne Kok, Tine Kuijs, Pieter en Carla Kuijs, Leendert en Cisca Parlevliet, Leeke van der Poel, Leo en Ineke Verburg, Bob en Tineke Witlam, Ine Woltermann, Bea van ’t Zand. (17)

1. Opening.

Voorzitter, Frank Paumen, heet de aanwezigen welkom op deze Algemene Ledenvergadering 2021, waarmee we ons 20-jarig jubileum inluiden. De vereniging werd in september 2002 opgericht en op 17 oktober daaraanvolgend werden de statuten gepasseerd bij de notaris. Het is verheugend te zien dat, zij het met minder leden, onze vereniging nog steeds floreert.

Een heel vreemd verenigingsjaar hebben wij achter de rug en zijn dan ook blij u allen “Vrienden van de ANVR” hier te mogen zien zitten. Heel veel zaken moesten worden geannuleerd, verschoven of omgezet. Een complexiteit alom. Niet alleen voor onze organisatie, de leden, maar ook voor de plaatsen waar wij naar toe zouden gaan. Voor sommigen zal de corona ingrijpend zijn geweest voor anderen een extreem rustige tijd.

Sommigen hebben mogelijk een neus als een soort parkeergarage van al die wattenstokjes voor het testen. Reizen in deze tijd vergt dan ook improvisatietalent en een stukje risicomanagement. De reisbranche is zelf, jammer genoeg, de coronacrisis nog niet te boven. Het zit nog steeds niet op de omzet van 2 jaar geleden.

Gelukkig mogen wij weer iets meer op gepaste afstand en soms al dan niet met een mondkapje op.

Deze vergadering wordt op een bijzondere locatie gehouden en wel in de Gasthuiskapel in Zaltbommel. De meesten van u kennen alleen Zaltbommel vanaf de A2 over de Martinus Nijhoffbrug en rijden snel weer verder van noord naar zuid of andersom over de Waal. Maar “Bommela” in de Bommelerwaard bestaat al heel lang. Diverse oorlogen werden hier uitgevochten. Het is een oud vestingstadje met o.a. een zeer historisch pand, waar o.a. Maarten van Rossum in een versterkte woning heeft gewoond en waarin nu een museum is gevestigd van o.a. “Fiep Westendorp” de bekende illustratrice van Jip en Janneke. Verder diverse historische panden, maar dat hoort u allemaal vanmiddag tijdens de rondwandeling. De plek waar wij nu zitten is een oud Gasthuis met historische kapel en een uniek carillon uit 1654. Diverse grootheden hebben hierop gespeeld. Het was vroeger een soort bejaardentehuis waar hulpbehoevende personen ‘liefdevol’ werden verzorgd.

Frank memoreert vervolgens dat in het afgelopen Vriendenjaar ons weer een dierbare Vriendin is ontvallen: Yvonne Wellink. Yvonne, die na het overlijden van haar partner, Leo Thurink, met veel gevoel zijn Kerstverhalen tijdens de Nieuwjaarslunch voordroeg. Altijd heel bijzonder deze verhalen van Leo. We zullen ook haar heel erg missen.

In het afgelopen jaar zijn ook nog enige ANVR leden en oud leden van onze vereniging overleden: Eulalia Sturtewagen, Jan Baks, Ada Ernsting en Ferdinand Fransen.

Hij verzoekt de aanwezigen op te staan, voor zover mogelijk, om hen gedurende een minuut te gedenken.

Dan gaat hij de overige bestuursleden nog eens aan de aanwezigen voorstellen:

  • Anton Blok (vicevoorzitter en voorzitter evenementen)
  • Paul de Greef (penningmeester)
  • Anke van der Linden (secretaris)
  • Jerina Helmerhorst (lid)
  • George Ioannides (lid)
  • Gerard Couvreur (lid)

Tot slot meldt hij dat er, na afloop van de vergadering een groepsfoto gemaakt gaat worden.

2. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN.

Secretaris Anke van der Linden krijgt het woord.

Zij vraagt of iedereen bij binnenkomst de presentielijst heeft getekend en zijn of haar naam heeft geschreven op kaart die, na kopiëring, verzonden zal worden naar een aantal leden die om, veelal medische redenen, vandaag niet aanwezig kunnen zijn.

Voorts meldt zij dat er, voor zover er behoefte aan bestaat, nog een paar sets van het vergaderstukken op de bestuurstafel liggen.

Van 16 leden is bericht van verhindering ontvangen. Zij groeten de overige Vrienden, wensen ons een goede vergadering en een gezellige dag.

3. MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR.

Frank herneemt het woord zegt dat het bestuur heeft zich gebogen over de gevolgen van de “Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor vereniging en stichtingen” die recent in werking is getreden. Zij is tot de conclusie gekomen dat wij, voor zover van toepassing, voldoen aan de eisen. Overigens ook met dank aan Joop Boere.

Wij houden ons trouwens reeds jaren aan deze vorm van communiceren en de berichtgevingen hieromtrent.

4. VERSLAG VAN DE 19E ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 8 SEPTEMBER

2020.

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd, met dank aan de secretaris.

5. FINANCIEEL JAARVERSLAG.

a. Financiële rapportage.

De financiële stukken zijn ruim 3 weken voor de vergaderdatum aan alle leden toegezonden.

De nieuwe penningmeester, Paul de Greef, krijgt het woord om e.e.a. toe te lichten en vragen te beantwoorden.

b. Verslag van de Kascommissie.

Clara Bruinsma leest vervolgens de Verklaring van de Kascommissie voor, waaruit blijkt dat de administratie weer geheel op orde is.

De voorzitter wijst er op dat dit voor een heel groot deel te danken is aan Anton Blok die de cijfers van 2020 allemaal heeft gecontroleerd, zodat Paul de Greef per 1 januari 2021 met een schone lei kon beginnen. Er volgt een applaus voor Anton.

c. Décharge van het bestuur voor het gevoerde beleid.

Vervolgens wordt het bestuur décharge verleend voor het gevoerde beleid.

d. Benoeming Kascommissie.

Het bestuur stelt voor om bij het aftreden van Clara Bruinsma, de Kascommissie voor het komende jaar samen te stellen uit de leden Jos Burghouts en Peter Silbermann. Wim Clement is gevraagd om reservelid te worden en heeft hierin toegestemd. Clara krijgt een hartelijk applaus als dank voor haar bijdrage aan de Kascommissie.

e. Vaststelling contributie 2022.

Omdat het aantal leden steeds maar afneemt, stelt het bestuur voor om de contributie per 1 januari 2022 te verhogen met € 10,– tot € 50,– p.p.p.j. Uiteraard vervalt per dezelfde datum het tientje voor het jubileumfonds. Dit voorstel vindt bij de aanwezigen geen bezwaar.

5. Financieel jaarverslag 2020.

Na de toelichting door de penningmeester zijn er onder de aanwezigen geen verdere vragen.

6. FINANCIEEL OVERZICHT UITGEVOERDE EVENENMENTEN T/M AUGUSTUS 2021.

Paul deelt mee dat we, ondanks de toch niet zo florissante financiële situatie in de reiswereld, ook dit jaar weer een ondersteuning van € 2.000,– van de ANVR hebben ontvangen. Iets waarmee we ontzettend blij zijn. De leden betonen hun bijval d.m.v. een groot applaus.

7. BEGROTING 2022.

Na een korte uitleg van de diverse posten op de begroting 2022 roepen geen reacties op, behalve dat Dick van der Ploeg er zijn genoegen uit spreekt dat er beduidend meer geld is gereserveerd voor de uitvoering van de evenementen.

8. BESTUURSVERKIEZING.

Dit jaar zijn Anton Blok (benoemd in 2016) en Frank Paumen (benoemd in 2016) aftredend. Zij hebben zich beiden herkiesbaar gesteld voor een nieuwe periode van 2 jaar. Op de uitnodiging aan de leden zich als medekandidaat verkiesbaar te stellen, is geen reactie ontvangen. Daarop worden beide bestuursleden bij acclamatie herkozen.

9. TERUGBLIK OP 2020.

Frank geeft vervolgens een korte terugblik op het afgelopen Vriendenjaar en is van mening dat het nog steeds een vreemd jaar is, waar wij nu op terugkijken: een deel van de branche is weggevaagd. Veel reisondernemers hebben het erg moeilijk en ook de landen die wij zo graag bereisden zijn in mineur. Nu mag er dan eindelijk in 2021 gereisd worden en weten sommigen zich niet te gedragen in het buitenland. Ook andere maatschappelijke problemen dienen zich aan zoals de trieste evacuatie uit Afghanistan.

Wegens verhuizing van de ANVR hebben er geen bestuursvergaderingen meer bij de ANVR plaatsgevonden, maar bij bestuursleden thuis. Wel zo gezellig. Dank aan oud-bestuurslid Pien Meester en George Ioannides voor het beschikbaar stellen van hun huis. (28 mei en 20 juli).

Onze gewaardeerde hoofdorganisator, van onze jaarlijkse evenementen, Anton Blok heeft een nieuwe stek gevonden in Holten.

De Architectuurtour Leidsche Rijn, vorig jaar oktober met 17 deelnemers, liet een heel ander stukje vernieuwende stedenbouw zien.

Bij Jeu de boulesdag op 12 juli j.l. verliep werkelijk als een trein of beter, de ballen werden perfect geworpen. Een groot aantal van onze leden, waaronder nieuwe ballers, nam er aan deel.

De Vriendenlunch die meerdere malen moest worden uitgesteld, werd bij De Hoefslag genoten op 13 augustus j.l. en was een groot succes.

Veel zaken voor andere trips waren in voorbereiding maar konden echter geen doorgang vinden door de heersende Covid.

Dank wederom aan onze vicevoorzitter en hoofd van de evenementen voor het vele werk, vaak voor niets, en de uitvoering van het programma, waarbij Anke steeds een stukje ondersteuning heeft geleverd. Applaus hiervoor.

10. EVENEMENTENPROGRAMMA 2021.

Voor de terugblik op het evenementenprogramma van 2021 krijgt Anton Blok het woord.

a. Architectuurtour Leidse Rijn.

Als laatste evenement in 2020 kon op 6 oktober 2020 het bezoek aan het nieuwste deel van Utrecht nog doorgang vinden. Ook dit keer mochten 18 Vrienden meegenieten van de kennis van Reinout Crince, die zelf enkele jaren hier gewoond heeft. Het weer liet ons een beetje in de steek, maar interessant was het zeker.

b. Jeu de boulesdag.

Toen was het wachten tot 12 juli 2021. Eindelijk waren de Vrienden weer bijeen en ook nog op één van de meest populaire evenementen. Er was kennelijk zo naar een reünie uitgezien dat ook Vrienden die tot nu nooit aanwezig waren geweest, acte de présence gaven. Totaal 39 Vrienden aanwezig.

c. Vriendenlunch.

Van Nieuwjaarslunch via Lentelunch werd het de Vriendenlunch, die op 13 augustus 2021 bij De Hoefslag in Bosch en Duin plaatsvond. Prachtig weer en grote opkomst: 40 Vrienden kwamen tesamen.

d. Algemene Ledenvergadering 2021.

Vandaag dus, 8 september, vergaderen we in de prachtige Gasthuiskapel in het knusse stadje Zaltbommel in aanwezigheid van 29 leden.

Na de vergadering en de lunch wordt er door de liefhebbers gewandeld door Zaltbommel o.l.v. 3 gidsen en als afscheid een drankje.

d. Varen over de Vecht.

Het Vriendenjaar wordt dit jaar op 13 september a.s. afgesloten met een vaartocht over de Vecht. We varen 2x 3 uur tussen Maarsen en Nigtevegt. Gelukkig ook hiervoor veel belangstelling: 36 leden.

e. Frida Kahlo-tentoonstelling in Assen.

De excursie naar Assen is wegens gebrek aan belangstelling van de kalender gehaald. De afstand plus het feit dat er momenteel ook een tentoonstelling in Amstelveen aan deze kunstenares is gewijd heeft hiertoe geleid.

11. EVENEMENTENPROGRAMMA 2022.

Anton vervolgt zijn betoog met de bespreking van het komende Vriendenjaar: het jubileumjaar, waarin we het 20-jarig bestaan van onze vereniging vieren.

We doen weer of alles normaal is. Toch hebben we steeds minder leden, dus inkomsten.

Daarom is besloten om in 2022 geen 10 maar 8 evenementen te organiseren, waaronder de succesnummers uit voorgaande jaren. Dat is 1 evenement per 1½ maand, gemiddeld.

Zo wordt het jaar 2022 weer geopend met de Nieuwjaarslunch, wederom bij De Hoefslag en wel op woensdag 8 januari.

Ons plan een Bezoek aan Rotterdam is van stal gehaald, zij het in een iets andere vorm:

op woensdag 9 maart gaan we eerst met een oude RET stoomtram rijden. Na de lunch bij Old Dutch, een gerenommeerd restaurant in de stad, brengen we bezoek aan het recent geopende Depot van Museum Boymans.

Ook de Architectuurtour naar Arnhem en Nijmegen, die vorig jaar op het programma stond, is doorgeschoven: woensdag 18 mei is de nieuwe datum, waarbij Reinout Crince ons weer zal begeleiden.

Onze Jeu de boulesdag staat vanzelfsprekend op de kalender; maandag is een zeer geschikte dag gebleken en dus worden we maandag 18 juli verwacht bij Châlet Helenaheuvel in Doorn.

In Noorden, bij Restaurant De Watergeus, zal op vrijdag 12 augustus, de Vriendenlunch worden geserveerd. We hopen op mooi weer, zodat we heerlijk op het prachtige terras en de mooie tuin aan de Nieuwkoopse Plassen kunnen neerstrijken.

Het Jubileumjaar wordt op woensdag 7 september afgesloten met de Algemene Ledenvergadering. In eerste instantie is er gedacht deze wederom in Kasteel Engelenburg in Brummen te houden. Dit etablissement is echter veranderd van directie en de bedrijfsvoering duidelijk gewijzigd. Kortom: dit bleek geen goed plan.

Nu is gekozen voor Montfoort met zijn Kasteel (bij Vianen), een prachtig stadje aan de Hollandse IJssel. We gaan het jubileumjaar feestelijk beëindigen, waarbij ook de mogelijkheid wordt geboden te blijven overnachten.

De Herfsttintentour wordt op vrijdag 28 oktober weer georganiseerd, in de laatste week van de zomertijd, zodat we de meeste kans op mooie herfstkleuren hebben; waar is nog niet besloten. Mogelijk gaan we varen vanuit Drimmelen met de Zilvermeeuw door de Mark.

Medio november is een bezoek aan het Van Goghmuseum in Amsterdam gepland; hier vindt een tentoonstelling van Klimt te bewonderen. Een oude bekende, Edwin Becker heeft toegezegd de inleiding te verzorgen. De beroemde “Kus” blijft echter thuis in Wenen.

Er is in het bestuur lang en breed gedebatteerd over de mogelijkheid om een meerdaagse vaartocht op het programma te zetten. Bij het slinken van het aantal leden en stijgende kosten van het varen is dit niet haalbaar gebleken. Het afhuren van een schip voor onze vereniging kost zo’n € 10.000,– per dag. Bij een 5-daagse cruise dus een slordige € 50.000,– ! Helaas. Er is contact geweest met een paar rederijen maar dat hielp niet. De Rhine Princess meldde desgevraagd dat zij nog geen beeld hebben òf en zo ja, wanneer er een mogelijkheid van een “leeg been” komt. Een feit is echter dat er dan meestal van Keulen of Düsseldorf naar Arnhem/Nijmegen gevaren wordt, een deel van de Rijn waarover we al diverse keren gevaren hebben en ook nog niet direct het mooiste.

We blijven de vinger aan de pols houden.

Na afloop van deze explicatie worden de boekjes van het Evenementenprogramma uitgedeeld. Als er leden zijn die ook één of meer exemplaren wensen te ontvangen: laat het even weten bij het secretariaat. Als bijlage wordt de z.g. evenementenkalender meegezonden met de belangrijkste gegevens.

12. BLUEZBIZ.

Ook over het laatste nieuws m.b.t. Bluebiz worden we bijgepraat door Anton.

Op dit ogenblik heeft de vereniging 108 credits gespaard. Goed voor een retourticket Amsterdam – Brussel. Onnodig te zeggen dat er natuurlijk door Corona nauwelijks punten worden gespaard. Maar, als iemand wel reist met KLM of een poolpartner, laat het nummer

NL22940 vermelden. Of geeft de gegevens van PNR-nummer en/of reisdata door aan Anton Blok. Dat kan ook nog direct na terugkeer.

Overigens is het zò, dat Anton recentelijk telefonisch contact heeft gehad met de Bluebiz afdeling van KLM en daar te horen kreeg dat wij (na 6 jaar) eigenlijk helemaal niet in aanmerking komen voor dit spaarsysteem. De opmerking dat deze houding weinig koninklijk is plus de nodige overredingskracht heeft ertoe geleid dat KLM hiernaar nader onderzoek gaat doen. *

* NASCHRIFT:

Inmiddels heeft KLM laten weten dat we definitief niet meer aan dit programma kunnen deelnemen. Als iemand nog connecties heeft in de top van KLM: het bestuur houdt zich aanbevolen voor interventie.

13. VASTSTELLING TERMIJN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2022.

Frank vraagt vervolgens voor het vaststellen van bovengenoemde termijn.

De Algemene Ledenvergadering wordt, tot nu toe, gehouden in september. Dit is in afwijking van het wettelijk gestelde in het Burgerlijk Wetboek Artikel 2.48.1, waarin bepaald is dat deze binnen zes maanden na afloop van het boekjaar moet plaats vinden, “behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering”.

Het bestuur stelt voor aan de leden om in 2019 met een verlenging van 6 naar 9 maanden akkoord te gaan en de Algemene Ledenvergadering te houden in september 2022.

Dit voorstel wordt onderschreven door alle aanwezigen.

14. WEBSITE.

Webmaster.

Cees van Rantwijk heeft onlangs een bericht aan het bestuur gezonden, waarin hij aangeeft dat hij – met spijt in het hart – heeft moeten besluiten de werkzaamheden aan de website te staken. Cees is aanwezig en benadrukt dat zijn systeem (in de lucht sinds 2002) is verouderd en dat er waarschijnlijk een nieuwe website gebouwd moet worden.

Het bestuur is heel blij dat Jos Burghouts, desgevraagd, bereid is gevonden deze taak op zich te nemen. Cees en hij zullen binnenkort overleg plegen.

Cees, en ook Loek, heel hartelijk bedankt voor al het werk dat jullie in de loop der jaren voor de vereniging hebben gedaan. Het bestuur gaat jullie binnenkort ook nog op een andere manier bedanken.

Wachtwoord.

Dan wordt het wachtwoord per 01 februari 2022 weer gewijzigd en ter plekke bekend gemaakt. Wachtwoord VANRANTWIJK20.

N.B. Zoals bekend kan het wachtwoord niet via de mail worden gecommuniceerd; leden die het willen weten, wordt verzocht TELEFONISCH contact met het secretariaat op te nemen.

15. LEDENWERVING.

Anke krijgt weer het woord over de ledenwerving. Momenteel is de vereniging 114 leden rijk. Recentelijk hebben zich 4 nieuwe leden aangemeld:

Leeke van der Poel, de partner van Ine Woltermann was meegekomen naar de Jeu de boulesdag en besloot daarop ook voor het lidmaatschap te gaan. Hij is vrijwillig 39 jaar lang kapitein op het opleidingsschip de “Eendracht” geweest, vele zeeën en oceanen bevaren en heeft dus ook reisbloed.

Dan veel dank aan Clara Bruinsma: ze heeft onlangs contact gehad met Helna Konijn uit Wadenooijen, vroeger directeur bij A & A Reizen in Tiel.

Ook via Clara overwegen onze oud-leden Henk en Rosa Zwartelé weer actief lid te worden. Zij komen uit Goes, waar Rosa directeur van reisburo Rosa was.

Anke roept de leden op om het goede voorbeeld van Clara te volgen en dankt haar voor de genomen moeite.

Koos Aartsen vertelt vervolgens recent een telefoontje van oud-lid Gerard Grachten te hebben gehad. Helaas is zijn vrouw Gerrie overleden en hij is weer in Nederland neergestreken. Hij heeft aangegeven weer lid te willen worden. Koos heeft hem vervolgens het telefoonnummer van Anton gegeven. Deze heeft – mogelijk doordat hij nu in Holten woont en een ander telefoonnummer heeft – niets van hem gehoord.

Anke vraagt aan Koos om de adres gegevens en zal contact met hem opnemen.

16. RONDVRAAG EN WAT VERDER TER TAFEL KOMT.

Anton Blok krijgt als eerste het woord en vraagt aandacht voor een door hem georganiseerde reis naar Egypte die nu gepland staat van15 t/m 29 maart 2022.

Hij zal dan voor de 62e keer het land bezoeken. Doordat hij geen vaste Egyptische reisbegeleider mee laat reizen, is de prijs aanmerkelijk gezakt t.o.v. het vorige schema.

Gerard Couvreur vertelt dat er weer een nieuw boek van zijn hand is verschenen: het gaat over een dictator en de macht en is te koop bij hem voor € 12,50.

17. SLUITING.

Voorzitter Frank Paumen dankt de aanwezigen voor hun komst en aandacht.

Hij wenst iedereen nog een prettig vervolg van de dag en sluit daarna de vergadering.